Wo­kół ta­jem­ni­cy mo­je­go po­cząt­ku

Iwo­na Kę­pa

Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V–VI szko­ły pod­sta­wo­wej

Te­mat: Wo­kół ta­jem­ni­cy mo­je­go po­cząt­ku

Tre­ści:

Prze­bieg i hi­gie­na cią­ży.

Roz­wój czło­wie­ka od za­płod­nie­nia do po­ro­du.

Ce­le:

 • kształ­to­wa­nie po­zy­tyw­ne­go sto­sun­ku do ma­cie­rzyń­stwa,
 • uświa­do­mie­nie, że ży­cie ludz­kie za­czy­na się od po­czę­cia,
 • uka­za­nie pięk­na we­wnątrz­ma­cicz­ne­go roz­wo­ju czło­wie­ka,
 • bu­dze­nie sza­cun­ku dla ludz­kie­go ży­cia.

Prze­wi­dy­wa­ne osią­gnię­cia ucznia:

 • uświa­do­mi so­bie moc tkwią­cą w zdol­no­ści do prze­ka­zy­wa­nia ży­cia,
 • utwier­dzi się w prze­ko­na­niu, że ży­cie ludz­kie za­czy­na na się od po­czę­cia,
 • zro­zu­mie ko­niecz­ność ota­cza­nia sza­cun­kiem każ­dej ko­bie­ty w cią­ży.

Środ­ki dy­dak­tycz­ne:

Na­pi­sy ilu­stru­ją­ce wy­kład, plan­sza – żeń­ski układ roz­rod­czy, kar­ty pra­cy dla każ­de­go ucznia, film „Od po­czę­cia – dziec­ko” (do­stęp­ny na: www.pro-life.pl/filmy) lub „Cud mi­ło­ści”, Wyd. Ha­gi, zdję­cia, al­bu­my, wy­daw­nic­twa ilu­stro­wa­ne o roz­wo­ju pre­na­tal­nym czło­wie­ka.

Prze­bieg za­jęć:

I Po­ga­dan­ka wstęp­na.

 • Kie­dy się uro­dzi­łeś?
 • Czy to był pierw­szy dzień two­je­go ży­cia?
 • Od kie­dy je­steś? Co lub kto spra­wił, że mo­głeś za­ist­nieć?

II Część za­sad­ni­cza.

 1. Wy­kład ilu­stro­wa­ny plan­sza­mi, zdję­cia­mi, al­bu­ma­mi.

Cią­ża roz­po­czy­na się w mo­men­cie po­czę­cia dziec­ka, czy­li w chwi­li po­łą­cze­nia się ko­mó­rek roz­rod­czych mę­skiej i żeń­skiej. Do­ko­na­ło się to we­wnątrz cia­ła ko­bie­ty, w ja­jo­wo­dzie.

W tym mo­men­cie dzię­ki mę­żo­wi żo­na sta­ła się mat­ką. Dzię­ki żo­nie mąż stał się oj­cem. Sta­li się two­imi ro­dzi­ca­mi. Za­pra­szam was te­raz w po­dróż do prze­szło­ści. Wsią­dzie­my w we­hi­kuł cza­su i od­bę­dzie­my po­dróż do swo­je­go po­cząt­ku.

Oto za­ist­nia­łeś!

Two­ja ma­ma jest w cią­ży (daw­niej mó­wio­no: „w sta­nie bło­go­sła­wio­nym”, „jest brze­mien­na”). Or­ga­nizm ma­my zmie­nia się w ta­ki spo­sób, że sta­je się dla cie­bie na 9 mie­się­cy ca­łym świa­tem.

9 mie­się­cy = 38 ty­go­dni = 266 dni

W tym cza­sie ma­ma bę­dzie dla cie­bie słoń­cem, po­wie­trzem, wo­dą, po­kar­mem, ca­łym nie­za­stą­pio­nym śro­do­wi­skiem ży­cia. To dzię­ki niej ży­jesz.

Masz już okre­ślo­ną PŁEĆ, KO­LOR OCZU, WŁO­SÓW, BU­DO­WĘ CIA­ŁA, GRU­PĘ KRWI i wie­le in­nych cech. Dzie­dzi­czysz nie tyl­ko ce­chy ro­dzi­ców, ale rów­nież ce­chy dziad­ków, pra­dziad­ków.

Za­czy­nasz ro­snąć. Pierw­sza ko­mór­ka dzie­li się na 2, 2 dzie­lą się na 4, itd.

1 2 4 8   16 32…

W cza­sie 266 dni cią­ży z jed­nej ko­mór­ki po­wsta­je or­ga­nizm zbu­do­wa­ny z po­nad 200 mi­lio­nów róż­no­rod­nych ko­mó­rek o wy­so­kim stop­niu spe­cja­li­za­cji.

Czas na pierw­szą po­dróż!

Prze­no­sisz się do ma­ci­cy.

Masz już sie­dem dni. Za­miesz­ka­łeś w do­sko­na­le przy­go­to­wa­nym dla cie­bie miesz­ka­niu – ma­ci­cy. Roz­po­czy­na się two­rze­nie po­szcze­gól­nych or­ga­nów.

