Apel 300 na­ukow­ców do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów w spra­wie pro­ce­du­ry „in vi­tro” i na­pro­tech­no­lo­gii

We wrze­śniu [2009 r.] w Sej­mie RP roz­po­czę­ły się pra­ce nad re­gu­la­cja­mi praw­ny­mi do­ty­czą­cy­mi pro­ce­du­ry „in vi­tro”. Ja­ko na­ukow­cy i na­uczy­cie­le aka­de­mic­cy pra­gnie­my za­brać głos w tej waż­nej kwe­stii spo­łecz­nej. Ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się w mo­men­cie po­czę­cia – to fakt bio­lo­gicz­ny, na­uko­wo stwier­dzo­ny. Pro­ce­du­ra „in vi­tro”, ma­ją­ca słu­żyć prze­ka­zy­wa­niu ży­cia ludz­kie­go, jest nie­od­łącz­nie zwią­za­na z nisz­cze­niem ży­cia czło­wie­ka w fa­zie pre­na­tal­ne­go roz­wo­ju, jest więc głę­bo­ko nie­etycz­na i jej sto­so­wa­nie win­no być praw­nie za­ka­za­ne. Z pu­bli­ko­wa­nych da­nych – z róż­nych ośrod­ków me­dycz­nych sto­su­ją­cych „in vi­tro” – wy­ni­ka, że w trak­cie tej pro­ce­du­ry gi­nie 60-80% po­czę­tych istot ludz­kich (z bry­tyj­skich in­for­ma­cji wy­ni­ka, że na­wet 95%).

Pro­ce­du­ra „in vi­tro”, na róż­nych eta­pach jej sto­so­wa­nia, na­ru­sza trzy ar­ty­ku­ły Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 ko­dek­su kar­ne­go. Pro­ce­du­ra ta jest ra­żą­co sprzecz­na z eko­lo­gią pro­kre­acji, za­stę­pu­jąc na­tu­ral­ne śro­do­wi­sko po­czę­cia i po­cząt­ko­we­go roz­wo­ju czło­wie­ka, ja­kim jest ło­no mat­ki, przez „szkło”, a w skraj­nym przy­pad­ku przez sys­tem głę­bo­kie­go za­mra­ża­nia (do tem­pe­ra­tu­ry -195°C). To na­ru­sze­nie eko­lo­gii pro­kre­acji skut­ku­je pra­wie dwu­krot­nym wzro­stem śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt, 2-3-krot­nym wzro­stem wy­stę­po­wa­nia róż­nych wad wro­dzo­nych a tak­że opóź­nie­niem roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go dzie­ci po­czę­tych me­to­dą „in vi­tro” w po­rów­na­niu do dzie­ci po­czę­tych w spo­sób na­tu­ral­ny.

Po­zy­tyw­ną me­to­dą po­mo­cy mał­żon­kom pra­gną­cych po­czę­cia i uro­dze­nia dziec­ka jest na­pro­tech­no­lo­gia. Na­pro­tech­no­lo­gia to no­wo­cze­sna me­to­da dia­gno­zo­wa­nia i le­cze­nia nie­płod­no­ści na pod­sta­wie tzw. Mo­de­lu Cre­igh­to­na, słu­żą­ce­go pre­cy­zyj­nej ob­ser­wa­cji or­ga­ni­zmu ko­bie­ty w cza­sie jej na­tu­ral­ne­go cy­klu. Na żad­nym eta­pie sto­so­wa­nia na­pro­tech­no­lo­gii nie do­cho­dzi do nisz­cze­nia po­czę­tych istot ludz­kich, na­ru­sze­nia god­no­ści mał­żon­ków i po­czę­tej isto­ty ludz­kiej oraz za­cho­wa­ne są eko­lo­gicz­ne za­sa­dy pro­kre­acji. Na­le­ży też pod­kre­ślić, że na­pro­tech­no­lo­gia w po­rów­na­niu do pro­ce­du­ry „in vi­tro” jest bar­dziej sku­tecz­na i kil­ka­krot­nie mniej kosz­tow­na.

