12/2014 Tradycja i kultura

okladka_12-2014

Podtrzymywanie kultury i tradycji, kultywowanie autentycznych wartości to jedno z najważniejszych zadań rodziny, szkoły – nas wszystkich. Kolejne pokolenia mają obowiązek przekazywania następcom tego, czego nauczyły się od dziadków i ojców. Rodzina jest skarbnicą i przekazicielem zwyczajów i obyczajów, inicjuje uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Utrwalona w pamięci zbiorowej, ceniona przez pokolenia tradycja, dzieła artystyczne i naukowe powinny silnie oddziaływać na młode pokolenie. Kultura i tradycja odgrywa ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym, patriotycznym – to element wiążący rodzinę, grupy społeczne, naród. Kultura, tradycja i obyczaje określają nasze zachowanie, są nieodzownym składnikiem naszego istnienia.

Współczesna cywilizacja, nastawiona na hedonizm i konsumpcję, zrywa z kulturą pamięci. Ale tradycji nie da się zastąpić czymś nowym, lepszym. Nie może być też przeciwieństwem dla nowoczesności, bo nowoczesność, która pomija tradycję, prowadzi do odrzucenia wartości, czyni człowieka kosmopolitą. Żyjemy w odhumanizowanej rzeczywistości. Relacje międzyludzkie sprowadzają się do elektronicznej komunikacji, kontakty są anonimowe, pozbawione etycznego wymiaru. Coraz mniej jest spotkań z drugim człowiekiem, coraz większe trudności sprawia prowadzenie werbalnego dialogu. Ale pośród naszej codzienności jest czas świętowania, tradycji i zwyczajów, wiele okazji do spotkań i rozmów, do odrobienia zaległości w tym zakresie.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Informujemy naszych Czytelników o przewidywanych tematach numerów w roku 2015:

 • Aspiracje i perspektywy młodzieży
 • Rozwój emocjonalny
 • Uczniowie niepełnosprawni
 • Internet – edukacja
 • Skuteczność kształcenia
 • Wychowanie do twórczości
 • Brak zrozumienia, agresja, przemoc
 • Wychowanie seksualne
 • Zdrowy tryb życia
 • Programy wychowawcze i profilaktyczne
 • Wartości a rodzina, szkoła, media

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, listów, konspektów lekcji wychowawczych i scenariuszy teatralnych na uroczystości szkolne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 12-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • ks. Henryk Nadrowski MIC
  Wokół kultury uczestnictwa w Bożym Narodzeniu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Bóg stał się ciałem
 • Aneta Kołodziej
  Uczestnictwo w kulturze
 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Ponad samego siebie
 • Ilona Gołębiewska
  Uzdrawiająca moc sztuki
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Podtrzymujmy tradycję!
 • Rafał Ryszka
  Analfabeci kultury
 • Adriana Zycha-Gurdek
  Muzykoterapia. Zajęcia muzyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim
 • Selwana Szołek
  Dziecko – widz i aktor
 • Jan Golc
  Zaproszenie do tańca
 • Danuta Bula
  Przygotowanie do odbioru kultury
 • Andrzej Dakowicz
  Ojcowie potrzebni
 • Ilona Gołębiewska
  Arteterapia cz. I. Scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych
 • Katarzyna Bor
  Cały świat wita małego Jezusa. Scenariusz przedstawienia dla klas 1–3 szkoły podstawowej
 • Daria Witwicka
  Zdążyć przed pierwszą gwiazdką. Scenariusz jasełkowy dla szk. podst.
 • Sylwia Błażejczak
  Talerz dla nieznajomego. Scenariusz jasełek
 • Alina Strzałkowska
  Dogmat „wojny płci”

Okładka: fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.