10/2012 Au­to­ry­tet w wy­cho­wa­niu

okladka_10-2012 Żyjemy w czasach prymatu wartości materialnych nad wartościami duchowymi. Konsumpcja, sukces, gromadzenie dóbr materialnych jest ważniejsze od zabiegania o dobra kulturalno-duchowe. Młodzi ludzie mają zafałszowany obraz świata, chcą żyć bezproblemowo, wszystko im się należy. Często nie wiedzą, że do rozwoju osobowego niezbędny jest systematyczny wysiłek, że trzeba żyć w prawdzie i uczciwości, a za podejmowane decyzje i działania ponosimy odpowiedzialność. Kapitalne znaczenie w procesie wzrastania młodego człowieka ma przykład osób znaczących, które wprowadzają w świat fundamentalnych wartości, zasad moralnych, uczą życia. Młody człowiek szuka wzorów do naśladowania, klarownych osobowości, punktów odniesienia. Pierwszymi wychowawcami z ogromnym autorytetem są rodzice, którzy troszczą się o wielostronny rozwój dziecka, kształtują umysł i serce, są drogowskazem w codziennym postępowaniu. Gdy dziecko idzie do szkoły, autorytetem staje się nauczyciel. Autorytet buduje się poprzez zainteresowanie sprawami dziecka, wyjaśnianiem zasad postępowania, życzliwością, wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i wychowawczymi. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.