10/2014 Kom­pe­ten­cje na­uczy­cie­la

okladka_10-2014 Dzień Edukacji Narodowej skłania do refleksji nad systemem kształcenia i wychowania oraz nad stanem nauczycielskim. Do pełnienia posługi nauczycielskiej najbardziej predestynowane są osoby o spójnej osobowości, stanowiące wzór do naśladowania, będące przewodnikiem młodego pokolenia, bo fascynują perspektywą życia w prawdzie, wolności, życzliwości, pięknie. Kompetencje wychowawcy określają cechy osobowości, wiedza, umiejętności, doświadczenie. Kompetentny wychowawca ukazuje wychowankowi godność ludzką, prowadzi integralną formację jego osoby. Zaprasza wychowanka w bogaty świat wiedzy i umiejętności, ukazuje świat myśli, słów i czynów, wprowadza w świat norm i wartości. Służy mu radą i pomocą, reaguje ze spokojem, w zgodzie z osobistymi przekonaniami, w sposób licujący z godnością, autorytetem i rangą społeczną nauczyciela-wychowawcy. Czytaj dalej

10/2013 Spo­tka­nie z na­uczy­cie­lem

okladka_10-2013Spotkania z osobami znaczącymi w naszym życiu odgrywają doniosłą rolę wychowawczą. Rodzice, nauczyciele, księża wprowadzają młodego człowieka w świat wartości, służą pomocą wychowawczą młodemu pokoleniu. Poniekąd wszyscy jesteśmy wychowawcami, jednak aby to zadanie dobrze wypełniać, trzeba być człowiekiem dojrzałym i odpowiedzialnym za to, co się w życiu robi. Dobry nauczyciel-wychowawca jasno widzi cel, do którego zmierza, głoszone wartości potwierdza swoim życiem, kocha dzieci i młodzież. Jest odważny, mówi prawdę, wyraża swoje autentyczne przekonania, opowiada się za zasadami moralnymi, staje w obronie krzywdzonych, w odpowiedni sposób upomina tych, którzy postępują źle, zawsze służy innym radą i pomocą. Ma świadomość swoich obowiązków i powinności, ustawicznie dokształca się, jest życzliwy i taktowny, czuje się odpowiedzialny za siebie i za innych. Swoje zadania i powołanie realizuje w kompetentny sposób. Cechuje go pozytywne podejście do drugiego człowieka. Wspiera młodych w podejmowanych wysiłkach, dbając o ich solidne wykształcenie i wychowanie, o dobry start w dorosłe życie. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.