Klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (RO­DO) in­for­mu­je­my, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce tych ope­ra­cji znaj­dą Pań­stwo po­ni­żej.

I. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych oso­bo­wych

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców, z sie­dzi­bą w Kra­kowie, wy­daw­ca Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”. Ad­res na­szej sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31-142 Kra­ków. Je­ste­śmy wpi­sa­ni do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000144622. Nasz RE­GON to: 357228666, a NIP: 6762168758.

II. In­spek­tor Da­nych Oso­bo­wych

Wy­zna­czy­li­śmy In­spek­to­ra Da­nych Oso­bo­wych, z któ­rym mo­gą się Pań­stwo kon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich da­nych oso­bo­wych i re­ali­za­cji swo­ich praw przez e-ma­il: ido@wychowawca.pl; te­le­fon: 12 431-07-24 lub pi­sem­nie na ad­res sie­dzi­by: ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31-142 Kra­ków.

III. Ce­le i pod­sta­wy prze­twa­rza­nia

Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­że­my prze­twa­rzać w kil­ku ce­lach:

 • prze­twa­rza­my da­ne oso­bo­we pod­czas re­ali­zo­wa­nia za­mó­wio­nej przez Pań­stwa pre­nu­me­ra­ty (a tak­że do­stę­pu do wer­sji cy­fro­wej) Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wychowa­wca”, któ­re­go je­ste­śmy wy­daw­cą. Te­go ty­pu dzia­ła­nie od­by­wa się w ce­lu wy­ko­na­nia i na pod­sta­wie za­war­tej z Pań­stwem umo­wy (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RO­DO);
 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­da­li Pań­stwo pod­czas opła­ca­nia za­mó­wio­nej pre­nu­me­ra­ty Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” lub pod­czas skła­da­nia nam da­ro­wizn, ze wzglę­du na po­trze­bę re­ali­za­cji cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków praw­nych (w tym przy­pad­ku po­dat­ko­wych) wzglę­dem na­sze­go pań­stwa (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RO­DO);
 • mo­że­my, wy­ko­rzy­stu­jąc po­sia­da­ne już da­ne oso­bo­we, na­wią­zać z Pre­nu­me­ra­to­ra­mi Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” oraz Dar­czyń­ca­mi Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców kon­takt li­stow­ny (ew. po­przez pocz­tę elek­tro­nicz­ną e-ma­il) lub te­le­fo­nicz­ny w ce­lu po­in­for­mo­wa­nia o waż­nych spra­wach do­ty­czą­cych pro­wa­dzo­nej pre­nu­me­ra­ty, za­mó­wień i da­ro­wizn lub prze­ka­za­nia in­nych, waż­nych z punk­tu wi­dze­nia Sto­wa­rzy­sze­nia in­for­ma­cji. Ko­re­spon­den­cję ta­ką pro­wa­dzi­my z Pań­stwem, gdyż jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RO­DO);
 • ja­ko sto­wa­rzy­sze­nie i wy­daw­ca pro­wa­dzi­my sze­ro­ką ko­re­spon­den­cję li­stow­ną (tak­że za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej e-ma­il) – przy­kła­do­wo z au­to­ra­mi ar­ty­ku­łów, z oso­ba­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia, ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RO­DO).

IV. Ka­te­go­rie da­nych, któ­re prze­twa­rza­my

Oto ka­te­go­rie Pań­stwa da­nych, któ­re prze­twa­rza­my:

 • pod­sta­wo­we da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne;
 • pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we;
 • pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we elek­tro­nicz­ne;
 • opła­ty za pre­nu­me­ra­ty Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” oraz da­ro­wi­zny na rzecz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców.

V. Od­bior­cy da­nych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­że­my udo­stęp­niać na­stę­pu­ją­cym ka­te­go­riom pod­mio­tów:

 • fir­mie księ­go­wej;
 • fir­mom re­ali­zu­ją­cym usłu­gi pocz­to­we i ku­rier­skie.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie da­nych do państw trze­cich lub or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych

Nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa da­nych po­za te­ren Pol­ski.

VII. Okres prze­cho­wy­wa­nia da­nych

 • Da­ne oso­bo­we, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Pań­stwa wraz z wnie­sio­ny­mi opła­ta­mi za pre­nu­me­ra­tę Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” oraz ze zło­żo­ny­mi darowiz­nami na rzecz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców, mu­szą być prze­cho­wy­wa­ne przez nas dla ce­lów sprawozdaw­czych i po­dat­ko­wych przez okres 5 lat, li­cząc od koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści przez Sto­wa­rzy­sze­nie po­dat­ku.
 • Da­ne oso­bo­we Pre­nu­me­ra­to­rów Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” prze­twa­rza­my w okre­sie trwa­nia za­mó­wio­nej pre­nu­me­ra­ty, a po tym okre­sie prze­cho­wu­je­my je do cza­su zgło­sze­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu.
 • Pań­stwa pod­sta­wo­we da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne i pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we mo­że­my prze­twa­rzać na po­trze­by ko­re­spon­den­cji (nie zwią­za­nej z wy­sył­ką Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” w ra­mach pre­nu­me­ra­ty) do cza­su, aż Pań­stwo zgło­szą sprze­ciw wzglę­dem ich prze­twa­rza­nia w tym ce­lu lub sa­mi usta­li­my, że ta­kie prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych stra­ci­ło ra­cję by­tu.

