12/2010 Z ja­seł­ka­mi w tle

okladka_12-2010Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia są du­cho­wym piel­grzy­mo­wa­niem do tej szcze­gól­nej No­cy Be­tle­jem­skiej, do żłób­ka Na­ro­dzo­ne­go Zbaw­cy, do cza­su i miej­sca, gdzie dzie­je czło­wie­ka na­bie­ra­ją sen­su.

To szcze­gól­ne wy­da­rze­nie za­wsze by­ło obec­ne w świa­do­mo­ści ludz­kiej, w prze­ży­ciach duchowo−religijnych, w twór­czo­ści, w zwy­cza­jach, oby­cza­jach, tra­dy­cji. Do hi­sto­rii na­ro­dze­nia Je­zu­sa na­wią­zu­je wie­le dzieł kul­tu­ry i sztu­ki – ko­lę­dy, pa­sto­rał­ki, in­ne utwo­ry mu­zycz­ne, dzie­ła ma­lar­skie, rzeź­by, utwo­ry poetycko−literackie, fil­my, przed­sta­wie­nia te­atral­ne itd.

Świą­tecz­na sym­bo­li­ka za­wie­ra bar­dzo bo­ga­te tre­ści. W wie­czór wi­gi­lij­ny po wspól­nej mo­dli­twie skła­da­my so­bie ży­cze­nia, dzie­li­my się opłat­kiem, spo­ży­wa­my wie­cze­rzę, na któ­rą skła­da­ją się spe­cjal­ne da­nia. To czas ra­do­sny, ro­dzin­ny, czas za­du­my, roz­mów, ko­lę­do­wa­nia, otrzy­my­wa­nia pre­zen­tów. W ten wie­czór każ­dy pra­gnie być wśród naj­bliż­szych…

Je­zus na­ro­dził się dla każ­de­go z nas, aby uczyć nas mi­ło­ści, ukie­run­ko­wać na­sze ży­cie na świę­tość i wiecz­ność. Świę­ta jed­no­czą na­sze ro­dzi­ny, umac­nia­ją na­szą wia­rę, na­szą mi­łość do bliź­nich, do świa­ta.

Wiel­kość czło­wie­ka prze­ja­wia się w po­dej­ściu do waż­nych wy­da­rzeń, do tra­dy­cji, do Świąt, a jest po­twier­dza­na ży­ciem zgod­nym z gło­szo­ny­mi war­to­ścia­mi.

Prze­ka­zy­wa­nie mło­de­mu po­ko­le­niu na­ro­do­wych tra­dy­cji, na­szej wia­ry, do­rob­ku kul­tu­ro­we­go win­no być pod­sta­wą kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia.

Szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we do­kła­da­ją wie­le sta­rań w przy­go­to­wa­nie uro­czy­stych spo­tkań opłat­ko­wych, ja­se­łek, przed­sta­wień o te­ma­ty­ce bo­żo­na­ro­dze­nio­wej.

W gru­dnio­wym ze­szy­cie „Wy­cho­waw­cy” za­miesz­cza­my kil­ka spraw­dzo­nych pro­gra­mów uro­czy­sto­ści szkol­nych, zwią­za­nych z pięk­ny­mi, ra­do­sny­mi i ro­dzin­ny­mi świę­ta­mi – Bo­że­go Na­ro­dze­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Hil­de­gar­da Filas−Gutkowska
  Świa­tło nad Be­tle­jem
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  No­stal­gia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Po­kój ser­ca
 • s. Kin­ga Koz­drój SNMP
  Ko­lęd­ni­cy mi­syj­ni
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sens Bo­że­go Na­ro­dze­nia
 • Ewa Bo­brow­ska, Ga­brie­la Iwanek−Wilk
  Ta­jem­ni­ca wi­gi­lij­nej no­cy. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia przy­go­to­wa­ny przez świe­tli­cę szkol­ną
 • Mał­go­rza­ta Tom­czak
  Pójdź­my wszy­scy do sta­jen­ki. Dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Ja­seł­ka z dia­błem
 • Ali­cja Kont­na
  Spo­tka­nie przy żłób­ku. Dla przed­szko­li i młod­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ali­na Sa­fiań­czuk
  Ko­lęd­ni­cy. Sce­na­riusz dla uczniów star­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjum
 • Te­re­sa Ma­słow­ska
  Nie­sfor­na kla­sa. Dla szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ha­lin­ka
  I cud się sta­je…
 • Ewa Szat­ma­ri
  Szczę­śli­wa noc. Ja­seł­ka dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Sła­wo­mir Ro­kic­ki
  Kto nam ukradł Bo­że Na­ro­dze­nie? Sce­na­riusz dla gim­na­zjum
 • s. Ur­szu­la My­jak
  Ma­ły pa­sterz i wiel­ki roz­bój­nik. Dla uczniów gim­na­zjum
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Praw­da cen­niej­sza niż ży­cie. 1 grud­nia – Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Z ja­seł­ka­mi w tle (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. Ta­de­usz War­czak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.