21. dzień – za­czy­na bić Two­je ser­ce.

W 4. ty­go­dniu – roz­wi­ja się układ ner­wo­wy, kost­ny, mię­śnio­wy, roz­rod­czy.

W 6. ty­go­dniu kształ­tu­ją się twarz, rę­ce i no­gi.

W dal­szym cią­gu na­stę­pu­je bar­dzo szyb­ki wzrost i roz­wój, ale nie po­wsta­ją już no­we or­ga­ny. Te­raz mu­sisz już tyl­ko ro­snąć i na­brać doj­rza­ło­ści, aby wy­brać się w ko­lej­ną po­dróż.

W 4-5. mie­sią­cu za­czy­nasz się ru­szać na ty­le in­ten­syw­nie, że ma­ma to czu­je.

Ssiesz po­lec, po­ły­kasz i wy­plu­wasz wo­dy pło­do­we.

Sły­szysz gło­sy z ze­wnątrz. Roz­po­zna­jesz głos ma­my i ta­ty.

Wresz­cie po oko­ło 266 dniach, do­tych­cza­so­we miesz­ka­nie sta­je się za cia­sne i nie­wy­star­cza­ją­ce. Ru­szasz w dal­szą dro­gę. Do­ko­nu­jesz naj­więk­szej zmia­ny w Two­im ży­ciu. Opusz­czasz cia­ło ma­my, gdzie ro­słeś i na­bie­ra­łeś kształ­tów.

Ro­dzi się czło­wiek!

Roz­po­czy­nasz zu­peł­nie no­wy etap w swo­im ży­ciu. Bę­dziesz się na­dal roz­wi­jał i rósł, ale już ni­gdy tak in­ten­syw­nie jak do­tąd. Ma­sa cia­ła od po­czę­cia do na­ro­dzin po­więk­szy­ła się 10 –11 mi­lio­nów ra­zy w cza­sie za­le­d­wie 9 mie­się­cy. Te­raz masz oko­ło 3-4 kg. Przez na­stęp­ne 10 lat ma­sa two­je­go cia­ła zwięk­szy się za­le­d­wie 7-8 ra­zy.

A kie­dy już do­ro­śniesz i za­ło­żysz wła­sną ro­dzi­nę, ta­ką sa­mą po­dróż od­bę­dą two­je dzie­ci, póź­niej wnu­ki, pra­wnu­ki itd.

Uwa­ga!

Wy­kład po­wi­nien być pro­wa­dzo­ny w ży­wym tem­pie. W trak­cie mó­wie­nia na­uczy­ciel pre­zen­tu­je ko­lej­ne zdję­cia dziec­ka z okre­su pre­na­tal­ne­go. Oprócz te­go w trak­cie opo­wia­da­nia pro­wa­dzą­cy po­da­je uczniom do oglą­da­nia ilu­stra­cje, al­bu­my, w któ­rych mo­gą zo­ba­czyć roz­wój dziec­ka w okre­sie pre­na­tal­nym. Na­uczy­ciel po­wi­nien tak po­pro­wa­dzić za­ję­cia, aby ucznio­wie prze­ży­li to, jak swo­ją oso­bi­stą przy­go­dę.

 1. Pro­jek­cja fil­mu „Od po­czę­cia – dziec­ko” lub „Cud mi­ło­ści”.
 2. Pra­ca in­dy­wi­du­al­na – uzu­peł­nia­nie kart pra­cy: „Roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki” w: Wę­dru­jąc ku do­ro­sło­ści – ćwi­cze­nia, red. T. Król, Ru­bi­kon, Kra­ków 2014, s. 42.

III Po­ga­dan­ka pod­su­mo­wu­ją­ca.

Swo­bod­ne dłuż­sze wy­po­wie­dzi uczniów na te­mat za­jęć. Cze­go no­we­go się na­uczy­li? Co ich naj­bar­dziej za­cie­ka­wi­ło? Co za­dzi­wi­ło?

Li­te­ra­tu­ra:

 1. R. Ję­drze­jew­ska-Wró­bel, W. Fi­jał­kow­ski, Oto je­stem! Gdańsk 1998.
 2. B. Jes­sel, Ra­dość na­ro­dzin. War­sza­wa 1990.
 3. L. Nils­son, Ro­dzi się dziec­ko. War­sza­wa 1995.
 4. L. Nils­son, Ży­cie przed na­ro­dze­niem. War­sza­wa 1995.
 5. Fak­ty Ży­cia”, se­ria I, Gdańsk 1998.
 6. Służ­ba Ży­ciu”, XI/1999.
 7. Służ­ba Ży­ciu”, VII-VIII­/1999.
 8. D. Kor­nas-Bie­la, Wo­kół po­cząt­ku ży­cia ludz­kie­go. War­sza­wa 1993.
 9. Czło­wiek od po­cząt­ku, (al­bum), WAM, Kra­ków 1999.
 10. W. E. Pa­pis, Bu­so­la ży­cia. Ćwi­cze­nia dla mło­dzie­ży i ro­dzi­ców. War­sza­wa 1998.
Print Friendly, PDF & Email
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.