VIII. Pań­stwa pra­wa

Przy­słu­gu­je Pań­stwu:

 • pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych oraz otrzy­ma­nia ich ko­pii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (po­pra­wia­nia) swo­ich da­nych;
 • pra­wo do usu­nię­cia da­nych, je­że­li – Pań­stwa zda­niem – nie ma pod­staw do te­go, aby­śmy prze­twa­rza­li Pań­stwa da­ne;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych np. wy­łącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia;
 • pra­wo do sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia w ce­lu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (je­że­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z te­go pra­wa – za­prze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia da­nych w tym ce­lu);
 • pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych – w przy­pad­ku, kie­dy da­ne te są nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia umo­wy lub ich prze­twa­rza­nie od­by­wa się na pod­sta­wie zgo­dy;
 • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go. Je­że­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne nie­zgod­nie z pra­wem, mo­gą Pań­stwo zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych lub in­ne­go wła­ści­we­go or­ga­nu nad­zor­cze­go.

IX. In­for­ma­cja o wymogu/dobrowolności po­da­nia da­nych

Gdy za­ma­wia­ją Pań­stwo pre­nu­me­ra­tę Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”, po­da­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i pod­sta­wo­wych da­nych kon­tak­to­wych mo­że być wa­run­kiem ko­niecz­nym za­war­cia z na­mi umo­wy. Nie po­sia­da­jąc ta­kich da­nych, nie bę­dzie­my w sta­nie prze­ka­zy­wać Pań­stwu za­mó­wio­nych ga­zet i ka­len­da­rzy za po­śred­nic­twem firm re­ali­zu­ją­cych usłu­gi pocz­to­we i ku­rier­skie. Jed­nak­że za­wsze ist­nie­je moż­li­wość oso­bi­ste­go od­bio­ru ga­zet w na­szej sie­dzi­bie (patrz pkt I).

Gdy za­ma­wia­ją Pań­stwo Mie­sięcz­nik Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” w wer­sji cy­fro­wej, po­da­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i pod­sta­wo­wych da­nych kon­tak­to­wych elek­tro­nicz­nych jest wa­run­kiem ko­niecz­nym do za­war­cia z na­mi umo­wy. Nie po­sia­da­jąc ta­kich da­nych, nie bę­dzie­my w sta­nie uru­cho­mić dla Pań­stwa pre­nu­me­ra­ty w wer­sji cy­fro­wej.

Po­da­wa­nie pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych da­nych ad­re­so­wych pod­czas skła­da­nia da­ro­wi­zny na rzecz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że brak ta­kich da­nych unie­moż­li­wi nam kon­takt z Pań­stwem. Nie bę­dzie­my mo­gli po­dzię­ko­wać Pań­stwu za dar, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o tym, jak go wy­ko­rzy­sta­li­śmy, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o przy­szłych pla­nach Sto­wa­rzy­sze­nia. Nie bę­dą mo­gli tak­że Pań­stwo otrzy­mać od nas po­twier­dze­nia wpła­ty, po­trzeb­ne­go Pań­stwu do uzy­ska­nia od­pi­su po­dat­ko­we­go.

X. In­for­ma­cja o zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców nie pro­wa­dzi ta­kich dzia­łań.

XI. In­for­ma­cja o źró­dle da­nych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my, mo­gli­śmy otrzy­mać z kil­ku, wy­łącz­nie le­gal­nych źró­deł:

 • mo­gli Pań­stwo prze­ka­zać je nam za po­śred­nic­twem in­sty­tu­cji, przy po­mo­cy któ­rej opła­ci­li za­mó­wio­ną pre­nu­me­ra­tę Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” lub wpła­ci­li da­ro­wi­znę na rzecz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców;
 • po­da­li je Pań­stwo sa­mo­dziel­nie Sto­wa­rzy­sze­niu, przy­kła­do­wo pod­czas za­ma­wia­nia pre­nu­me­ra­ty Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”, w ko­re­spon­den­cji do Stowa­rzyszenia, oso­bi­stej wi­zy­ty w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia lub za­ma­wia­jąc wer­sję cy­fro­wą Mie­sięcz­ni­ka;
 • mo­gli­śmy tak­że te da­ne otrzy­mać od Pań­stwa ro­dzi­ny lub zna­jo­mych pod­czas za­ma­wia­nia prenu­meraty, któ­ra mia­ła być dla Pań­stwa pre­zen­tem.
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.