Ape­lu­je­my o wpro­wa­dze­nie usta­wo­we­go za­ka­zu sto­so­wa­nia pro­ce­du­ry „in vi­tro” ja­ko dra­stycz­nie nie­hu­ma­ni­tar­nej oraz o sze­ro­kie upo­wszech­nie­nie na­pro­tech­no­lo­gii i za­pew­nie­nie jej peł­nej re­fun­da­cji z NFZ.

 1. dr inż. Krzysz­tof Adam­czyk, Kra­ków
 2. prof. dr hab. Fran­ci­szek Adam­ski, Kra­ków
 3. dr Cze­sław Au­gust, Wro­cław
 4. dr inż. An­drzej Au­gu­sty­nek, Kra­ków
 5. dr Ma­rek Ba­bik, Kra­ków
 6. dr inż. Pa­weł Ba­du­ra, Ka­to­wi­ce
 7. dr n. hum. An­na Ba­du­ra, Ka­to­wi­ce
 8. prof. dr hab. med. Eu­ge­niusz Ba­ran, Wro­cław
 9. dr Ewa Ba­ra­now­ska-Pro­kop, War­sza­wa
 10. lek. med. Ali­cja Bed­narz, Woj­nicz
 11. prof. dr hab. inż Jó­zef Be­luch, Kra­ków
 12. prof. zw. dr hab. Ry­szard Ben­der, To­ruń
 13. dr inż. Ze­no­bia Bie­drzyc­ka, War­sza­wa
 14. dr Ali­na Bie­law­ska, Kiel­ce
 15. dr inż. Jan Biel­ski, Kra­ków
 16. prof. dr hab. inż. Bo­gu­mił Bie­niasz, Rze­szów
 17. ks. dr hab. prof. nadzw. UPJ­PIIWSFP Ta­de­usz Bie­sa­ga, Kra­ków
 18. prof. dr hab. dr h.c. Cze­sław Bła­szak, Po­znań
 19. dr hab. prof. Pol. Śl. To­masz Bła­cho­wicz, Gli­wi­ce
 20. dr hab. Bar­tło­miej Błasz­czy­szyn, Wro­cław
 21. prof. dr hab. Ry­szard Błasz­czy­szyn, Wro­cław
 22. dr inż. An­drzej Bo­biec, Rze­szów
 23. prof. dr hab. Alek­san­der Bob­ko, Rze­szów
 24. dr med. Mi­ro­sław Bo­gusz, Po­znań
 25. lek. med. Ha­li­na Bo­gusz, Po­znań
 26. dr hab. inż. Piotr Bor­kow­ski, Łódź
 27. dr inż. Krzysz­tof Bo­ro­wiak, Po­znań
 28. dr Mo­ni­ka Bo­ro­wiec, Kra­ków
 29. dr inż. Wła­dy­sław Brzo­zow­ski, Rze­szów
 30. prof. dr hab. med. Zbi­gniew Chłap, Kra­ków
 31. dr hab., prof. nadzw. Le­szek Je­rzy Chmie­lew­ski, War­sza­wa
 32. dr n. o kul. fiz. An­na Ma­ria Cho­iń­ska, Wro­cław
 33. prof. dr hab. inż. Ta­de­usz Chro­bak, Kra­ków
 34. dr inż. Je­rzy Chru­ciel, Łódź
 35. dr Kry­sty­na Cy­go­rij­ni, Kra­ków
 36. dr hab. n. med. Jan Czo­ga­ła, Ka­to­wi­ce
 37. dr An­drzej Da­ko­wicz, Bia­ły­stok
 38. dr Li­dia Da­ko­wicz, Bia­ły­stok
 39. prof. zw. dr hab. Ro­man Da­row­ski SJ, Kra­ków
 40. dr inż. Krzysz­tof Dre­szer, Cho­rzów
 41. dr inż. Wło­dzi­mierz Drza­zga, Wro­cław
 42. prof. dr hab. inż. Jan Ta­de­usz Du­da, Kra­ków
 43. prof. dr hab. Jo­lan­ta Du­dek, Kra­ków
 44. dr hab. inż. Jo­an­na Du­liń­ska, Kra­ków
 45. prof. dr hab. Raj­mund S. Dyb­czyń­ski, War­sza­wa
 46. dr Zdzi­sła­wa Dy­biec, Kra­ków
 47. dr Ja­cek Dzio­bek-Ro­mań­ski, Bo­gu­chwa­ła
