Od po­czę­cia do na­ro­dzin

Zdzi­sła­wa Cie­pie­la

Kon­spekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V szko­ły pod­sta­wo­wej

Te­mat: Od po­czę­cia do na­ro­dzin

Ce­le:

Po prze­pro­wa­dzo­nych za­ję­ciach uczeń:

 • po­tra­fi wy­ja­śnić, na czym po­le­ga pro­ces za­płod­nie­nia,
 • ro­zu­mie zna­cze­nie po­jęć: za­płod­nie­nie, cią­ża, za­ro­dek, płód,
 • cha­rak­te­ry­zu­je eta­py ży­cia pło­do­we­go czło­wie­ka,
 • uświa­da­mia so­bie, że ży­cie ludz­kie roz­po­czy­na się od mo­men­tu po­czę­cia,
 • ro­zu­mie, że ży­cie jest wiel­kim da­rem,
 • ma po­zy­tyw­ny sto­su­nek do ma­cie­rzyń­stwa.

Me­to­dy i for­my pra­cy

li­nia cza­su, po­ga­dan­ka, wi­zu­ali­za­cja, po­kaz fil­mu, pra­ca in­dy­wi­du­al­na i gru­po­wa

Środ­ki dy­dak­tycz­ne

pod­ręcz­nik do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie „Wę­dru­jąc ku do­ro­sło­ści”, Kra­ków 2014, s. 68-68, in­struk­cja do pra­cy w gru­pach (za­łącz­nik 1), li­nia cza­su, sza­ry pa­pier, li­nij­ki, ma­za­ki, 4 ko­per­ty z kar­tecz­ka­mi, na któ­rych za­pi­sa­ne są zmia­ny za­cho­dzą­ce w cza­sie roz­wo­ju czło­wie­ka od po­czę­cia do na­ro­dzin (za­łącz­nik 2), kar­ta pra­cy z tek­stem z lu­ka­mi do uzu­peł­nie­nia i ilu­stra­cja­mi eta­pów ży­cia (za­łącz­nik 3), mo­del 10-ty­go­dnio­we­go dziec­ka, fo­to­gra­fie uczniów w okre­sie no­wo­rod­ko­wym, zia­ren­ka pia­sku, film „Od po­czę­cia – dziec­ko” (do­stęp­ny na: www.pro-life.pl/filmy), kar­tecz­ki do po­dzia­łu na gru­py, „cen­ki” – po jed­nej dla każ­de­go ucznia, klej, pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na „Two­ja i mo­ja hi­sto­ria”, Ru­bi­kon.

Czas: 45 min.

Prze­bieg za­jęć

I. Część wstęp­na

 1. Czyn­no­ści or­ga­ni­za­cyj­no-po­rząd­ko­we. Po­dział na gru­py – lo­so­wa­nie kar­te­czek w czte­rech ko­lo­rach. Ucznio­wie wyj­mu­ją przy­nie­sio­ne fo­to­gra­fie no­wo­rod­ków. (3 min.)
 2. Mi­ni­wy­kład na­uczy­cie­la z pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną „Two­ja i mo­ja hi­sto­ria”.

Do po­czę­cia, czy­li po­łą­cze­nia ko­mór­ki ja­jo­wej z plem­ni­kiem do­cho­dzi w ja­jo­wo­dzie. Za­płod­nio­na ko­mór­ka ja­jo­wa wę­dru­je przez ja­jo­wód do ma­ci­cy i za­gnież­dża się w jej ścia­nie. Jest wte­dy tak ma­ła jak zia­ren­ko pia­sku (na­uczy­ciel da­je każ­de­mu ucznio­wi po zia­ren­ku pia­sku, ucznio­wie kła­dą je na kart­ce pa­pie­ru po le­wej stro­nie, a po prze­ciw­nej zdję­cie no­wo­rod­ka). Na dzi­siej­szych za­ję­ciach bę­dzie­my po­zna­wać zmia­ny roz­wo­ju dziec­ka za­cho­dzą­ce w okre­sie cią­ży, w wy­ni­ku któ­rych z tak ma­leń­kiej isto­ty ukształ­to­wał się no­wo­ro­dek. (3 min.)

 1. Po­da­nie i za­pis te­ma­tu za­jęć: Od po­czę­cia do na­ro­dzin. (2 min.)

II. Część pod­sta­wo­wa

 1. Ucznio­wie pra­cu­ją w 4 gru­pach me­to­dą li­nii cza­su zgod­nie z in­struk­cją pra­cy (zał. 1). Na ar­ku­szach sza­re­go pa­pie­ru ry­su­ją li­nię, od­mie­rza­jąc na niej 9 rów­nych od­cin­ków (9 mie­się­cy cią­ży). Na­stęp­nie na pod­sta­wie pod­ręcz­ni­ka i kar­te­czek z cy­ta­ta­mi w ko­per­tach (zał. 2) umiesz­cza­ją (przy­kle­ja­ją lub do­pi­su­ją) we wła­ści­wych miej­scach in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ko­lej­nych eta­pów ży­cia pło­do­we­go. (15 min,)
 2. Spra­woz­daw­cy przed­sta­wia­ją wy­ni­ki pra­cy po­szcze­gól­nych grup. Na­uczy­ciel ko­ry­gu­je ewen­tu­al­ne błę­dy. Pod­czas oma­wia­nia ucznio­wie oglą­da­ją mo­del 10-ty­go­dnio­we­go dziec­ka.

