Instrukcja „krok po kroku”

Aby przeczytać treść danego numeru „Wychowawcy”, należy na www.wychowawca.pl wybrać jego tytuł – temat numeru (na stronie głównej, w górnym menu pozycja „archiwum” lub w bocznym menu „roczniki”), a następnie nacisnąć przycisk „Uzyskaj dostęp do numeru teraz!”, znajdujący się pod artykułem wstępnym. W pojawiającym się wówczas oknie należy ustalić rodzaj płatności (SMS lub przelew internetowy – tutaj także płatność kartą za pośrednictwem systemu PayPal), wpisać swoje imię i nazwisko oraz e-mail i wyrazić zgodę na udostępnienie tych danych Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców.

W przypadku wybrania SMS-a, należy wysłać SMS-em na wskazany numer kilkuznakowy identyfikator, który pojawi w kolejnym oknie. Odesłany przez operatora SMS-em kod należy wpisać w odpowiednim polu. Po naciśnięciu przycisku „Dalej”, na ekranie pojawi się okładka wybranego numeru. Aby uzyskać ponowny dostęp w okresie 30-dniowej subskrypcji albo czytać „Wychowawcę” na innym komputerze, należy skorzystać z danych do logowania, które zostały przesłane na e-mail podczas składania zamówienia (gdy nie przyjdzie e-mail, proszę sprawdzić katalog ze spamem).

W przypadku wybrania przelewu, po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu płatności, nastąpi przekierowanie na stronę płatności on-line systemu Dotpay. Tutaj należy wybrać swój bank lub inny rodzaj płatności i postępować według wyświetlanych instrukcji. W przypadku płatności kartą, należy wybrać PayPal. Po dokonaniu płatności, Dotpay przekieruje użytkownika do wybranego i opłaconego numeru „Wychowawcy”.

Jeżeli po zakończeniu transakcji nie pojawi się w pełnym oknie komputera okładka wybranego numeru, należy kliknąć link: „Kliknij tutaj, aby otworzyć numer na pełnym ekranie”. Do prawidłowego działania serwis wymaga obsługi JavaScript oraz wtyczki Adobe Flash Player, czyli standardowych elementów przeglądarek.

Bezpieczne płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez firmę Dotpay SA. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.