09/2013 No­we uza­leż­nie­nia

okladka_09-2013Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, czas trudnej i odpowiedzialnej pracy. W pracy wychowawczej pamiętajmy o zagrożeniach, z którymi może się spotkać lub styka się młody człowiek. Należy ochraniać dzieci i młodzież przed nikotyną, alkoholem, narkotykami, hazardem, anoreksją, natrętnymi zakupami, pornografią, uzależnieniem od świata wirtualnego. Trzeba mieć dla nich czas, interesować się ich sprawami, słuchać ich z uwagą i miłością. Młody człowiek, wychowywany w kochającej się rodzinie, w dobrej szkole, w wierze, w poszanowaniu własnej godności, w wolności i odpowiedzialności, nie sięgnie po środki uzależniające. Mamy wielu uczniów sprawiających problemy wychowawcze, nieakceptujących siebie, nieszczęśliwych. Ich ryzykowne postępowanie ma przyczynę w wadliwie funkcjonującym środowisku wychowawczym: brak jasnych reguł postępowania, konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń, przestrzegania praw i obowiązków, właściwych relacji międzyludzkich, poszanowania godności osoby. Czytaj dalej

07-08/2013 Kon­su­men­ci me­diów

okladka_07-08-2013 W dobie lawinowo rosnącej liczby informacji medialnych oraz nieograniczonej dostępności do nich, trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej. Chcemy być społeczeństwem informacyjnym, które ma rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania i umie korzystać z tych dobrodziejstw. Mamy prawo wymagać od mediów prawdziwych informacji, przestrzegania praworządności, propagowania bezinteresownego służenia innym, ukazywania fundamentalnych wartości i sposobów ich realizowania w życiu codziennym. W pracy z dziećmi i młodzieżą korzystajmy z dobrodziejstw mediów, które ułatwiają dostęp do sztuki, literatury, muzyki, teatru, umożliwiają poznawanie świata. Wykorzystujmy internetowe platformy edukacyjne, ale brońmy młode pokolenie przed ich niepożądanym wpływem. Media kształtują świadomość i postawy, przy ich odbiorze niezbędne jest selekcjonowanie i wartościowanie informacji, krytycyzm, zdolność do refleksji i logicznego myślenia. Programy nasycone przemocą, agresją, seksualizacją, zaśmiecające wyobraźnię młodego widza, powinny być odrzucane. Czytaj dalej

06/2012 Dzie­ci me­diów

okladka_06-2012 Młode pokolenie końca XX i początku XXI wieku w dużym stopniu kształtują media. Istotnym źródłem informacji jest telewizja, Internet, telefon komórkowy. Wartościowe programy oraz platformy edukacyjne niewątpliwie wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz przyczyniają się do budowania systemu wartości młodego człowieka. Korzystanie z mediów wymaga jednak umiaru i rozsądku. Źle się dzieje, gdy młodzi ludzie przedkładają świat wirtualny nad aktywnością w świecie realnym. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie zamieniają na rozmowy telefoniczne, e−maile i przebywanie na portalach społecznościowych. Czas wolny spędzają wyłącznie w sieci i nie umieją ułożyć właściwych relacji z najbliższym otoczeniem. Dowcipni nawet uważają, że jeśli czegoś lub kogoś nie ma w Internecie, tego nie ma w rzeczywistości. Naszym zadaniem jest kształtowanie umiejętności korzystania ze środków społecznego przekazu z umiarem i z rozwagą. Dzieci i młodzież nie powinni bezkrytycznie przyjmować i naśladować tego, co proponuje im świat wirtualny. Potrzebne są pewne zasady korzystania z mediów, określenie limitu czasu, który można przeznaczyć na korzystanie z sieci, a także warto ustalić kryteria wyboru treści godnych uwagi. Weryfikujmy i kontrolujmy dostęp dziecka do mediów, w miarę możliwości starajmy się programy medialne odbierać wspólnie, omawiać, dyskutować, kształtować postawę selektywnego wyboru programów oraz ich refleksyjnego odbioru. Czytaj dalej

12/2008 Uwa­ga! Me­dia

okladka_12-2008Współczesny człowiek żyje w ciągłym pośpiechu, nie ma czasu na refleksję nad tym, co się wokół niego dzieje. Coraz trudniej jest mu zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, coraz częściej obawia się o swoją przyszłość. Bazuje na medialnym doświadczeniu świata, na ogromnej ilości wiadomości, na chaosie informacyjnym, który przyczynia się do jego zagubienia w świecie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że media są źródłem wiedzy o świecie, dostarczają rozrywki, są opiniotwórcze, mają wpływ na postawy, zachowania, i na system wartości. Są uniwersalnym narzędziem komunikacji. Ale jednak czasami mijają się z prawdą i narzucają fałszywy obraz rzeczywistości. W ramach edukacji medialnej trzeba przygotowywać dzieci i młodzież do rozumienia języka mediów, uczyć nie tylko techniki korzystania z medialnych możliwości informacyjnych, ale także dokonywania odpowiednich wyborów tego, co się ogląda, słucha, czyta. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.