III. Część koń­co­wa

 1. Wy­ko­na­nie ćwi­cze­nia nr 1 i 2 na kar­cie pra­cy (zał. 3). Gło­śnie od­czy­ta­nie wy­ko­na­ne­go ćwi­cze­nia. Ko­rek­ta ewen­tu­al­nych błę­dów. (5 min.)
 2. Po­kaz fil­mu „Od po­czę­cia – dziec­ko” (16 min.)
 3. Roz­mo­wa po fil­mie. Wy­mia­na uwag, np. ru­chy dziec­ka i czyn­no­ści świad­czą o je­go ży­ciu, jest to pięk­ny pe­łen po­zy­tyw­nych uczuć okres w ży­ciu ro­dzi­ców ocze­ku­ją­cych na ma­leń­stwo. (5 min.)
 4. Ewa­lu­acja za­jęć. Ucznio­wie przy­kle­ja­ją „cen­ki” na pla­nie ewa­lu­acyj­nym:

Dzi­siej­sze za­ję­cia by­ły dla mnie:

 

Obo­jęt­ne

Nie­waż­ne

Waż­ne

 

(1 min.)

Za­łącz­nik 1 – in­struk­cja do pra­cy w gru­pach

 1. Na ar­ku­szu pa­pie­ru (w cen­trum) na­ry­suj­cie li­nię cza­su.
 2. Od­mierz­cie na niej 9 rów­nych od­cin­ków sym­bo­li­zu­ją­cych 9 mie­się­cy cią­ży.
 3. Na pod­sta­wie tek­stu źró­dło­we­go z pod­ręcz­ni­ka przy­klej­cie lub do­pisz­cie in­for­ma­cje i po­ję­cia z ko­per­ty w od­po­wied­nich miej­scach na osi cza­su.
 4. Za­pre­zen­tuj­cie pra­cę gru­py przed kla­są.

Za­łącz­nik 2 – na­pi­sy na kar­tecz­kach

plem­nik + ko­mór­ka ja­jo­wa; za­płod­nie­nie w ja­jo­wo­dzie; po­ród; no­wo­ro­dek; za­ro­dek; ufor­mo­wa­ły się pa­lusz­ki; masz dłu­gość oko­ło 4 mm; za­czy­na bić two­je ser­ce; uczysz się ssa­nia; in­ten­syw­nie się po­ru­szasz; re­agu­jesz na świa­tło i dźwięk; wa­żysz już pra­wie pół ki­lo­gra­ma; cza­sem po­ły­kasz wo­dy pło­do­we; mo­żesz już prze­żyć w in­ku­ba­to­rze; ro­śniesz; przy­bie­rasz sta­łą po­zy­cję „gło­wą w dół”; ro­dzisz się;

Za­łącz­nik 3 – kar­ta pra­cy

Za­da­nie 1

Uzu­peł­nij tekst:

Za­płod­nie­nie to po­łą­cze­nie jed­nej ko­mór­ki …………….. z jed­nym ……………….. Pro­ces ten za­cho­dzi w ………… Na­stęp­nie za­płod­nio­na ko­mór­ka ja­jo­wa wę­dru­je do …………. i roz­po­czy­na się ……….. trwa­ją­ca ……… mie­się­cy. Po okre­sie cią­ży dzie­ko opusz­cza cia­ło mat­ki. Pro­ces ten na­zy­wa­my………. Śla­dem po na­szym po­by­cie w ło­nie ma­my jest …………. Pierw­szy okres ży­cia dziec­ka po na­ro­dze­niu na­zy­wa­my okre­sem …………… Okres póź­niej­szy, aż do koń­ca pierw­sze­go ro­ku ży­cia, na­zy­wa­my …………….

Za­da­nie 2

Ja­kie eta­py roz­wo­ju dziec­ka w okre­sie pło­do­wym przed­sta­wia­ją zdję­cia? Pod­pisz je, ko­rzy­sta­jąc z po­niż­szych pod­po­wie­dzi.

 • Dziec­ko ok. 8 ty­go­dni od po­czę­cia
 • Dziec­ko ok. 3,5 mie­sią­ca od po­czę­cia
 • Dziec­ko ok. 5 mie­się­cy od po­czę­cia

Uwa­ga: zdję­cia do po­bra­nia ze stro­ny: www.pro-life.pl/galerie/czlowiek-przed-narodzeniem

Print Friendly, PDF & Email
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.