12/2015 Wartości a rodzina i szkoła

okladka_12-2015Codziennie doświadczamy wiele rozmaitych wartości. Budując siebie, działając w otaczającej nas rzeczywistości, wcielamy je w nasze życie. Dążymy do tego, by mówić prawdę i słyszeć prawdę, dotrzymywać danego słowa, być sprawiedliwym i uczynnym, czynić dobro i dostrzegać piękno. Właściwa i trwała hierarchia wartości ma wpływ na nasze postępowanie i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Świat wartości dzieci i młodzieży kształtuje i rozwija rodzina, szkoła, Kościół, grupa rówieśnicza, środki społecznego przekazu. W tych środowiskach wychowawczych dziecko przejmuje zasady i wzory postępowania, buduje poczucie własnej wartości, uczy się poszanowania godności innych osób oraz dostrzegania piękna i wartości otoczenia. Fundamentem życia ludzkiego i społecznego jest rodzina. Gdy rodzice mają klarowną hierarchię wartości i żyją według tych wartości, są osobowym wzorem, wychowują przez przykład, wtedy dziecko rozwija w pełni swoją osobowość. Młody człowiek stopniowo uświadamia sobie, co jest dla niego ważne, według jakich zasad i norm chce żyć.

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie, wspieranie i rozwijanie systemu wartości i społecznie akceptowanych norm. Należy uczyć świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania na nie. Od tego, jakie wartości przekażemy dzieciom i młodzieży, zależy przyszłość społeczeństwa.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy Wam głębokiego przeżywania Bożej Miłości oraz radosnego spotkania z Jezusem. Niech Miłość promieniująca z tajemnicy Nocy Betlejemskiej będzie źródłem Waszej mocy w pokonywaniu codziennych życiowych trosk.

Redakcja

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 12-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Ile warte są wartości?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O wartościowym życiu
 • Martyna Strembska-Kozieł
  O potrzebie wychowania do wartości
 • Mateusz Mazurek
  Horyzont i granica
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kształtowanie serca
 • Jolanta Dobrzyńska
  Czego Jaś się nie nauczy…
 • Anna Walska
  Wartości w pracy wychowawczej
 • Selwana Szołek
  Co to jest szczęście?
 • Zbigniew Krajewski
  Uczciwość jak woda
 • Urszula Solińska
  Wychowanie jako poszukiwanie wartości
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie ku wartościom według św. Jana Pawła II (bibliografia w wyborze)
 • Katarzyna Sygulska
  Wartości preferowane przez młodzież
 • Grażyna Stanek-Czerny
  Misja wychowawcy w procesie samowychowania
 • Danuta Bula
  O wartościach w życiu dzieci
 • Ewelina Czajkowska
  Tradycje bożonarodzeniowe w kulturze polskiej (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Marek Mencel
  Szkoda życia na pozorne działania
 • Dominika Kapłańska
  Każdy jest ważny. Konspekt zajęć dla uczniów nauczania zintegrowanego
 • Aleksandra Klusek
  „Czwarty król”. Scenariusz wigilijny
 • Ewa Gałązka
  Zrozumieć świat dziecka

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.