12/2017 Wię­zi mię­dzy­po­ko­le­nio­we

okladka_12-2017

Wie­lo­po­ko­le­nio­wa, ko­cha­ją­ca się ro­dzi­na to wiel­ki skarb. W niej pa­nu­je bez­wa­run­ko­wa mi­łość i przy­wią­za­nie, a wię­zi mię­dzy­oso­bo­we są wy­jąt­ko­we i nie­za­stą­pio­ne. W ta­kiej ro­dzi­nie kształ­tu­ją się po­sta­wy umi­ło­wa­nia praw­dy, czy­nie­nia do­bra, do­strze­ga­nia pięk­na w so­bie i wo­kół sie­bie. Po­przez po­zna­wa­nie prze­szło­ści, zwy­cza­jów i oby­cza­jów, wspól­ne ob­cho­dze­nie świąt, uro­czy­sto­ści ro­dzin­nych za­cie­śnia­ją się re­la­cje mię­dzy­po­ko­le­nio­we.

W wie­lu ro­dzi­nach bra­ku­je jed­nak życz­li­wo­ści, do­bre­go przy­kła­du, tro­ski o po­trze­by dru­gich, cier­pli­wo­ści, wza­jem­ne­go prze­ba­cze­nia i mo­ral­ne­go wspar­cia. Przy­by­wa ro­dzin roz­bi­tych, w któ­rych ogrom­ną krzyw­dę po­no­szą dzie­ci. Nie­zbęd­ne jest sys­te­mo­we wspie­ra­nie ro­dzi­ny. Nie­za­leż­nie od te­go, ile lat nas dzie­li, ma­my so­bie wie­le do po­wie­dze­nia.

Dla ma­łe­go dziec­ka naj­waż­niej­szy­mi oso­ba­mi po­za ro­dzi­ca­mi są dziad­ko­wie. Oni chęt­nie an­ga­żu­ją się w ży­cie wnu­ków, ob­da­rza­ją ich mi­ło­ścią, ma­ją dla nich czas, zro­zu­mie­nie, czę­sto są ich po­wier­ni­ka­mi. Wnu­ko­wie wpro­wa­dza­ją w ży­cie dziad­ków ra­dość, ży­wot­ność, od­kryw­czość. Oni zaś dzie­lą się z wnu­ka­mi do­świad­cze­niem ży­cio­wym, słu­żą ra­dą i po­mo­cą.

Dbaj­my o pra­wi­dło­we wię­zi mię­dzy­po­ko­le­nio­we, mi­łu­jąc się na­wza­jem i pa­mię­ta­jąc o No­wo­na­ro­dzo­nym Bo­żym Dzie­ciąt­ku.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  Czy wię­żą nas wię­zi?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ra­tu­nek dla Agat­ki
 • Ma­ria Sło­bo­dzian
  Wię­zi mię­dzy­po­ko­le­nio­we czy glo­bal­ne?
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie
 • Al­do­na Ru­miń­ska-Szal­ska
  Prak­tycz­ne bu­do­wa­nie wię­zi po­ko­le­nio­wych
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ter­ror „po­praw­no­ści”
 • Da­nu­ta Bu­la
  Wzmoc­nie­nie wię­zi se­nio­rów i dzie­ci
 • Da­nu­ta Bu­la
  Wspól­ne oglą­da­nie ro­dzin­nych fo­to­gra­fii. Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych
 • Ali­cja Zbierz­chow­ska
  Re­la­cje mię­dzy­po­ko­le­nio­we w książ­kach dla dzie­ci
 • Mag­da­le­na Ka­pias
  Bo­gac­two re­la­cji mię­dzy­oso­bo­wych
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Ma­ły wiel­ki czło­wiek
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  I ja mo­gę zo­stać wiel­kim czło­wie­kiem. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Ro­bert Id­ko­wiak
  Be­tle­jem – dom chle­ba. Sce­na­riusz dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Jo­an­na Ja­nosz
  „Czer­piąc ze źró­dła, po­sia­da­my nie­zwy­kłą si­łę dzia­ła­nia”. Frag­ment pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go dla kla­sy V
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Z nie­jed­ne­go pie­ca chleb ja­dłem

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.