06/2007 Na­uczy­ciel­skie dro­gi

okladka_06-2007Życie ludzkie jest poznawaniem samego siebie, drugiego człowieka, otaczającego nas świata, jest pielgrzymowaniem ku Prawdzie, Dobru, Miłości. Poszukiwanie religijno−duchowych wartości na szlakach pielgrzymkowych przeżywa prawdziwy renesans. Szczególnie młode pokolenie chętnie uczestniczy w pielgrzymkach. Pielgrzymują też nauczyciele−wychowawcy, na szlakach starych i nowych. W tym roku obchodzimy dwa jubileusze nauczycielskiego pielgrzymowania: 70. Jubileuszowa Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę (sobota 30 czerwca – niedziela 1 lipca 2007 r.) pod hasłem: Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli, oraz 15. Piesza Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli z Zielonej Góry na Jasną Górę (31 lipca – 13 sierpnia 2007 r.) „Warsztaty w Drodze”. Pielgrzymowanie służy pogłębianiu formacji wewnętrznej, odkrywaniu wartości nauczycielskiego powołania, składaniu podziękowań i wyrażaniu wdzięczności Bogu za kolejny rok nauczycielskiej pracy, poszerzaniu wiadomości i doskonaleniu umiejętności pedagogicznych oraz rozważaniu charyzmatu pedagogicznego wielkich pedagogów. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.