12/2013 Sku­tecz­ne wy­cho­wa­nie

okladka_12-2013Doj­rze­wa­nie do peł­ni czło­wie­czeń­stwa za­le­ży od sku­tecz­ne­go, efek­tyw­ne­go wy­cho­wa­nia. Mło­dzi lu­dzie są wraż­li­wi na świa­dec­two da­wa­ne im przez ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców, na au­ten­tycz­ność po­staw osób zna­czą­cych w ich ży­ciu – osób, któ­re są dla nich wzo­rem. Re­zul­ta­ty wy­cho­waw­cze są uza­leż­nio­ne od wie­lu czyn­ni­ków, jak: po­sza­no­wa­nie in­dy­wi­du­al­no­ści, war­to­ści i god­no­ści wy­cho­wan­ka; umie­jęt­no­ści po­ro­zu­mie­wa­nia się z nim; pro­wa­dze­nie rozmowy/dialogu, a nie prze­ka­zy­wa­nie tyl­ko ko­mu­ni­ka­tów; uka­zy­wa­nie za­let po­zy­tyw­nych za­cho­wań; umie­jęt­ne wpro­wa­dza­nie w świat war­to­ści. Za­le­żą rów­nież od te­go, czy dzie­ciń­stwo i mło­dość prze­ży­ją oni w kli­ma­cie mi­ło­ści i bez­pie­czeń­stwa, obo­wiąz­ków i praw, kon­struk­tyw­nej ak­tyw­no­ści, sa­mo­dziel­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści.

Re­zul­ta­tem sku­tecz­ne­go i trwa­łe­go wy­cho­wa­nia jest ak­cep­ta­cja praw, norm, war­to­ści oraz po­stę­po­wa­nie we­dług nich – doj­rza­ła oso­bo­wość wy­cho­wan­ka. Ta­ki re­zul­tat osią­ga­ją ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le i wy­cho­waw­cy, któ­rym za­le­ży na od­po­wied­nim wy­cho­wa­niu mło­de­go po­ko­le­nia. War­to­ści wpa­ja­ne wy­cho­wan­kom po­pie­ra­ją oni świa­dec­twem wła­sne­go ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Sku­tecz­ne i mą­dre wy­cho­wa­nie
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Pod­sta­wa po­rząd­ku mo­ral­ne­go
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wy­cho­wa­nie ce­lo­we
 • Ju­sty­na Miel­nik
  Kształ­to­wa­nie od­po­wie­dzial­no­ści u dzie­ci
 • Bo­gu­mi­ła Ewer­tow­ska
  War­to­ści – su­mie­nie – wy­cho­wa­nie
 • Jan Golc
  Pra­wo dziec­ka do do­bre­go wy­cho­wa­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Spon­ta­nicz­ność czy wy­cho­wa­nie?
 • Be­ata Hoł­daj
  Zna­cze­nie in­te­li­gen­cji emo­cjo­nal­nej
 • Ka­ta­rzy­na Zie­liń­ska
  Pseu­do­wy­cho­wa­nie
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Pe­da­go­gicz­ne dro­gi na skró­ty
 • Do­ro­ta Ku­mo­rek
  Py­ta­nia o toż­sa­mość
 • An­na Wawrz­czak-Gaz­da
  Świat war­to­ści mło­dzie­ży z sub­kul­tur
 • To­masz Ne­ste­rak
  Ro­dzi­na wo­bec uwa­run­ko­wań so­cjal­no-spo­łecz­nych
 • Mał­go­rza­ta An­na Ba­na­siak
  Po­sta­wy ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li a ja­kość współ­pra­cy
 • Edy­ta Bąk-Bu­czak
  Ko­chaj­my i roz­ma­wiaj­my
 • Ja­ro­sław He­bel
  Kró­lo­wa pol­skich ko­lęd
 • Mał­go­rza­ta Wy­bra­now­ska
  Świą­tecz­ne Anio­ły. Sce­na­riusz za­ba­wy in­te­gra­cyj­nej dla młod­szych uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej, świe­tlic, do­mów dziec­ka

Okład­ka: Fot. pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.