01/2012 Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na

okladka_01-2012

Umiejętne łączenie uczuć z myślami, mową i czynami wymaga długotrwałego procesu dojrzewania emocjonalnego. Emocje mogą niszczyć albo uszlachetniać nasze życie, powinniśmy więc unikać niekontrolowanych, impulsywnych zachowań emocjonalnych oraz dystansować się do emocji negatywnych, jak gniew, nienawiść, nieufność, zazdrość itp. Z obserwacji wynika, że osoby niedojrzałe emocjonalnie są bardziej zagrożone alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Należy kontrolować swoje reakcje, reagować ze spokojem i cierpliwością, starać się o rozwój uczuć wyższych, jak koleżeństwo, przyjaźń, miłość, życzliwość, optymizm itp. Trzeba łagodzić pojawiające się konflikty, nie pamiętać zranień, umieć przebaczać. Starajmy się zrozumieć swoje emocje, ustalić skąd pochodzą i dokąd nas prowadzą, oraz przewidywać skutki swojego postępowania. Łatwiej i z lepszym rezultatem wykonujemy zadanie, gdy jesteśmy mocno zmotywowani i emocjonalnie zaangażowani w jego realizację. Lepiej funkcjonujemy społecznie, gdy dobrze rozpoznajemy potrzeby i uczucia innych ludzi, umiejętnie prowadzimy rozmowę, budujemy więzi międzyludzkie. Gdy otwarcie wyrażamy swoje emocje, postawy, swój system wartości, gdy wierzymy we własne siły i potrafimy współpracować w zespole. Czytaj dalej

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.