In­struk­cja „krok po kro­ku”

Aby prze­czy­tać treść da­ne­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”, na­le­ży na www.wychowawca.pl wy­brać je­go ty­tuł – te­mat nu­me­ru (na stro­nie głów­nej, w gór­nym me­nu po­zy­cja „ar­chi­wum” lub w bocz­nym me­nu „rocz­ni­ki”), a na­stęp­nie na­ci­snąć przy­cisk „Uzy­skaj do­stęp do nu­me­ru te­raz!”, znaj­du­ją­cy się pod ar­ty­ku­łem wstęp­nym. W po­ja­wia­ją­cym się wów­czas oknie na­le­ży usta­lić ro­dzaj płat­no­ści (SMS lub prze­lew in­ter­ne­to­wy – tu­taj tak­że płat­ność kar­tą za po­śred­nic­twem sys­te­mu Pay­Pal), wpi­sać swo­je imię i na­zwi­sko oraz e-ma­il i wy­ra­zić zgo­dę na udo­stęp­nie­nie tych da­nych Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców.

W przy­pad­ku wy­bra­nia SMS-a, na­le­ży wy­słać SMS-em na wska­za­ny nu­mer kil­ku­zna­ko­wy iden­ty­fi­ka­tor, któ­ry po­ja­wi w ko­lej­nym oknie. Ode­sła­ny przez ope­ra­to­ra SMS-em kod na­le­ży wpi­sać w od­po­wied­nim po­lu. Po na­ci­śnię­ciu przy­ci­sku „Da­lej”, na ekra­nie po­ja­wi się okład­ka wy­bra­ne­go nu­me­ru. Aby uzy­skać po­now­ny do­stęp w okre­sie 30-dnio­wej sub­skryp­cji al­bo czy­tać „Wy­cho­waw­cę” na in­nym kom­pu­te­rze, na­le­ży sko­rzy­stać z da­nych do lo­go­wa­nia, któ­re zo­sta­ły prze­sła­ne na e-ma­il pod­czas skła­da­nia za­mó­wie­nia (gdy nie przyj­dzie e-ma­il, pro­szę spraw­dzić ka­ta­log ze spa­mem).

W przy­pad­ku wy­bra­nia prze­le­wu, po zło­że­niu za­mó­wie­nia i po­twier­dze­niu płat­no­ści, na­stą­pi prze­kie­ro­wa­nie na stro­nę płat­no­ści on-li­ne sys­te­mu Do­tpay. Tu­taj na­le­ży wy­brać swój bank lub in­ny ro­dzaj płat­no­ści i po­stę­po­wać we­dług wy­świe­tla­nych in­struk­cji. W przy­pad­ku płat­no­ści kar­tą, na­le­ży wy­brać Pay­Pal. Po do­ko­na­niu płat­no­ści, Do­tpay prze­kie­ru­je użyt­kow­ni­ka do wy­bra­ne­go i opła­co­ne­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.

Je­że­li po za­koń­cze­niu trans­ak­cji nie po­ja­wi się w peł­nym oknie kom­pu­te­ra okład­ka wy­bra­ne­go nu­me­ru, na­le­ży klik­nąć link: „Klik­nij tu­taj, aby otwo­rzyć nu­mer na peł­nym ekra­nie”. Do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wis wy­ma­ga ob­słu­gi Ja­va­Script oraz wtycz­ki Ado­be Flash Play­er, czy­li stan­dar­do­wych ele­men­tów prze­glą­da­rek.

Bez­piecz­ne płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez fir­mę Do­tpay SA. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.