03/2008 Ku Życiu

okladka_03-2008Dom rodzinny, który jest szkołą życia według przykazania miłości, najlepiej przygotowuje młode pokolenie do funkcjonowania w rolach małżeńskich i rodzicielskich. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, też wszystko przetrzyma. To miłość sprawia, że druga osoba staje się dla mnie ważniejsza niż ja sam, ona zapewnia bezpieczeństwo, poszanowanie godności drugiego człowieka, rodzi życie. Życie ludzkie trzeba ochraniać, rozwijać, uczyć żyć według norm i zasad moralnych. Atmosferę domu rodzinnego, panujące stosunki międzyosobowe, przyjęty system wartości przenosimy w przyszłości na małżeństwo i rodzinę, jest naszym wianem w dorosłe życie. Wiedzę „o życiu w rodzinie” otrzymujemy z różnych źródeł. Oddziaływania środowisk wychowawczych w tym zakresie powinny być spójne i zmierzać do rozwoju emocjonalnego, społecznego, duchowego i psychoseksualnego młodego człowieka. Mają prowadzić do poznania i zrozumienia samego siebie, do wyrobienia poczucia własnej wartości, do ukazania pozytywów ludzkiej płciowości, nauczyć szacunku dla drugiej osoby oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zachowania. Mają pomóc w udzieleniu odpowiedzi m.in. na pytania: co dla mnie jest najważniejsze?, czy potrafię kochać bliźnich?, jakie relacje chcę budować z innymi?, co cenię najbardziej u ukochanej osoby? Niepokoi chaos w obecnie lansowanych systemach wartości, oraz próby dezawuowania takich wartości, jak: miłość, małżeństwo, życie ludzkie, rodzina. Czytaj dalej
Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.