05/2013 To idzie gen­der

okladka_05-2013 Są środowiska, które chcą narzucić ideologię gender placówkom oświatowym. Jest to opcja światopoglądowa sprzeczna z chrześcijańskim systemem wartości. Nasze człowieczeństwo domaga się bycia „darem” dla drugiego, przestrzegania naturalnych i obiektywnych praw, norm, wartości. Nasze postępowanie ma być zgodne z zasadami moralnymi, Dekalogiem, z przyjętym fundamentem etycznym, zgodne z kobiecością lub męskością. Ideologia gender zakłada, że płeć biologiczna, z którą się rodzimy, jest nieważna. Rola kobiety, rola mężczyzny jest narzucona jednostce przez daną kulturę, a to ogranicza jej wolność. Natomiast płeć społeczno-kulturową można wybierać, bez względu na swoją płeć biologiczną. Płeć społeczno-kulturowa jest obrazem człowieka bez właściwości, przeciętnego. Gender to ideologia relatywizmu etycznego w sferze zachowań seksualnych, to kulturowe zagrożenie dla małżeństwa i rodziny, to dążenie do rozluźnienia norm moralnych w wychowaniu prorodzinnym. Wchodzenie w garnitur płci przeciwnej, jest przejawem niedojrzałości osobowej, a dekonstrukcja naturalnej różnicy płci czyni wielkie spustoszenie w poszanowaniu kobiecości, męskości. Wrodzoną odmienność należy respektować i nikt nie powinien obawiać się kultury, która dostrzega i szanuje naturalne różnice między kobietami i mężczyznami. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.