Pra­wo i wy­cho­wa­nie” – Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Na­uko­wa

„Pra­wo i wy­cho­wa­nie”
Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Na­uko­wa
Ter­min: 16 lu­te­go 2016 r.

Miej­sce: Au­la im. Grze­go­rza Pi­ra­mo­wi­cza, Aka­de­mia Igna­tia­num w Kra­ko­wie,
ul. 
Ko­per­ni­ka 26, 31-501 Kra­ków

Or­ga­ni­za­to­rzy: Ka­te­dra Na­uk o Ro­dzi­nie Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie oraz Kra­kow­ski In­sty­tut Roz­wo­ju Edu­ka­cji

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy:

Rzecz­nik Praw Dziec­ka RP Ma­rek Mi­cha­lak
Rek­tor Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie ks. prof. dr hab. Jó­zef Bre­mer SJ

Pa­tro­nat me­dial­ny:

Ra­dio Kra­ków
Wy­cho­waw­ca
De­on

 

Ce­lem kon­fe­ren­cji jest re­flek­sja nad re­la­cją pra­wa i wy­cho­wa­nia. Prak­ty­ka po­twier­dza, iż te dwie rze­czy­wi­sto­ści wza­jem­nie się prze­ni­ka­ją i uzu­peł­nia­ją. Po­ru­sza­ne przez nas te­ma­ty uwzględ­nia­ją kon­tekst praw­ny oraz kon­tekst pe­da­go­gicz­ny pro­ce­su wy­cho­wa­nia. Wśród pro­ble­ma­ty­ki od­no­szą­cej się do ro­li i funk­cji pra­wa w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia znaj­dą się za­gad­nie­nia pe­da­go­gi­ki pra­wa, so­cja­li­za­cji praw­nej, psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tów po­zna­nia pra­wa, praw­nych aspek­tów zwią­za­nych z ochro­ną ma­ło­let­nie­go przed wcze­sną ini­cja­cją sek­su­al­ną. W kon­tek­ście pe­da­go­gicz­ne­go pro­ce­su wy­cho­wa­nia oma­wia­ne bę­dą m.in. za­gad­nie­nie spe­cy­fi­ki wy­cho­wa­nia na­sto­lat­ka, ro­li i zna­cze­nia mi­ło­ści w wy­cho­wa­niu dziec­ka, praw i obo­wiąz­ków ro­dzi­ców w za­kre­sie wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go i sek­su­al­ne­go.

Ma­my na­dzie­ję, że na­sze spo­strze­że­nia po­mo­gą w od­po­wie­dzi na nie­któ­re py­ta­nia, sto­ją­ce przed opie­ku­na­mi i wy­cho­waw­ca­mi, w pra­cy któ­rych do­bro dziec­ka po­win­no być war­to­ścią nad­rzęd­ną.

Re­je­stra­cja oraz in­for­ma­cje na stro­nie www.kire.pl

 

PRO­GRAM KON­FE­REN­CJI

9.00 – 9.30 – re­je­stra­cja uczest­ni­ków

9.30 – 9.45 – Uro­czy­ste przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków Kon­fe­ren­cji przez Wła­dze Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie oraz Dy­rek­tor Kra­kow­skie­go In­sty­tu­tu Roz­wo­ju Edu­ka­cji

Mo­de­ra­to­rzy: dr hab. Bo­że­na Sie­radz­ka-Ba­ziur, prof. Igna­tia­num; dr Mar­ta Pruc­nal-Wój­cik

9.45 – 10.10 – prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Le­szek Stad­ni­czeń­ko, Wyż­sza Szko­ła Fi­nan­sów i Za­rzą­dza­nia w War­sza­wie, „Pe­da­go­gi­ka pra­wa”

10.10 – 10.30 – dr An­na Paw­lak, Wyż­sza Szko­ła Fi­nan­sów i Za­rzą­dza­nia w War­sza­wie, „So­cja­li­za­cja praw­na”