 48. dr Be­ata Ec­ler-No­coń, Ka­to­wi­ce
 49. prof. dr hab. An­to­ni Fe­luś, Ka­to­wi­ce
 50. dr inż. Syl­we­ster Fi­li­piak, Kiel­ce
 51. dr hab. Piotr Fi­sze­der, To­ruń
 52. prof. dr hab. inż. An­drzej Fla­ga, Lu­blin
 53. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Hen­ryk Fo­it, Żer­ni­ca
 54. prof. doc. dr hab. Wal­de­mar Fur­ma­nek, Rze­szów
 55. dr inż. Ry­szard Ga­łąź, Wro­cław
 56. dr hab. inż. Ha­li­na Gar­ba­liń­ska, Szcze­cin
 57. dr hab. Zbi­gniew B. Gas, Lu­blin
 58. dr Ane­ta Gaw­kow­ska, War­sza­wa
 59. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Piotr Ga­wor, Gli­wi­ce
 60. dr hab. n. roln., dr n. po­lit. An­drzej Gą­sow­ski, Bruk­se­la
 61. dr Ka­zi­mierz Gel­le­ta, Kro­sno
 62. prof. dr hab. Ta­de­usz Ger­sten­korn, To­ruń
 63. dr inż. Wie­sław Goc, Gli­wi­ce
 64. dr hab. inż. ma­rek Got­fryd, Rze­szów
 65. dr inż. Alek­san­dra Gó­rec­ka-Bruz­da, Ja­strzę­biec
 66. dr hab. inż. An­na Gó­rec­ka-Drza­zga, Wro­cław
 67. dr Lu­cy­na Gór­ska-Kłęk, Wro­cław
 68. prof. dr hab. inż. An­drzej Gro­no, Gdy­nia
 69. dr Je­rzy Gry­giel, Kra­ków
 70. dr Sta­ni­sław Grześ, Po­znań
 71. dr hab. An­drzej Gzel­la, Po­znań
 72. dr hab. inż. Ja­nusz Hau­rył­kie­wicz, Po­znań
 73. dr Grze­gorz Ho­łub, Kra­ków
 74. dr Ha­li­na Iwań­czyk, Lu­blin
 75. dr hab. inż. Bar­ba­ra Ja­błoń­ska-Fi­rek, Kra­ków
 76. prof. dr hab. Zbi­gniew Ja­cy­na-Onysz­kiewcz, Po­znań
 77. dr Agniesz­ka Ja­niak, Ka­to­wi­ce
 78. dr Ro­bert Ja­nusz, Kra­ków
 79. dr n. hum. Mał­go­rza­ta Jasz­czuk-Sur­ma, Wro­cław
 80. prof. zw. dr hab. inż. Mag­da­le­na Ja­wor­ska, Kra­kow
 81. prof. dr hab. inż. Ire­ne­usz Jóź­wiak, Wro­cław
 82. prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Kacz­mar­ski, Rze­szów
 83. dr Jo­lan­ta Ka­le­ta, Kra­ków
 84. dr Sta­ni­sław Ka­lin­kow­ski, War­sza­wa
 85. prof. dr hab. Kry­sty­na Ka­mień­ska-Tre­la, War­sza­wa
 86. dr Wan­da Ka­miń­ska, War­sza­wa
 87. prof. dr hab. inż. Grze­gorz Ka­miń­ski, War­sza­wa
 88. dr Krzysz­tof Ka­nia, Ka­to­wi­ce
 89. dr hab. inż. Lu­dwik Ka­nia, Czę­sto­cho­wa
 90. prof. zw. Ry­szard Kan­tor, Kra­ków
 91. dr hab. inż., prof. PW Bo­gu­sław Ka­ro­lew­ski, Wro­cław
 92. dr hab. prof. UW Mał­go­rza­ta Kar­wow­ska-Stru­czyk, War­sza­wa
 93. dr inż. An­na Ka­sprzyk, Lu­blin
 94. dr hab. An­na Ka­tru­siak, Po­znań
 95. dr inż. Ro­man Kau­la, By­tom
 96. prof. dr hab. inż. Ja­nusz Ka­wec­ki, Kra­ków
