09/2013 No­we uza­leż­nie­nia

okladka_09-2013Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, czas trudnej i odpowiedzialnej pracy. W pracy wychowawczej pamiętajmy o zagrożeniach, z którymi może się spotkać lub styka się młody człowiek. Należy ochraniać dzieci i młodzież przed nikotyną, alkoholem, narkotykami, hazardem, anoreksją, natrętnymi zakupami, pornografią, uzależnieniem od świata wirtualnego. Trzeba mieć dla nich czas, interesować się ich sprawami, słuchać ich z uwagą i miłością. Młody człowiek, wychowywany w kochającej się rodzinie, w dobrej szkole, w wierze, w poszanowaniu własnej godności, w wolności i odpowiedzialności, nie sięgnie po środki uzależniające. Mamy wielu uczniów sprawiających problemy wychowawcze, nieakceptujących siebie, nieszczęśliwych. Ich ryzykowne postępowanie ma przyczynę w wadliwie funkcjonującym środowisku wychowawczym: brak jasnych reguł postępowania, konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń, przestrzegania praw i obowiązków, właściwych relacji międzyludzkich, poszanowania godności osoby. Czytaj dalej

06/2012 Dzie­ci me­diów

okladka_06-2012 Młode pokolenie końca XX i początku XXI wieku w dużym stopniu kształtują media. Istotnym źródłem informacji jest telewizja, Internet, telefon komórkowy. Wartościowe programy oraz platformy edukacyjne niewątpliwie wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz przyczyniają się do budowania systemu wartości młodego człowieka. Korzystanie z mediów wymaga jednak umiaru i rozsądku. Źle się dzieje, gdy młodzi ludzie przedkładają świat wirtualny nad aktywnością w świecie realnym. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie zamieniają na rozmowy telefoniczne, e−maile i przebywanie na portalach społecznościowych. Czas wolny spędzają wyłącznie w sieci i nie umieją ułożyć właściwych relacji z najbliższym otoczeniem. Dowcipni nawet uważają, że jeśli czegoś lub kogoś nie ma w Internecie, tego nie ma w rzeczywistości. Naszym zadaniem jest kształtowanie umiejętności korzystania ze środków społecznego przekazu z umiarem i z rozwagą. Dzieci i młodzież nie powinni bezkrytycznie przyjmować i naśladować tego, co proponuje im świat wirtualny. Potrzebne są pewne zasady korzystania z mediów, określenie limitu czasu, który można przeznaczyć na korzystanie z sieci, a także warto ustalić kryteria wyboru treści godnych uwagi. Weryfikujmy i kontrolujmy dostęp dziecka do mediów, w miarę możliwości starajmy się programy medialne odbierać wspólnie, omawiać, dyskutować, kształtować postawę selektywnego wyboru programów oraz ich refleksyjnego odbioru. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.