Ma­cie­rzyń­stwo i oj­co­stwo

Lud­mi­ła Pru­sko

Kon­spekt za­jęć z WdŻ w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych

Te­mat: Ma­cie­rzyń­stwo i oj­co­stwo

Ce­le:

Uczeń po­tra­fi:

 • zde­fi­nio­wać, czym jest oj­co­stwo i ma­cie­rzyń­stwo,
 • scha­rak­te­ry­zo­wać pra­wi­dło­wą po­sta­wę mat­ki i oj­ca wo­bec dzie­ci,
 • okre­ślić skut­ki od­dzia­ły­wań po­szcze­gól­nych po­staw na psy­chi­kę dziec­ka.

Me­to­dy i for­my:

po­ga­dan­ka, „mó­wią­ca ścia­na”, me­to­da „zdań nie­do­koń­czo­nych”, „śnie­go­wa ku­la”, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, „po­ker kry­te­rial­ny”

Środ­ki dy­dak­tycz­ne:

ar­ku­sze pa­pie­ru, ma­za­ki, kar­tecz­ki, kar­to­ni­ki z po­sta­wa­mi ro­dzi­ciel­ski­mi pra­wi­dło­wy­mi i nie­pra­wi­dło­wy­mi

Czas: 90 mi­nut.

Prze­bieg za­jęć:

 1. Za­ba­wa na „do­bry po­czą­tek” Gru­pa sie­dzi w krę­gu, oso­ba pro­wa­dzą­ca mó­wi do oso­by sie­dzą­cej obok „ostat­nio osią­gnę­łam suk­ces w…” (5 min.)
 2. Roz­mo­wa nt.: Co ro­zu­mie­cie przez sło­wo osią­gnąć suk­ces?. Gdzie moż­na osią­gnąć suk­ces?… (4 min.)
 3. Je­że­li w cza­sie wy­po­wie­dzi uczniów po­ja­wi­ło się stwier­dze­nie, że suk­ces moż­na osią­gnąć w ro­dzi­nie, gdy do­brze peł­ni się ro­lę mat­ki, oj­ca, to ta wy­po­wiedź sta­nie się stwier­dze­niem, że suk­ce­sem mo­że być do­bre wy­peł­nia­nie ról ro­dzi­ciel­skich. (2 min.)
 4. Na­uczy­ciel pro­si uczniów, aby do­pi­sa­li wła­sne zda­nie na roz­wie­szo­nych ar­ku­szach pa­pie­ru –”mó­wią­ca ścia­na”: Oj­co­stwo to spe­cy­ficz­na funk­cja męż­czy­zny, po­le­ga na:……….. Ma­cie­rzyń­stwo to spe­cy­ficz­na funk­cja ko­bie­ty, po­le­ga na…………… Pra­wi­dło­wa po­sta­wa ro­dzi­ciel­ska po­le­ga na……………. Nie­pra­wi­dło­wa po­sta­wa ro­dzi­ciel­ska po­le­ga na…………. (10 min)
 5. Gło­śne od­czy­ta­nie z „mó­wią­cej ścia­ny” wy­po­wie­dzi mło­dzie­ży. (4 min.)
 6. Pod­su­mo­wa­nie „mó­wią­cej ścia­ny”. (5 min.)
 7. Pro­wa­dzą­cy dzie­li kla­sę na 4 gru­py; gru­py nie­pa­rzy­ste pró­bu­ją usta­lić de­fi­ni­cję oj­co­stwa, a gru­py pa­rzy­ste ma­cie­rzyń­stwa. Po kil­ku mi­nu­tach gru­py łą­czą się i usta­la­ją wspól­nie de­fi­ni­cje ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa. Od­czy­ta­nie de­fi­ni­cji przez jed­ną oso­bę z gru­py. (10 min.)
 8. Roz­mo­wa nt.: Czy ro­dzi­my się z umie­jęt­no­ścią by­cia mat­ką i by­cia oj­cem? (5 min.)
 9. Po­dzie­le­nie kla­sy na dwie gru­py: mło­dzież od­li­cza „ma­ma”, „ta­to”. Oj­co­wie two­rzą jed­ną gru­pę, a ma­my dru­gą. Gru­py za­gra­ją w „po­ker kry­te­rial­ny”. Po­le­ga on na tym, że na plan­szy na­le­ży przy­kle­ić kar­tecz­ki tak, aby speł­nia­ły wa­ru­nek: w cen­trum plan­szy po­win­ny zna­leźć się pra­wi­dło­we po­sta­wy ro­dzi­ciel­skie, a da­lej od środ­ka po­sta­wy mniej po­zy­tyw­ne, a na­wet ne­ga­tyw­ne. Jed­na gru­pa okre­śla pra­wi­dło­wą po­sta­wę oj­cow­ską a dru­ga pra­wi­dło­wą po­sta­wę mat­czy­ną. (15 min.)
 10. Roz­mo­wa nt. wy­ko­na­ne­go za­da­nia. (5 min.)
 11. Na­uczy­ciel wie­sza plan­szę, na któ­rej są wy­pi­sa­ne prze­szko­dy, któ­re unie­moż­li­wia­ją roz­wój pra­wi­dło­wych po­staw ro­dzi­ciel­skich, np.: Brak cza­su. Brak kwa­li­fi­ka­cji. Brak chę­ci. Kon­flik­ty mał­żeń­skie. Krót­ka roz­mo­wa na te­mat „prze­szkód”. Mło­dzież pod­cho­dzi do ta­bli­cy i ozna­cza kre­ską trud­no­ści, któ­re naj­czę­ściej ob­ser­wu­je. Po pod­li­cze­niu gło­sów – pod­su­mo­wa­nie. (5 min.)
 12. Po­ga­dan­ka: W ja­kim stop­niu ne­ga­tyw­ne po­sta­wy ro­dzi­ciel­skie wpły­wa­ją na za­bu­rze­nia emo­cjo­nal­no-spo­łecz­ne dziec­ka? (10 min.)
 13. Ucznio­wie dzię­ku­ją na kar­tecz­kach swo­im ro­dzi­com za to, co już od nich otrzy­ma­li: Dzię­ku­ję Ci, ma­mo, za…. Dzię­ku­ję Ci, ta­to, za…. Przy­kle­je­nie po­dzię­ko­wań na ar­ku­szu pa­pie­ru i gło­śne od­czy­ta­nie. (10 min.)
Print Friendly, PDF & Email
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.