 97. dr Da­nu­ta Kej­da, Rze­szów
 98. dr Ma­rian Kę­sek, Kra­ków
 99. dr hab. An­drzej Kę­sy, Ra­dom
 100. dr Ro­bert Kieł­ty­ka, Lu­dwig­sha­fen
 101. dr, ad­iunkt, MC-AC Piotr Kie­nie­wicz, Lu­blin
 102. prof. zw. Ste­fa­nia Ki­nal, Wro­cław
 103. prof. zw. dr hab. Je­rzy Klag, Ka­to­wi­ce
 104. dr Jan Kłys, War­sza­wa
 105. dr hab. prof. nadzw. IHN PAN Mi­chał Ko­kow­ski, Kra­ków
 106. dr inż., ad­iunkt Je­rzy Ko­lan­ko, Wro­cław
 107. dr Mar­ta Ko­mo­row­ska-Pu­dło, Szcze­cin
 108. prof. dr hab. Ma­ria Ko­pacz, Rze­szów
 109. prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Ko­pacz, Rze­szów
 110. dr hab. Ur­szu­la Ko­peć, Rze­szów
 111. dr Pa­weł Ko­rob­czak, Wro­cław
 112. dr inż. Teo­fil Ko­ro­le­wicz, Gli­wi­ce
 113. dr hab. Ire­na Ko­sac­ka, Bia­ły­stok
 114. dr hab. inż. Jan Ko­sen­diak, Wro­cław
 115. dr hab. Jo­an­na Ko­stec­ka, Rze­szów
 116. dr An­drzej Ko­wa­lik, Po­znań
 117. dr inż. Ali­cja Ko­wal­ska, Kra­ków
 118. prof. dr hab. inż. Ste­fan J. Ko­wal­ski, Po­znań
 119. dr Asja Ko­zak, Po­znań
 120. dr To­masz Kraj, Kra­ków
 121. dr hab. prof. UP Hen­ry­ka Kra­marz, Kra­ków
 122. dr An­na Kra­szew­ska, Bia­ły­stok
 123. dr n. med. An­drzej Kraw­czyk, Biel­sko-Bia­ła
 124. prof. zw. dr hab. Ry­szard Kry­za, Wro­cław
 125. dr Han­na Krztoń, Gli­wi­ce
 126. prof. zw. Sta­ni­sław Krzy­wiec­ki, Wro­cław
 127. dr Łu­kasz Krzy­wiec­ki, Wro­cław
 128. dr inż. Grze­gorz Ku­bi­ca, Ka­to­wi­ce
 129. prof. dr hab. Hen­ryk Kur­czab, Rze­szów
 130. dr n. med. Alek­san­dra Kwo­sek, Ryb­nik
 131. prof. dr hab. inż. Lu­dwik Lau­dań­ski, Rze­szów
 132. dr Je­rzy Le­chow­ski, Lu­blin
 133. dr med. Woj­ciech Lep­pert, Po­znan
 134. 135.dr n. przyr. Da­nu­ta Lesz­czyń­ska, Wro­cław
 135. prof. dr hab. dr h.c. mul­ti Wa­cław Lesz­czyń­ski, Wro­cław
 136. dr Woj­ciech Lip­ka, War­sza­wa
 137. prof. Ta­de­usz Lit­ko, Bia­ły­stok
 138. dr med. Ma­ria Ła­zaw­ska, Bia­ły­stok
 139. dr hab. An­drzej Ła­dy­żyń­ski, Wro­cław
 140. prof. dr hab. Woj­ciech Łącz­kow­ski, Lu­blin
 141. dr hab. Woj­ciech Łeb­kow­ski, Bia­ły­stok
 142. ks. dr hab. prof. nadzw. UKSW Zbi­gniew Łep­ko, War­sza­wa
 143. prof. UWM dr hab. Ma­rian Ma­chi­nek, Olsz­tyn
 144. dr Ka­zi­mierz Ma­ciąg, Rze­szów
 145. dr hab. Ani­ta Ma­gow­ska, Po­znań
 146. dr Mał­go­rza­ta Maj­sne­row­ska, Wro­cław
 147. dr Ju­liusz Maj­sne­row­ski, Wro­cław
 148. prof. zw. dr hab. Jó­zef Mak­se­lon, Kra­ków
