05/2007 Oce­nia­nie ze­wnętrz­ne

okladka_05-2007Nauczanie i uczenie się ściśle łączy się z ocenianiem. Ocenianie szkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, egzaminatorów poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych. Celem oceniania jest informowanie ucznia, rodziców o poziomie osiągnięć, o uzdolnieniach dziecka, motywowanie ucznia do uczenia się oraz stałe doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno−wychowawczej szkoły. Uczeń jest pierwszym i najważniejszym adresatem oceny. Ocena powinna skutecznie wspierać uczenie się ucznia, powinna być sprawiedliwa, wymierna i obiektywna. System oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego podlega stałym modyfikacjom, ciągle się doskonali i przyczynia się do wzrostu kompetencji pomiaru dydaktycznego. Każdy system ma słabe i mocne strony, bo szkoła ma wspomagać wszechstronny rozwój ucznia, kształtować jego pełną osobowość, a nie tylko przygotowywać do zdania egzaminu, zdobywania dobrych ocen. Widzimy brak ścisłej korelacji pomiędzy ocenami szkolnymi i ocenami z egzaminu zewnętrznego. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.