12/2010 Z jasełkami w tle

okladka_12-2010Święta Bożego Narodzenia są du­cho­wym piel­grzy­mo­wa­niem do tej szcze­gól­nej Nocy Betlejemskiej, do żłóbka Narodzonego Zbawcy, do czasu i miej­sca, gdzie dzieje czło­wieka na­bie­rają sensu.

To szcze­gólne wy­da­rze­nie za­wsze było obecne w świa­do­mo­ści ludz­kiej, w prze­ży­ciach duchowo−religijnych, w twór­czo­ści, w zwy­cza­jach, oby­cza­jach, tra­dy­cji. Do hi­sto­rii na­ro­dze­nia Jezusa na­wią­zuje wiele dzieł kul­tury i sztuki – ko­lędy, pa­sto­rałki, inne utwory mu­zyczne, dzieła ma­lar­skie, rzeźby, utwory poetycko−literackie, filmy, przed­sta­wie­nia te­atralne itd.

Świąteczna sym­bo­lika za­wiera bar­dzo bo­gate tre­ści. W wie­czór wi­gi­lijny po wspól­nej mo­dli­twie skła­damy so­bie ży­cze­nia, dzie­limy się opłat­kiem, spo­ży­wamy wie­cze­rzę, na którą skła­dają się spe­cjalne da­nia. To czas ra­do­sny, ro­dzinny, czas za­dumy, roz­mów, ko­lę­do­wa­nia, otrzy­my­wa­nia pre­zen­tów. W ten wie­czór każdy pra­gnie być wśród naj­bliż­szych…

Jezus na­ro­dził się dla każ­dego z nas, aby uczyć nas mi­ło­ści, ukie­run­ko­wać na­sze ży­cie na świę­tość i wiecz­ność. Święta jed­no­czą na­sze ro­dziny, umac­niają na­szą wiarę, na­szą mi­łość do bliź­nich, do świata.

Wielkość czło­wieka prze­ja­wia się w po­dej­ściu do waż­nych wy­da­rzeń, do tra­dy­cji, do Świąt, a jest po­twier­dzana ży­ciem zgod­nym z gło­szo­nymi war­to­ściami.

Przekazywanie mło­demu po­ko­le­niu na­ro­do­wych tra­dy­cji, na­szej wiary, do­robku kul­tu­ro­wego winno być pod­stawą kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia.

Szkoły i pla­cówki oświa­towe do­kła­dają wiele sta­rań w przy­go­to­wa­nie uro­czy­stych spo­tkań opłat­ko­wych, ja­se­łek, przed­sta­wień o te­ma­tyce bo­żo­na­ro­dze­nio­wej.

W gru­dnio­wym ze­szy­cie „Wychowawcy” za­miesz­czamy kilka spraw­dzo­nych pro­gra­mów uro­czy­sto­ści szkol­nych, zwią­za­nych z pięk­nymi, ra­do­snymi i ro­dzin­nymi świę­tami – Bożego Narodzenia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Hildegarda Filas−Gutkowska
  Światło nad Betlejem
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Nostalgia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pokój serca
 • s. Kinga Kozdrój SNMP
  Kolędnicy mi­syjni
 • ks. Marek Dziewiecki
  Sens Bożego Narodzenia
 • Ewa Bobrowska, Gabriela Iwanek−Wilk
  Tajemnica wi­gi­lij­nej nocy. Scenariusz przed­sta­wie­nia przy­go­to­wany przez świe­tlicę szkolną
 • Małgorzata Tomczak
  Pójdźmy wszy­scy do sta­jenki. Dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej
 • Paweł Janicki
  Jasełka z dia­błem
 • Alicja Kontna
  Spotkanie przy żłóbku. Dla przed­szkoli i młod­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej
 • Alina Safiańczuk
  Kolędnicy. Scenariusz dla uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjum
 • Teresa Masłowska
  Niesforna klasa. Dla szkoły pod­sta­wo­wej
 • Halinka
  I cud się staje…
 • Ewa Szatmari
  Szczęśliwa noc. Jasełka dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Sławomir Rokicki
  Kto nam ukradł Boże Narodzenie? Scenariusz dla gim­na­zjum
 • s. Urszula Myjak
  Mały pa­sterz i wielki roz­bój­nik. Dla uczniów gim­na­zjum
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawda cen­niej­sza niż ży­cie. 1 grud­nia – Światowy Dzień Walki z AIDS
 • Ewelina Czajkowska
  Z ja­seł­kami w tle (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: fot. Tadeusz Warczak

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.