 149. dr Ma­ria Ma­lan­ka-Błasz­czy­szyn, Wro­cław
 150. prof. dr hab. Agniesz­ka Man­dat, Kra­ków
 151. dr An­drzej Mar­jań­ski, Je­żów
 152. dr hab. n. med. Mi­ro­sław Mar­kie­wicz, Ka­to­wi­ce
 153. prof. dr hab. Ta­de­usz Mar­kow­ski, Rze­szów
 154. dr Anie­la Ma­tu­szew­ska, So­sno­wiec
 155. dr hab. (prof. nadzw. IITD PAN) Ja­nusz Ma­tu­szyk, Wro­cław
 156. dr Ali­cja Mau­rer, Kra­ków
 157. dr Elż­bie­ta Ma­zur, Rze­szów
 158. dr Grze­gorz Ma­zur OP, Kra­ków
 159. dr Ro­man Ma­zur SDB, Kra­ków
 160. dr Mo­ni­ka Me­kro­da-Bąk, Po­znań
 161. dr med. Ra­fał Mi­cha­lik, Kra­ków
 162. dr inż. Mał­go­rza­ta Mich­nie­wicz, Łódź
 163. dr med. Hen­ryk Mi­dro, Bia­ły­stok
 164. prof. dr hab. med. Ali­na Mi­dro, Bia­ły­stok
 165. prof. dr hab. inż. Ja­ni­na Mi­lew­ska-Du­da, Kra­ków
 166. dr hab. Grze­gorz Mu­siał, Po­znań
 167. dr Jo­lan­ta Mu­szer, Wro­cław
 168. dr Bar­ba­ra Mu­śnic­ka, Po­znań
 169. prof. dr hab. Cze­sław Mu­śnic­ki, Po­znań
 170. ks. dr hab. Ja­nusz Na­wrot, Po­znań
 171. dr inż. Bog­dan Nie­nar­to­wicz, Szcze­cin
 172. prof. dr hab. Edward Nie­znań­ski, War­sza­wa
 173. dr hab. inż., prof. PK Cze­sław Ni­żan­kow­ski, Kra­ków
 174. dr inż. Ad­rian No­coń, Gli­wi­ce
 175. dr hab. Adam No­dzeń­ski, Kra­ków
 176. dr hab. prof. UP Hen­ryk No­ga, Kra­ków
 177. lek. med. Ewa No­ga, Kra­ków
 178. dr Lu­cy­na No­wak, Kra­ków
 179. dr inż. Zie­mo­wit No­wak, Wro­cław
 180. dr Bar­ba­ra No­war­ska, Kra­ków
 181. dr Jó­zef No­wic­ki, Wro­cław
 182. dr hab. An­drzej Ochoc­ki, War­sza­wa
 183. dr hab. prof. UMCS Mi­ro­na Ogryz­ko-Wie­wió­row­ska, Lu­blin
 184. dr Ks. Da­riusz Oko, Kra­ków
 185. dr hab. Te­re­sa Ole­ar­czyk, Kra­ków
 186. prof. zw. dr hab. Gu­staw Ostasz, Rze­szów
 187. ks. prof. dr hab. Ma­ciej Ostrow­ski, Kra­ków
 188. dr n. tech. Lu­bo­mi­ła Owcza­rek, War­sza­wa
 189. prof. dr hab. Edward Ozi­mek, Po­znań
 190. dr hab. prof. nadzw. Sta­ni­sław Padsz­kow­ski, Po­znań
 191. dr To­masz Panz, Kra­ków
 192. dr inż. Ja­nusz Par­ty­ka, Woj­nicz
 193. dr Ka­ta­rzy­na Pa­rzych-Bla­kie­wicz, Olsz­tyn
 194. dr Ja­nusz Pa­ster­ski, Rze­szów
 195. dr Sta­ni­sław Pasz­kow­ski, Wro­cław
 196. ks. dr Ja­ro­sław Pa­szyń­ski, Kra­ków
 197. dr Woj­ciech Paw­nik, Kra­ków
 198. dr hab. inż. An­na Pęk­sa, Wro­cław
 199. dr inż Ma­rek Pia­sec­ki, Wro­cław
 200. dr inż. Jo­achim Pie­lot, Za­brze
 201. dr hab. Raj­mund Piet­kie­wicz, Wro­cław
 202. dr hab. Ste­fan Pie­trzak, Fa­len­ty
