Skąd się wzią­łem

Mag­da­le­na Ko­złow­ska, Ha­li­na Jóź­wiak

Kon­spekt dla klas I–III szko­ły pod­sta­wo­wej

Te­mat: Skąd się wzią­łem

Ce­le:

 • umie­jęt­ność okre­śle­nia swo­ich cech: ja­ki je­stem? Jak wy­glą­dam?,
 • umie­jęt­ność po­rów­ny­wa­nia się z in­ny­mi,
 • zro­zu­mie­nie, że roz­wi­jam się i ro­snę,
 • zro­zu­mie­nie i uświa­do­mie­nie o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka,
 • umie­jęt­ność okre­śle­nia sie­bie w do­wol­nym okre­sie swo­je­go do­tych­cza­so­we­go ży­cia,
 • umie­jęt­ność szu­ka­nia od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce mnie py­ta­nia.

Me­to­dy i for­my:

po­ga­dan­ka, roz­mo­wa z go­ściem – za­pro­szo­ną ma­mą, pra­ce pla­stycz­ne, film, „bu­rza mó­zgów”

Ma­te­ria­ły:

wi­zy­tów­ki dla każ­de­go dziec­ka, re­gu­ły wy­pra­co­wa­ne przez kla­sę (plan­sza), lu­ster­ka – więk­sze, zdję­cia z okre­su nie­mow­lę­ce­go, ko­lo­ro­we pa­ski (5 ko­lo­rów), kart­ki A-4, kred­ki, pa­pier pa­ko­wy, fla­ma­stry, na­gra­nia i ilu­stra­cje z pu­bli­ka­cji Wil­lie­go Bre­in­hol­sta: „Jak ca­ło i zdro­wo przy­sze­dłem na świat” lub film „Ha­lo! Je­stem tu­taj!”, ko­lo­ro­we kół­ka.

Czas: 90 min.

Prze­bieg za­jęć:

Wpro­wa­dze­nie:

 • po­wi­ta­nie, za­po­zna­nie z ce­lem i re­gu­ła­mi pra­cy,
 • przed­sta­wie­nie się / wi­zy­tów­ki,
 • na­pisz swo­je imię (tak jak lu­bisz),
 • na­pisz trzy rze­czy, któ­re naj­bar­dziej lu­bisz w swo­im wy­glą­dzie ze­wnętrz­nym.

Za­da­nie I – Po­strze­ga­my sie­bie

Pra­ca in­dy­wi­du­al­na.

Po­le­ce­nie:

 • przyj­rzyj się so­bie (oglą­da­nie sie­bie w lu­ster­ku)
 • czy za­wsze ta­ki byłeś/ ta­ka by­łaś, jak wi­dzisz sie­bie dzi­siaj?
 • jak się zmie­nia­my i dla­cze­go?

Za­da­nie II – Ja­ki byłem/Jaka by­łam?

Pra­ca gru­po­wa (dzie­ci do­bie­ra­ją się w gru­py wg ko­lo­rów pa­sków, któ­re roz­dał pro­wa­dzą­cy).

Po­le­ce­nie:

 • przyj­rzyj­cie się przy­nie­sio­nym przez was zdję­ciom, ko­go tam wi­dzi­cie? Czy roz­po­zna­je­cie sie­bie, swo­ich ko­le­gów, ko­le­żan­ki?
 • pra­ca zbio­ro­wa (dzie­ci sie­dzą w krę­gu, na środ­ku le­żą ubran­ka z okre­su, gdy by­li ma­li, du­żo mniej­si).

Po­le­ce­nie:

 • niech każ­de z was przy­mie­rzy coś, co wam się po­do­ba (dzie­ci przy­mie­rza­ją ubran­ka).

Za­da­nie III – A ja ro­snę…

Pra­ca in­dy­wi­du­al­na (dzie­ci otrzy­mu­ją kart­ki i kred­ki).

Po­le­ce­nie:

 • na­ry­suj i na­pisz jak wy­glą­da­łe­ś/-aś, gdy by­łeś malutki/byłaś ma­lut­ka.

Pra­ca gru­po­wa:

Po­le­ce­nie:

 • do­bierz­cie się w gru­py (od­li­cza­nie) i po­dziel­cie się owo­ca­mi swo­jej pra­cy.

Za­da­nie IV – „Gdzie są mo­je ko­rze­nie” – bu­rza mó­zgów

Pra­ca zbio­ro­wa (dzie­ci sia­da­ją w krę­gu):

 • wie­my, że ro­śnie­my, zmie­nia­my się, ale tak na­praw­dę, to skąd się wzię­li­śmy na tym świe­cie?
 • co ty wiesz? Co mó­wią in­ni o tym?

Za­da­nie V – Skąd się wziąłem/wzięłam?

Pra­ca zbio­ro­wa

Po­le­ce­nie:

– po­słu­chaj­cie, co pe­wien mło­dy czło­wiek chce nam po­wie­dzieć o swo­im przyj­ściu na świat (na­gra­nia i ilu­stra­cje z ksią­żecz­ki Wil­lie­go Bre­in­hol­sta „Jak ca­ło i zdro­wo przy­sze­dłem na świat” lub emi­sja fil­mu „Ha­lo! Je­stem tu­taj!”.

Za­da­nie VI – Za­ba­wa ru­cho­wa

Pra­ca zbio­ro­wa

Po­le­ce­nie:

 • cho­dzi­my na czwo­ra­kach… a te­raz w po­sta­wie sto­ją­cej (zmia­ny),
 • jak by­ło ła­twiej, szyb­ciej?

Za­da­nie VII – Mam ro­dzi­ców

Pra­ca zbio­ro­wa (krąg)

Po­le­ce­nie:

 • po­słu­chaj­cie te­raz na­sze­go go­ścia – ma­my, któ­ra opo­wie nam o swo­jej ra­do­ści z te­go, że jest ma­mą i od­po­wie na wa­sze py­ta­nia.

Kon­klu­zja:

 • Co by­ło dzi­siaj no­wym od­kry­ciem dla cie­bie?
 • Czy by­ło coś, co spra­wi­ło ci trud­ność?
 • Dla­cze­go się cie­szy­łeś, kie­dy by­ło naj­wię­cej ra­do­ści?

Ewa­lu­acja koń­co­wa:

 • Jak się te­raz czu­jesz? Określ swój stan przy po­mo­cy ko­lo­ru. Dzie­ci za­bie­ra­ją wg uzna­nia ko­lo­ro­we kół­ka i dzie­lą się ze wszyst­ki­mi swo­im wy­bo­rem.
Print Friendly, PDF & Email
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.