10.30 – 10.50 – dr Ju­sty­na Stad­ni­czeń­ko, Wyż­sza Szko­ła Fi­nan­sów i Za­rzą­dza­nia w War­sza­wie, „Psy­cho­lo­gicz­ne aspek­ty po­zna­wa­nia pra­wa”

10.50 – 11.10 – dr Piotr Za­mel­ski, Po­li­tech­ni­ka Opol­ska, „Pra­wo wy­cho­waw­cą do do­bra wspól­ne­go”

11.10 – 11.30 – dr Mar­ta Pruc­nal-Wój­cik, Aka­de­mia Igna­tia­num w Kra­ko­wie, „Ochro­na ma­ło­let­nie­go przed wcze­sną ini­cja­cją sek­su­al­ną. Aspek­ty praw­ne”

11.30 – 12.00 – prze­rwa (ka­wa + po­czę­stu­nek)

12.00 – 12.20 – prof. nadzw. dr hab. Te­re­sa Ole­ar­czyk, Kra­kow­ska Aka­de­mia im. An­drze­ja Fry­cza Mo­drzew­skie­go, „Pra­wo do mi­ło­ści i je­go re­ali­za­cja w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia”

12.20 – 12.40 – dr Do­ro­ta Pau­luk, Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski, „Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym w prak­ty­ce aka­de­mic­kiej – wy­bra­ne aspek­ty”

12.40 – 13.00 – mgr Te­re­sa Król, Kra­kow­ski In­sty­tut Roz­wo­ju Edu­ka­cji, „Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne – pra­wa i obo­wiąz­ki ro­dzi­ców”

13.00 – 13.20 – dr Ma­rek Ba­bik, Aka­de­mia Igna­tia­num w Kra­ko­wie, „Ro­la sta­tu­tów szkol­nych w kształ­to­wa­niu po­staw do­ty­czą­cych za­cho­wań sek­su­al­nych uczniów”

13.20 – 14.00 – Pod­su­mo­wa­nie kon­fe­ren­cji, dys­ku­sja

Ko­mi­tet Na­uko­wy Kon­fe­ren­cji

 • prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Le­szek Stad­ni­czeń­ko,
 • prof. dr hab. Ma­ria Braun-Gał­kow­ska,
 • prof. Igna­tia­num dr hab. Ta­de­usz Bor­kow­ski,
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Ku­char­ska,
 • prof. Igna­tia­num dr hab. Fi­lip Mu­siał,
 • prof. IJP PAN dr hab. Bo­że­na Sie­radz­ka – Ba­ziur,
 • prof. nadzw. dr hab. Re­na­ta Sto­jec­ka-Zu­ber,
 • prof. UEK dr hab. Krzysz­tof Wach,
 • prof. Igna­tia­num S. dr. hab. An­na Wa­lu­lik CSFN,
 • dr hab. Ewa Gur­ba,
 • dr hab. Nor­bert Pi­ku­ła,
 • ks. dr hab. To­masz Ra­ko­czy,
 • dr hab. Kry­sty­na Za­ba­wa,
 • ks. dr Wit Pa­sier­bek SJ.

Ko­mi­tet Or­ga­ni­za­cyj­ny Kon­fe­ren­cji

 • dr Mar­ta Pruc­nal – Wój­cik (Prze­wod­ni­czą­ca),
 • dr Ma­rek Ba­bik,
 • dr Ewa Dzie­woń­ska,
 • dr Ewa Dy­bow­ska,
 • dr An­na Bła­siak,
 • dr Ane­ta Ka­miń­ska,
 • ks. dr Ja­nusz Mół­ka,
 • dr Ir­mi­na Ro­stek,
 • dr Agniesz­ka Kraw­czyk,
 • dr An­na Ma­now­ska,
 • mgr An­na Chmu­ra,
 • mgr Mo­ni­ka Gro­dec­ka,
 • mgr Gra­ży­na Strą­czek,
 • mgr Bo­gu­mił Strą­czek,
 • mgr Pau­li­na Wi­śniew­ska,
 • lic. Pa­weł Grzon­ka.

 

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.