Antykoncepcja czy NPR

Stosowanie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych za­wsze po­wo­duje ne­ga­tywne na­stęp­stwa dla zdro­wia fi­zycz­nego i psy­chicz­nego naj­czę­ściej kobiety-żony, któ­rej or­ga­nizm pod­da­wany jest szko­dli­wemu dzia­ła­niu róż­nych pre­pa­ra­tów. Takie dzia­ła­nie nie ma nic wspól­nego z praw­dziwą mi­ło­ścią, na­sta­wioną na tro­skę o do­bro współ­mał­żonka.

Alternatywą dla an­ty­kon­cep­cji są Naturalne Metody Planowania Rodziny. Za ich sto­so­wa­niem prze­ma­wiają ar­gu­menty, któ­rych do­star­cza wie­dza me­dyczna, fi­zjo­lo­giczna, psy­cho­lo­giczna, eko­lo­giczna, teo­lo­giczna i etyczna. Metody NPR są godne po­le­ce­nia ze względu na swoją sku­tecz­ność, która do­rów­nuje, a na­wet prze­wyż­sza sztuczne środki an­ty­kon­cep­cyjne.

Czytaj dalej

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.