12/2015 War­to­ści a ro­dzi­na i szko­ła

okladka_12-2015Co­dzien­nie do­świad­cza­my wie­le roz­ma­itych war­to­ści. Bu­du­jąc sie­bie, dzia­ła­jąc w ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, wcie­la­my je w na­sze ży­cie. Dą­ży­my do te­go, by mó­wić praw­dę i sły­szeć praw­dę, do­trzy­my­wać da­ne­go sło­wa, być spra­wie­dli­wym i uczyn­nym, czy­nić do­bro i do­strze­gać pięk­no. Wła­ści­wa i trwa­ła hie­rar­chia war­to­ści ma wpływ na na­sze po­stę­po­wa­nie i po­dej­mo­wa­nie od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji.

Świat war­to­ści dzie­ci i mło­dzie­ży kształ­tu­je i roz­wi­ja ro­dzi­na, szko­ła, Ko­ściół, gru­pa ró­wie­śni­cza, środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. W tych śro­do­wi­skach wy­cho­waw­czych dziec­ko przej­mu­je za­sa­dy i wzo­ry po­stę­po­wa­nia, bu­du­je po­czu­cie wła­snej war­to­ści, uczy się po­sza­no­wa­nia god­no­ści in­nych osób oraz do­strze­ga­nia pięk­na i war­to­ści oto­cze­nia. Fun­da­men­tem ży­cia ludz­kie­go i spo­łecz­ne­go jest ro­dzi­na. Gdy ro­dzi­ce ma­ją kla­row­ną hie­rar­chię war­to­ści i ży­ją we­dług tych war­to­ści, są oso­bo­wym wzo­rem, wy­cho­wu­ją przez przy­kład, wte­dy dziec­ko roz­wi­ja w peł­ni swo­ją oso­bo­wość. Mło­dy czło­wiek stop­nio­wo uświa­da­mia so­bie, co jest dla nie­go waż­ne, we­dług ja­kich za­sad i norm chce żyć.

Za­da­niem szko­ły jest wzmac­nia­nie, wspie­ra­nie i roz­wi­ja­nie sys­te­mu war­to­ści i spo­łecz­nie ak­cep­to­wa­nych norm. Na­le­ży uczyć świa­do­me­go i od­po­wie­dzial­ne­go wy­bie­ra­nia war­to­ści i od­po­wia­da­nia na nie. Od te­go, ja­kie war­to­ści prze­ka­że­my dzie­ciom i mło­dzie­ży, za­le­ży przy­szłość spo­łe­czeń­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy Na zbli­ża­ją­ce się świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia ży­czy­my Wam głę­bo­kie­go prze­ży­wa­nia Bo­żej Mi­ło­ści oraz ra­do­sne­go spo­tka­nia z Je­zu­sem. Niech Mi­łość pro­mie­niu­ją­ca z ta­jem­ni­cy No­cy Be­tle­jem­skiej bę­dzie źró­dłem Wa­szej mo­cy w po­ko­ny­wa­niu co­dzien­nych ży­cio­wych trosk.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  Ile war­te są war­to­ści?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O war­to­ścio­wym ży­ciu
 • Mar­ty­na Stremb­ska-Ko­zieł
  O po­trze­bie wy­cho­wa­nia do war­to­ści
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Ho­ry­zont i gra­ni­ca
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Kształ­to­wa­nie ser­ca
 • Jo­lan­ta Do­brzyń­ska
  Cze­go Jaś się nie na­uczy…
 • An­na Wal­ska
  War­to­ści w pra­cy wy­cho­waw­czej
 • Sel­wa­na Szo­łek
  Co to jest szczę­ście?
 • Zbi­gniew Kra­jew­ski
  Uczci­wość jak wo­da
 • Ur­szu­la So­liń­ska
  Wy­cho­wa­nie ja­ko po­szu­ki­wa­nie war­to­ści
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie ku war­to­ściom we­dług św. Ja­na Paw­ła II (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Ka­ta­rzy­na Sy­gul­ska
  War­to­ści pre­fe­ro­wa­ne przez mło­dzież
 • Gra­ży­na Sta­nek-Czer­ny
  Mi­sja wy­cho­waw­cy w pro­ce­sie sa­mo­wy­cho­wa­nia
 • Da­nu­ta Bu­la
  O war­to­ściach w ży­ciu dzie­ci
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Tra­dy­cje bo­żo­na­ro­dze­nio­we w kul­tu­rze pol­skiej (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ma­rek Men­cel
  Szko­da ży­cia na po­zor­ne dzia­ła­nia
 • Do­mi­ni­ka Ka­płań­ska
  Każ­dy jest waż­ny. Kon­spekt za­jęć dla uczniów na­ucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go
 • Alek­san­dra Klu­sek
  „Czwar­ty król”. Sce­na­riusz wi­gi­lij­ny
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Zro­zu­mieć świat dziec­ka

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.