12/2013 Skuteczne wychowanie

okladka_12-2013Dojrzewanie do pełni czło­wie­czeń­stwa za­leży od sku­tecz­nego, efek­tyw­nego wy­cho­wa­nia. Młodzi lu­dzie są wraż­liwi na świa­dec­two da­wane im przez ro­dzi­ców, nauczycieli-wychowawców, na au­ten­tycz­ność po­staw osób zna­czą­cych w ich ży­ciu – osób, które są dla nich wzo­rem. Rezultaty wy­cho­waw­cze są uza­leż­nione od wielu czyn­ni­ków, jak: po­sza­no­wa­nie in­dy­wi­du­al­no­ści, war­to­ści i god­no­ści wy­cho­wanka; umie­jęt­no­ści po­ro­zu­mie­wa­nia się z nim; pro­wa­dze­nie rozmowy/dialogu, a nie prze­ka­zy­wa­nie tylko ko­mu­ni­ka­tów; uka­zy­wa­nie za­let po­zy­tyw­nych za­cho­wań; umie­jętne wpro­wa­dza­nie w świat war­to­ści. Zależą rów­nież od tego, czy dzie­ciń­stwo i mło­dość prze­żyją oni w kli­ma­cie mi­ło­ści i bez­pie­czeń­stwa, obo­wiąz­ków i praw, kon­struk­tyw­nej ak­tyw­no­ści, sa­mo­dziel­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści.

Rezultatem sku­tecz­nego i trwa­łego wy­cho­wa­nia jest ak­cep­ta­cja praw, norm, war­to­ści oraz po­stę­po­wa­nie we­dług nich – doj­rzała oso­bo­wość wy­cho­wanka. Taki re­zul­tat osią­gają ro­dzice, na­uczy­ciele i wy­cho­wawcy, któ­rym za­leży na od­po­wied­nim wy­cho­wa­niu mło­dego po­ko­le­nia. Wartości wpa­jane wy­cho­wan­kom po­pie­rają oni świa­dec­twem wła­snego ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Natalia Maria Ruman
  Skuteczne i mą­dre wy­cho­wa­nie
 • Ilona Gołębiewska
  Podstawa po­rządku mo­ral­nego
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wychowanie ce­lowe
 • Justyna Mielnik
  Kształtowanie od­po­wie­dzial­no­ści u dzieci
 • Bogumiła Ewertowska
  Wartości – su­mie­nie – wy­cho­wa­nie
 • Jan Golc
  Prawo dziecka do do­brego wy­cho­wa­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Spontaniczność czy wy­cho­wa­nie?
 • Beata Hołdaj
  Znaczenie in­te­li­gen­cji emo­cjo­nal­nej
 • Katarzyna Zielińska
  Pseudowychowanie
 • Mateusz Mazurek
  Pedagogiczne drogi na skróty
 • Dorota Kumorek
  Pytania o toż­sa­mość
 • Anna Wawrzczak-Gazda
  Świat war­to­ści mło­dzieży z sub­kul­tur
 • Tomasz Nesterak
  Rodzina wo­bec uwa­run­ko­wań socjalno-społecznych
 • Małgorzata Anna Banasiak
  Postawy ro­dzi­ców i na­uczy­cieli a ja­kość współ­pracy
 • Edyta Bąk-Buczak
  Kochajmy i roz­ma­wiajmy
 • Jarosław Hebel
  Królowa pol­skich ko­lęd
 • Małgorzata Wybranowska
  Świąteczne Anioły. Scenariusz za­bawy in­te­gra­cyj­nej dla młod­szych uczniów szkoły pod­sta­wo­wej, świe­tlic, do­mów dziecka

Okładka: Fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.