12/2012 Opie­ka za­stęp­ca

okladka_12-2012

Naj­od­po­wied­niej­szą wspól­no­tą dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju dziec­ka jest ro­dzi­na na­tu­ral­na. Gdy jej za­brak­nie lub gdy nie re­ali­zu­je swo­ich za­dań, po­win­na ją za­stą­pić ro­dzi­na za­stęp­cza, a w osta­tecz­no­ści pla­ców­ka opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cza. Z opie­ki za­stęp­czej ko­rzy­sta­ją sie­ro­ty na­tu­ral­ne oraz w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści sie­ro­ty spo­łecz­ne.

W przy­pad­ku dziec­ka, któ­re zna­la­zło się w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej, na­le­ży po­dej­mo­wać wszel­kie moż­li­we dzia­ła­nia, aby mo­gło być wy­cho­wy­wa­ne w ro­dzi­nie na­tu­ral­nej. Gdy to jest nie­moż­li­we, na­le­ży umie­ścić je w ro­dzi­nie za­stęp­czej, któ­ra za­pew­ni mu po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i stwo­rzy wa­run­ki do wie­lo­stron­ne­go roz­wo­ju. Nie­do­pusz­czal­ne jest, aby dziec­ko by­ło kie­ro­wa­ne do do­mu dziec­ka z po­wo­du trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej ro­dzi­ców. Opie­ka nad dziec­kiem w do­mu dziec­ka jest bar­dzo kosz­tow­na, a pod wzglę­dem wy­cho­waw­czym od­bie­ga od at­mos­fe­ry wy­cho­waw­czej do­mu ro­dzin­ne­go. Je­że­li dziec­ko z waż­nych wzglę­dów zo­sta­nie umiesz­czo­ne w opie­ce za­stęp­czej, to po ści­śle okre­ślo­nym cza­sie po­win­no wró­cić do ro­dzi­ny na­tu­ral­nej.

Dzie­ci są umiesz­cza­ne w ro­dzi­nie za­stęp­czej w try­bie są­do­wym lub ad­mi­ni­stra­cyj­nym, pod­le­ga­ją­cym kon­tro­li są­du. Ro­dzi­ce za­stęp­czy mu­szą być prze­szko­le­ni w za­kre­sie prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­czych, win­ni znać pro­ble­my dziec­ka, stwa­rzać śro­do­wi­sko mo­ral­ne sprzy­ja­ją­ce roz­wo­jo­wi oso­bo­wo­ści dziec­ka, za­pew­nić mu na­le­ży­te wa­run­ki by­to­we. Ro­dzi­ny za­stęp­cze mo­gą być m.in.

spo­krew­nio­ne z dziec­kiem (lub nie), za­wo­do­we – wie­lo­dziet­ne, spe­cja­li­stycz­ne dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych oraz o cha­rak­te­rze po­go­to­wia opie­kuń­cze­go.

Po­trzeb­na jest ta­ka po­li­ty­ka pro­ro­dzin­na pań­stwa, po­rad­nic­two ro­dzin­ne, dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne, po­moc fi­nan­so­wa, aby ro­dzi­ców by­ło stać na za­pew­nie­nie dzie­ciom opie­ki i wy­cho­wa­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ks. prof. dr hab. Mie­czy­sław Ru­siec­ki
  Oso­ba ludz­ka
 • Jo­an­na Obor­ska
  Ro­dzin­ne do­my dziec­ka w Pol­sce. Hi­sto­ria, or­ga­ni­za­cja i funk­cjo­no­wa­nie
 • Łu­kasz Cu­ry
  Pla­ców­ki opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cze u pro­gu re­for­my
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Opo­wieść o Krzy­siu i świę­tach Bo­że­go Na­ro­dze­nia
 • Agniesz­ka Ma­ria Ma­li­szew­ska, Jo­an­na Chmie­lew­ska
  Sa­mo­oce­na u dzie­ci w opie­ce za­stęp­czej
 • Iza Nie­wia­dom­ska-La­biak
  Cze­kam na Cie­bie ca­łe ży­cie jak co ro­ku
 • Te­re­sa Dyrcz
  Krop­ka nad „i”
 • Se­ba­stian Ja­ku­biec
  Me­dia­cje ro­dzin­ne
 • Dzie­wiec­ki Ma­rek
  „Pra­wo” do pre­zen­tów
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Świe­tli­ca so­cjo­te­ra­peu­tycz­na
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Opie­ka za­stęp­cza (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Bo­że­na We­ber
  Dzie­dzic­two ks. Pio­tra Skar­gi
 • Jo­an­na Do­biech
  W Bo­że Na­ro­dze­nie. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla V-VI kl. szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Speł­nio­ne pro­roc­two. Sce­na­riusz na Bo­że Na­ro­dze­nie

Okład­ka i zdję­cia: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.