 203. prof. dr hab. Ma­ria Pi­skor­nik, Kra­ków
 204. prof. dr hab. Zdzi­sław Pi­skor­nik, Kra­ków
 205. dr inż. Da­nu­ta Pli, Rze­szów
 206. dr Bar­ba­ra Plisz­ka, Olsz­tyn
 207. dr Wie­sław Po­le­szak, Lu­blin
 208. dr med. dr h.c. Wan­da Pół­taw­ska, Kra­ków
 209. dr Bar­ba­ra Pół­to­rak, Rze­szów
 210. st. wy­kła­dow­ca An­to­ni Prąt­nic­ki, War­sza­wa
 211. dr hab. Mi­chał Ptysz­mant, Bia­ły­stok
 212. dr Mal­go­rza­ta Ra­chwal­ska, Kra­ków
 213. dr n. med. Bar­ba­ra Ra­taj­czak, Gdańsk
 214. dr hab. An­na Ra­taj­ska, War­sza­wa
 215. dr hab. med. Te­re­sa Re­du­ta, Bia­ły­stok
 216. prof. dr hab. Krzysz­tof Ro­ci­szew­ski, Kra­ków
 217. dr hab. inż., prof. UTP Sta­ni­sław                  Rol­biec­ki, Byd­goszcz
 218. dr fi­lo­zo­fii Ta­de­usz Ro­stwo­row­ski, Kra­ków
 219. lek. spec. neu­ro­log Ma­ria Roz­to­czyń­ska-Wo­dzień, Kra­ków
 220. dr hab. prof. UMK Wal­de­mar Roz­yn­kow­ski, To­ruń
 221. dr hab. n. med. Ma­rek Ru­sin, Gli­wi­ce
 222. dr hab. Mie­czy­sław Ry­ba, To­ruń
 223. dr inż. An­drzej Ryl­ski, Rze­szów
 224. dr Ja­cek Rył­ko, Kra­ków
 225. prof. dr hab. Ma­ria Ryś, War­sza­wa
 226. prof. dr hab. med. Lu­dwi­ka Sa­dow­ska, Wroc­law
 227. prof. dr hab. dr h. c. An­drzej Schin­zel, War­sza­wa
 228. prof. dr hab. inż. Jan Siń­czak, Kra­ków
 229. dr hab. n. med., prof. nadzw. Jan Kon­rad Si­wic­ki, War­sza­wa
 230. dr inż. Jo­lan­ta Sło­niec, Lu­blin
 231. dr inż Bo­że­na Smo­lec, Za­brze
 232. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Ma­rek Smo­lik, Gli­wi­ce
 233. dr med. univ. An­na So­ba­la, Wie­den
 234. prof. dr hab. med. Ma­ria So­ba­niec-Ło­tow­ska, Bia­ły­stok
 235. prof.dr hab. inż. Zó­fia Sob­czyń­ska-Koń­czak, Po­znań
 236. prof. dr hab. An­na Sta­chur­ska, Lu­blin
 237. prof. dr hab. Ma­rek Sta­nisz, Rze­szów
 238. prof. dr hab. An­na Stan­kow­ska, Po­znań
 239. prof. zw. dr hab. Woj­ciech Stan­kow­ski, Po­znań
 240. dr Ra­fał Sta­szew­ski, Po­znań
 241. dr Wie­sła­wa Ste­fan, Wro­cław
 242. dr inż. Piotr Ste­ra, Gli­wi­ce
 243. prof. zw. dr hab. Ka­zi­mierz Stęp­czak, Po­znań
 244. dr hab. Kin­ga Su­wiń­ska, War­sza­wa
 245. dr Pa­weł Jan Sza­łań­ski, Łódź
 246. prof. zw. dr hab. Ja­nusz Szczo­drak, Lu­blin
 247. dr inż. Sta­ni­sław Sze­la, Rze­szów
 248. dr inż. Bo­gu­sław Szla­chet­ko, Wro­cław
 249. ks. prof. dr hab. Ry­szard Sztych­mi­ler, Olsz­tyn
 250. dr An­na Szu­ba-Trzna­del, Wro­cław
