09/2007 Na­sza kla­sa

okladka_09-2007Za nami wakacje, wracamy do szkół, by znowu być razem, spotykać się z uczniami, prowadzić z nimi dialog, znowu rozpocząć pracę od początku. Początek roku szkolnego dla wielu młodych ludzi to okres trudny – często nowa szkoła, nowa klasa, nowi nauczyciele. Dlatego ważne jest, aby każdy uczeń odnalazł swoje miejsce we wspólnocie szkolnej, był akceptowany przez zespół klasowy, miał wsparcie ze strony rówieśników i nauczycieli, aby troszczył się o swoją klasę, swoją szkołę, aby chętnie podejmował pracę nad własnym rozwojem. Wspólna nauka, samorządność uczniowska, wspólne spędzanie czasu wolnego, wspólna zabawa powinny pomóc młodym ludziom odnaleźć się między sobą. Zintegrowany zespół klasowy ma być grupą rówieśniczą pozytywnego oddziaływania na każdego ucznia. Pierwsze dni i tygodnie nowego roku szkolnego to czas integrowania zespołów klasowych, uczenie się „bycia razem”, okres o szczególnym wymiarze wychowawczym. Budowanie właściwych relacji osobowych, wzajemnego zaufania, zapoznawanie uczniów z organizacją życia w klasie, w szkole, zawieranie kontraktów, ustalanie regulaminów, ustalanie programów i planów działania. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.