An­ty­kon­cep­cja czy NPR

Sto­so­wa­nie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych za­wsze po­wo­du­je ne­ga­tyw­ne na­stęp­stwa dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go naj­czę­ściej ko­bie­ty-żo­ny, któ­rej or­ga­nizm pod­da­wa­ny jest szko­dli­we­mu dzia­ła­niu róż­nych pre­pa­ra­tów. Ta­kie dzia­ła­nie nie ma nic wspól­ne­go z praw­dzi­wą mi­ło­ścią, na­sta­wio­ną na tro­skę o do­bro współ­mał­żon­ka.

Al­ter­na­ty­wą dla an­ty­kon­cep­cji są Na­tu­ral­ne Me­to­dy Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny. Za ich sto­so­wa­niem prze­ma­wia­ją ar­gu­men­ty, któ­rych do­star­cza wie­dza me­dycz­na, fi­zjo­lo­gicz­na, psy­cho­lo­gicz­na, eko­lo­gicz­na, teo­lo­gicz­na i etycz­na. Me­to­dy NPR są god­ne po­le­ce­nia ze wzglę­du na swo­ją sku­tecz­ność, któ­ra do­rów­nu­je, a na­wet prze­wyż­sza sztucz­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne.

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go ar­ty­ku­łu.
Koszt 10-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do to za­le­d­wie:
SMS – 1,22 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 1 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay.
Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 10-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go ar­ty­ku­łu – klik­nij przy­cisk po­ni­żej.

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści ar­ty­ku­łu1 zł1.23 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.