Kon­kurs „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców ogła­sza kon­kurs ogól­no­pol­ski na pro­gra­my lek­cji wy­cho­waw­czych ze sce­na­riu­sza­mi za­jęć oraz sce­na­riu­sze te­atral­ne o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz­nej pt. „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je” (Jan Pa­weł II)

Cel kon­kur­su

Pro­jekt „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je” ma na ce­lu kształ­to­wa­nie po­staw pa­trio­tycz­nych i oby­wa­tel­skich dzie­ci i mło­dzie­ży. Wzra­sta­nie mło­dych lu­dzi w at­mos­fe­rze pa­mię­ci i wdzięcz­no­ści tym, któ­rzy w nie­da­le­kiej prze­szło­ści po­nie­śli wie­le cier­pień i ofiar wzmac­nia świa­do­mość po­cho­dze­nia i do­da­je za­pa­łu do wy­zna­cza­nia ce­lów, ide­ałów i od­wa­gi w sta­wia­niu czo­ła współ­cze­snym wy­zwa­niom. Uka­zu­jąc dzie­dzic­two pol­skiej kul­tu­ry, hi­sto­rii i tra­dy­cji uczy­my, jak te do­bra pie­lę­gno­wać i po­mna­żać.

Re­gu­la­min

Kon­kurs w dwóch ka­te­go­riach skie­ro­wa­ny jest do na­uczy­cie­li wszyst­kich eta­pów edu­ka­cyj­nych.

Ka­te­go­ria I Pro­gram lek­cji wy­cho­waw­czych o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz­nej dla wy­bra­ne­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go (po 3 lek­cje wy­cho­waw­cze w każ­dej kla­sie – łącz­nie 9 sce­na­riu­szy za­jęć z ewen­tu­al­nym ze­sta­wem po­mo­cy dy­dak­tycz­nych). Te­ma­ty­ka lek­cji zwią­za­na z hi­sto­rią Pol­ski. Wska­za­ne uwzględ­nie­nie rocz­nic usta­no­wio­nych przez Sejm RP: „Rok 2017 ro­kiem Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go, Ada­ma Chmie­low­skie­go, Ta­de­usza Ko­ściusz­ki, rze­ki Wi­sły”. Każ­dy pro­gram obej­mu­je je­den etap edu­ka­cyj­ny:

  • pierw­szy etap: kla­sy I, II, III szko­ły pod­sta­wo­wej,
  • dru­gi etap: kla­sy IV, V, VI szko­ły pod­sta­wo­wej,
  • trze­ci etap: kla­sy I, II, III gim­na­zjum,
  • czwar­ty etap: kla­sy I, II, III szkół po­nad­gim­na­zjal­nych.

Ka­te­go­ria II Sce­na­riusz te­atral­ny na uro­czy­sto­ści szkol­ne do­ty­czą­cy hi­sto­rii Pol­ski z ostat­nie­go
wie­ku, obej­mu­ją­cy la­ta 1918–2016.

Kry­te­ria oce­ny

  • w ka­te­go­rii I – uży­tecz­ność sce­na­riu­szy w aspek­cie wy­cho­waw­czym; re­al­ność wy­ko­rzy­sta­nia w prak­ty­ce szkol­nej; przy­stęp­ność tre­ści oraz roz­wią­zań me­to­dycz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych do da­ne­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go, re­flek­syj­ność au­to­ra w uję­ciu te­ma­tu; wy­zwa­la­nie ak­tyw­no­ści uczniów i sta­ran­ność opra­co­wa­nia.
  • w ka­te­go­rii II – wa­lo­ry ar­ty­stycz­ne sce­na­riu­sza te­atral­ne­go; ory­gi­nal­ność spo­so­bu pre­zen­ta­cji te­ma­tu.

Na­gro­dy

W ka­te­go­rii I i II zo­sta­ną wy­ło­nio­ne po trzy naj­lep­sze pra­ce, a ich au­to­rzy otrzy­ma­ją na­gro­dy fi­nan­so­we:

Ka­te­go­ria I
I miej­sce dla pro­jek­tu z każ­de­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go – po 1000 zł
II miej­sce dla pro­jek­tu z każ­de­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go – po 500 zł
III miej­sce dla pro­jek­tu z każ­de­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go – po 300 zł

Ka­te­go­ria II
I miej­sce – 1000 zł
II miej­sce – 600 zł
III miej­sce – 300 zł

Wy­róż­nie­nia – pre­nu­me­ra­ta „Wy­cho­waw­cy” na rok szkol­ny 2017/2018

Naj­lep­sze pra­ce zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne w ko­lej­nych nu­me­rach „Wy­cho­waw­cy” oraz za­miesz­czo­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych, m.in. IPN i „Wy­cho­waw­cy”.

Ter­min nad­sy­ła­nia prac: do 20 lu­te­go 2017 ro­ku
Ad­res: Re­dak­cja „Wy­cho­waw­cy”, ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3, 30-074 Kra­ków
e-ma­il: redakcja@wychowawca.pl
In­for­ma­cje: tel. 12 423 23 24

Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z In­sty­tu­tem Pa­mię­ci Na­ro­do­wej

Do po­bra­nia:

 

 

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.