12/2014 Tra­dy­cja i kul­tu­ra

okladka_12-2014

Pod­trzy­my­wa­nie kul­tu­ry i tra­dy­cji, kul­ty­wo­wa­nie au­ten­tycz­nych war­to­ści to jed­no z naj­waż­niej­szych za­dań ro­dzi­ny, szko­ły – nas wszyst­kich. Ko­lej­ne po­ko­le­nia ma­ją obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia na­stęp­com te­go, cze­go na­uczy­ły się od dziad­ków i oj­ców. Ro­dzi­na jest skarb­ni­cą i prze­ka­zi­cie­lem zwy­cza­jów i oby­cza­jów, ini­cju­je uczest­nic­two mło­de­go czło­wie­ka w kul­tu­rze. Utrwa­lo­na w pa­mię­ci zbio­ro­wej, ce­nio­na przez po­ko­le­nia tra­dy­cja, dzie­ła ar­ty­stycz­ne i na­uko­we po­win­ny sil­nie od­dzia­ły­wać na mło­de po­ko­le­nie. Kul­tu­ra i tra­dy­cja od­gry­wa waż­ną ro­lę w wy­cho­wa­niu mo­ral­nym, kul­tu­ral­nym, pa­trio­tycz­nym – to ele­ment wią­żą­cy ro­dzi­nę, gru­py spo­łecz­ne, na­ród. Kul­tu­ra, tra­dy­cja i oby­cza­je okre­śla­ją na­sze za­cho­wa­nie, są nie­odzow­nym skład­ni­kiem na­sze­go ist­nie­nia.

Współ­cze­sna cy­wi­li­za­cja, na­sta­wio­na na he­do­nizm i kon­sump­cję, zry­wa z kul­tu­rą pa­mię­ci. Ale tra­dy­cji nie da się za­stą­pić czymś no­wym, lep­szym. Nie mo­że być też prze­ci­wień­stwem dla no­wo­cze­sno­ści, bo no­wo­cze­sność, któ­ra po­mi­ja tra­dy­cję, pro­wa­dzi do od­rzu­ce­nia war­to­ści, czy­ni czło­wie­ka ko­smo­po­li­tą. Ży­je­my w od­hu­ma­ni­zo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści. Re­la­cje mię­dzy­ludz­kie spro­wa­dza­ją się do elek­tro­nicz­nej ko­mu­ni­ka­cji, kon­tak­ty są ano­ni­mo­we, po­zba­wio­ne etycz­ne­go wy­mia­ru. Co­raz mniej jest spo­tkań z dru­gim czło­wie­kiem, co­raz więk­sze trud­no­ści spra­wia pro­wa­dze­nie wer­bal­ne­go dia­lo­gu. Ale po­śród na­szej co­dzien­no­ści jest czas świę­to­wa­nia, tra­dy­cji i zwy­cza­jów, wie­le oka­zji do spo­tkań i roz­mów, do od­ro­bie­nia za­le­gło­ści w tym za­kre­sie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

In­for­mu­je­my na­szych Czy­tel­ni­ków o prze­wi­dy­wa­nych te­ma­tach nu­me­rów w ro­ku 2015:

 • Aspi­ra­cje i per­spek­ty­wy mło­dzie­ży
 • Roz­wój emo­cjo­nal­ny
 • Ucznio­wie nie­peł­no­spraw­ni
 • In­ter­net – edu­ka­cja
 • Sku­tecz­ność kształ­ce­nia
 • Wy­cho­wa­nie do twór­czo­ści
 • Brak zro­zu­mie­nia, agre­sja, prze­moc
 • Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne
 • Zdro­wy tryb ży­cia
 • Pro­gra­my wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne
 • War­to­ści a ro­dzi­na, szko­ła, me­dia

Za­pra­sza­my do nad­sy­ła­nia ar­ty­ku­łów, li­stów, kon­spek­tów lek­cji wy­cho­waw­czych i sce­na­riu­szy te­atral­nych na uro­czy­sto­ści szkol­ne.

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Hen­ryk Nad­row­ski MIC
  Wo­kół kul­tu­ry uczest­nic­twa w Bo­żym Na­ro­dze­niu
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Bóg stał się cia­łem
 • Ane­ta Ko­ło­dziej
  Uczest­nic­two w kul­tu­rze
 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  Po­nad sa­me­go sie­bie
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Uzdra­wia­ją­ca moc sztu­ki
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pod­trzy­muj­my tra­dy­cję!
 • Ra­fał Rysz­ka
  Anal­fa­be­ci kul­tu­ry
 • Ad­ria­na Zy­cha-Gur­dek
  Mu­zy­ko­te­ra­pia. Za­ję­cia mu­zycz­ne dla dzie­ci upo­śle­dzo­nych w stop­niu lek­kim
 • Sel­wa­na Szo­łek
  Dziec­ko – widz i ak­tor
 • Jan Golc
  Za­pro­sze­nie do tań­ca
 • Da­nu­ta Bu­la
  Przy­go­to­wa­nie do od­bio­ru kul­tu­ry
 • An­drzej Da­ko­wicz
  Oj­co­wie po­trzeb­ni
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Ar­te­te­ra­pia cz. I. Sce­na­riusz za­jęć in­te­gra­cyj­nych, re­lak­sa­cyj­nych i ru­cho­wych
 • Ka­ta­rzy­na Bor
  Ca­ły świat wi­ta ma­łe­go Je­zu­sa. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla klas 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Da­ria Wi­twic­ka
  Zdą­żyć przed pierw­szą gwiazd­ką. Sce­na­riusz ja­seł­ko­wy dla szk. podst.
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Ta­lerz dla nie­zna­jo­me­go. Sce­na­riusz ja­se­łek
 • Ali­na Strzał­kow­ska
  Do­gmat „woj­ny płci”

Okład­ka: fot. Ar­chi­wum

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.