Ma­te­ria­ły na Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia

Zor­ga­ni­zuj­my w każ­dej szko­le Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia!

Tra­dy­cyj­nie już dzień 24 mar­ca to oka­zja, aby uświa­do­mić wy­cho­wan­kom war­tość ży­cia ludz­kie­go od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło ze­staw kon­spek­tów (wcze­śniej pu­bli­ko­wa­nych w mie­sięcz­ni­ku „Wy­cho­waw­ca”) na lek­cje wy­cho­waw­cze, WDŻ, ka­te­che­zy, za­ję­cia świe­tli­co­we itp. oraz ma­te­ria­ły fil­mo­we, zdję­cia, tek­sty i sce­na­riusz te­atral­ny.

Re­ali­za­cja za­jęć po­głę­bi em­pa­tię i wraż­li­wość mło­de­go po­ko­le­nia i wzbu­dzi za­in­te­re­so­wa­nie tym, co w ży­ciu czło­wie­ka naj­waż­niej­sze, naj­de­li­kat­niej­sze i cen­ne. Ma­my na­dzie­ję, że ni­żej za­miesz­czo­ny ma­te­riał bę­dzie in­spi­ra­cją dla Pań­stwa kre­atyw­no­ści i pra­cy twór­czej.
Dzię­ku­je­my za za­an­ga­żo­wa­nie w tej waż­nej spra­wie.

Re­dak­cja „Wy­cho­waw­cy”

 

Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia – pol­skie świę­to ob­cho­dzo­ne co ro­ku 24 mar­ca, uchwa­lo­ne przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej uchwa­łą z dnia 27 sierp­nia 2004 ro­ku. Treść uchwa­ły sej­mo­wej:

uchwala-ndz

Mo­ni­tor Pol­ski z 2004 r. Nr 37, poz. 648 – Uchwa­ła Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 27 sierp­nia 2004 r. w spra­wie usta­no­wie­nia Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia

 

Sce­na­riu­sze i kon­spek­ty lek­cji

 1. Mag­da­le­na Ko­złow­ska, Ha­li­na Jóź­wiak – Skąd się wzią­łem – Kon­spekt dla klas I–III szko­ły pod­sta­wo­wej
 2. Zdzi­sła­wa Cie­pie­la – Od po­czę­cia do na­ro­dzin – Kon­spekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V szko­ły pod­sta­wo­wej
 3. Iwo­na Kę­pa – Wo­kół ta­jem­ni­cy mo­je­go po­cząt­ku – Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V–VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 4. Ire­na Cho­czyń­ska – Dziec­ko – cud roz­wo­ju – Kon­spekt lek­cji WdŻwR dla gim­na­zjum
 5. Lud­mi­ła Pru­sko – Ma­cie­rzyń­stwo i oj­co­stwo – Kon­spekt za­jęć z WdŻ w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych
 6. Ewa Fe­do­ro­wicz – Ży­cie ludz­kie fun­da­men­tal­ną war­to­ścią – Sce­na­riusz lek­cji w II kla­sie szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 7. Te­re­sa Król i Bo­że­na Li­twa – Jest ży­cie! – Sce­na­riusz te­atral­ny z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia (24 mar­ca)

 

Fil­my

1. „Od po­czę­cia dziec­ko” – Po­pu­lar­no­nau­ko­wy film o pierw­szych dzie­wię­ciu mie­sią­cach ży­cia czło­wie­ka (16:04)

2. „Trze­ci wy­ją­tek” – Do­ku­ment o dzie­ciach z ze­spo­łem Do­wna (21:45)

3. Fil­my lau­re­atów kon­kur­su im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu”

4. Wy­kła­dy dr. inż. An­to­nie­go Zię­by w for­mie blo­ga wi­deo

 

Ulot­ki do po­bra­nia i wy­dru­ko­wa­nia (pli­ki PDF)

 1. Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia czło­wie­ka
 2. Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka
 3. Stra­te­gie: pro-li­fe i pro­abor­cyj­ne
 4. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne
 5. NIE dla śmier­cio­no­śnej pi­guł­ki „dzień po”!

 

Bro­szu­ra „Każ­de dziec­ko ma pra­wo do ży­cia!”

Bro­szu­rę moż­na po­brać w pli­ku PDF i wy­dru­ko­wać: Każ­de dziec­ko ma pra­wo do ży­cia! lub za­mó­wić go­to­we, wy­dru­ko­wa­ne bro­szu­ry:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31-142 Kra­ków
tel./fax 12 421-08-43, e-ma­il: biuro@pro-life.pl

Koszt wy­da­nia 1 egz. bro­szu­ry to 35 gro­szy.

 

Wy­sta­wa „Jan Pa­weł II w obro­nie ży­cia czło­wie­ka”

Ten po­kaz slaj­dów wy­ma­ga włą­czo­ne­go Ja­va­Script.

Wy­sta­wa to 19 plansz for­ma­tu 90 x 60 cm przed­sta­wia­ją­cych m.in. wy­po­wie­dzi św. Ja­na Paw­ła  II zwią­za­ne z obro­ną ży­cia oraz pod­sta­wo­we in­for­ma­cje na te­mat roz­wo­ju dziec­ka przed na­ro­dze­niem. Wy­sta­wa zo­sta­ła opra­co­wa­na przez ar­ty­stę Ja­dwi­gę Mącz­kę. Wy­sta­wa nie za­wie­ra żad­nych dra­stycz­nych zdjęć.

Wy­sta­wę moż­na po­brać w pli­ku PDF i wy­dru­ko­wać: Jan Pa­weł II w obro­nie ży­cia czło­wie­ka lub za­mó­wić go­to­we, wy­dru­ko­wa­ne pla­ka­ty:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31-142 Kra­ków
tel./fax 12 421-08-43, e-ma­il: biuro@pro-life.pl

Koszt 19 pla­ka­tów to 48 zł za kom­plet, łącz­nie z prze­sył­ką.

 

Roz­wój dziec­ka od po­czę­cia

Ten po­kaz slaj­dów wy­ma­ga włą­czo­ne­go Ja­va­Script.

fot.: An­drzej Za­chwie­ja i Jan Wal­czew­ski

Zdję­cia – pli­ki TIFF CMYK w ja­ko­ści do dru­ku moż­na po­brać tu­taj.
Zdję­cia – pli­ki JPEG RGB moż­na po­brać tu­taj.

 

Print Friendly, PDF & Email
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.