12/2008 Uwaga! Media

okladka_12-2008Współczesny człowiek żyje w ciągłym pośpiechu, nie ma czasu na refleksję nad tym, co się wokół niego dzieje. Coraz trudniej jest mu zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, coraz częściej obawia się o swoją przyszłość. Bazuje na medialnym doświadczeniu świata, na ogromnej ilości wiadomości, na chaosie informacyjnym, który przyczynia się do jego zagubienia w świecie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że media są źródłem wiedzy o świecie, dostarczają rozrywki, są opiniotwórcze, mają wpływ na postawy, zachowania, i na system wartości. Są uniwersalnym narzędziem komunikacji. Ale jednak czasami mijają się z prawdą i narzucają fałszywy obraz rzeczywistości. W ramach edukacji medialnej trzeba przygotowywać dzieci i młodzież do rozumienia języka mediów, uczyć nie tylko techniki korzystania z medialnych możliwości informacyjnych, ale także dokonywania odpowiednich wyborów tego, co się ogląda, słucha, czyta.

Świat wirtualny często jest pozbawiony wartości etycznych, stając się środowiskiem bardzo niebezpiecznym. Porażają w nim słowa, obrazy, treści, pojawia się agresja, gwałt, przemoc, gonitwa za sensacją. Zbyt mało się mówi o tym, co buduje, łączy ludzi, o życzliwości, miłości, o przestrzeganiu zasad życia społecznego, o tworzeniu dobra. Media nie powinny demoralizować czy szkodzić, ale winny wspomagać rozwój człowieka. Na „ludziach mediów” spoczywa ogromna odpowiedzialność za przekazywany obraz świata i prezentowany system wartości.

Z mediów można zrobić dobry lub zły użytek. Zadaniem domu i szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do umiejętnego korzystania ze środków społecznego przekazu, do świadomego, refleksyjnego odbioru przekazów medialnych oraz do posługiwania się mediami jako narzędziami komunikowania.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 12-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Marek Mariusz Tytko
  Media w wychowaniu (ujęcie aksjologiczne)
 • Janusz Morbitzer
  Jan Paweł II wobec mediów
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O wychowaniu medialnym słów kilka
 • ks. bp Adam Lepa
  Prasa katolicka a tożsamość Polaków
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nowy typ człowieka
 • Antoni Zięba
  Konfrontacja dobra ze złem
 • Piotr Pawlina
  Chrześcijanin i środki przekazu (cz. I)
 • Marek Dyś
  Arkana manipulacji medialnych
 • Ewa Kazimierczak−Olejnik
  Zasady korzystania z telewizji i komputera
 • Katarzyna Padło
  Przestrzeń samotności
 • Maria Mojzesowicz
  Duch Święty i korzystanie z Internetu. Konspekt katechezy dla I klasy szkół ponadgimnazjalnych lub III klasy gimna-zjum
 • Agata Bazak
  Prasa młodzieżowa
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do mediów
 • Joanna Spyrka
  Złodziej czasu
 • Elżbieta Wawrzyniak
  Okno na świat. Inscenizacja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • Joanna Socha
  Spieszmy kolędować. Scenariusz przedstawienia na uroczystość wigilijną dla 6−latków
 • Sylwia Błażejczak
  Życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Scenariusz przedstawienia jasełkowego

Okładka: fot. Alicja Janiak

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.