 251. prof. dr hab. Hen­ryk Szy­dłow­ski, Po­znań
 252. dr n. med. Mag­da­le­na Szy­mań­ska, Bia­ły­stok
 253. prof. zw. dr hab. Do­mi­nik Szy­nal, Lu­blin
 254. prof. dr hab. Agniesz­ka Szysz­kow­ska, Wro­cław
 255. prof. dr hab. Ta­de­usz Ślip­ko, Kra­ków
 256. dr Kry­sty­na Śmie­ta­ło, Bia­ły­stok
 257. dr inż. Ma­rek Śnie­żek, Rze­szów
 258. prof. nadz. dr hab. Łu­kasz Świę­cic­ki, War­sza­wa
 259. dr med. Wan­da Ter­lec­ka, Czę­sto­cho­wa
 260. prof. nadz. dr hab. inż He­le­na Te­te­rycz, Wro­cław
 261. dr hab. Piotr To­ma­szek, Po­znań
 262. dr hab. Gra­ży­na To­pol­ska, War­sza­wa
 263. dr hab. Gra­ży­na To­pol­ska, War­sza­wa
 264. lek. med. Elż­bie­ta Trem­bec­ka-Du­bel, Za­brze
 265. dr Ma­rek Ma­riusz Tyt­ko, Kra­ków
 266. dr inż. Ol­gierd Unold, Wro­cław
 267. dr hab. An­drzej Wa­len­dziak, War­sza­wa
 268. dr hab. Ry­szard Wal­ko­wiak, Prze­źmie­ro­wo
 269. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Sta­ni­sław Wa­lu, Gli­wi­ce
 270. dr med. Ewa Wa­si­le­wicz, Bia­ły­stok
 271. lek. med. Ta­de­usz Wa­si­lew­ski, Bia­ły­stok
 272. prof. dr hab. Ta­de­usz Wa­siu­tyń­ski, Kra­ków
 273. dr inż. Ele­ono­ra Wci­sło, Ka­to­wi­ce
 274. dr med. Hen­ryk We­lcz, Lu­blin
 275. dr hab. inż. Łu­kasz Wę­sier­ski, Rze­szów
 276. dr, ad­iunkt Agniesz­ka Wią­cek, Lu­blin
 277. dr Ma­ria Wierz­biń­ska, Rze­szów
 278. dr Jan Wilk, Kra­ków
 279. dr Jó­zef Wi­niar­ski, Kra­ków
 280. dr An­na Wo­liń­ska-We­lcz, Lu­blin
 281. prof. dr hab. To­masz Wo­liń­ski, War­sza­wa
 282. dr Jo­an­na Wój­cik, Za­moć
 283. dr inż. Ja­nusz Wój­cik, Gli­wi­ce
 284. dr inż. Fran­ci­szek Wój­cik, Łódź
 285. doc. dr hab. Ja­dwi­ga Wro­nicz, Kra­ków
 286. dr hab. prof. AGH Zyg­munt Wro­nicz, Kra­ków
 287. ks. prof. dr hab. Jó­zef Za­biel­ski, War­sza­wa
 288. prof. zw. dr hab. Zyg­munt Za­gór­ski, Po­znań
 289. dr An­to­ni Za­jąc, Rze­szów
 290. dr Bo­że­na Za­jąc, Rze­szów
 291. dr hab. Szcze­pan Za­po­tocz­ny, Kra­ków
 292. dr Bo­gna Za­wie­ja, Po­znań
 293. dr Da­riusz Za­wi­sza, Kra­ków
 294. prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Zie­miań­ski, Kra­ków
 295. dr inż. An­to­ni Zię­ba, Kra­ków
 296. dr inż. To­masz Zię­ba, Wro­cław
 297. dr An­na Żmi­hor­ska-Got­fryd, Rze­szów
 298. prof. dr hab. med. Do­ro­ta Zo­zu­liń­ska-Ziół­kie­wicz, Po­znań
 299. dr Ma­rian Zwier­can, Kra­ków
 300. prof. dr hab. Krzysz­tof Zwierz, Bia­ły­stok
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.