Sek­se­du­ka­cja w Pol­sce

Pol­ski mo­del „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­no­si po­zy­tyw­ne re­zul­ta­ty!

W me­diach czę­sto po­dej­mo­wa­na jest te­ma­ty­ka edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szko­le. Czę­sto po­ja­wia­ją opi­nie mó­wią­ce o tym, że w pol­skim sys­te­mie oświa­ty nie re­ali­zu­je się edu­ka­cji sek­su­al­nej mło­dzie­ży, co mia­ło­by po­wo­do­wać ne­ga­tyw­ne skut­ki dla mło­dzie­ży i dla ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Tym­cza­sem wpro­wa­dzo­ny do pol­skie­go sys­te­mu oświa­ty w 1998 ro­ku „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, od­po­wia­da edu­ka­cji sek­su­al­nej ty­pu A.

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go ar­ty­ku­łu.
Koszt 10-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do to za­le­d­wie:
SMS – 1,22 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 1 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay.
Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 10-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go ar­ty­ku­łu – klik­nij przy­cisk po­ni­żej.

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści ar­ty­ku­łu1 zł1.23 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.