12/2008 Uwa­ga! Me­dia

okladka_12-2008Współ­cze­sny czło­wiek ży­je w cią­głym po­śpie­chu, nie ma cza­su na re­flek­sję nad tym, co się wo­kół nie­go dzie­je. Co­raz trud­niej jest mu zro­zu­mieć ota­cza­ją­cą go rze­czy­wi­stość, co­raz czę­ściej oba­wia się o swo­ją przy­szłość. Ba­zu­je na me­dial­nym do­świad­cze­niu świa­ta, na ogrom­nej ilo­ści wia­do­mo­ści, na cha­osie in­for­ma­cyj­nym, któ­ry przy­czy­nia się do je­go za­gu­bie­nia w świe­cie.

Zda­je­my so­bie spra­wę z te­go, że me­dia są źró­dłem wie­dzy o świe­cie, do­star­cza­ją roz­ryw­ki, są opi­nio­twór­cze, ma­ją wpływ na po­sta­wy, za­cho­wa­nia, i na sys­tem war­to­ści. Są uni­wer­sal­nym na­rzę­dziem ko­mu­ni­ka­cji. Ale jed­nak cza­sa­mi mi­ja­ją się z praw­dą i na­rzu­ca­ją fał­szy­wy ob­raz rze­czy­wi­sto­ści. W ra­mach edu­ka­cji me­dial­nej trze­ba przy­go­to­wy­wać dzie­ci i mło­dzież do ro­zu­mie­nia ję­zy­ka me­diów, uczyć nie tyl­ko tech­ni­ki ko­rzy­sta­nia z me­dial­nych moż­li­wo­ści in­for­ma­cyj­nych, ale tak­że do­ko­ny­wa­nia od­po­wied­nich wy­bo­rów te­go, co się oglą­da, słu­cha, czy­ta.

Świat wir­tu­al­ny czę­sto jest po­zba­wio­ny war­to­ści etycz­nych, sta­jąc się śro­do­wi­skiem bar­dzo nie­bez­piecz­nym. Po­ra­ża­ją w nim sło­wa, ob­ra­zy, tre­ści, po­ja­wia się agre­sja, gwałt, prze­moc, go­ni­twa za sen­sa­cją. Zbyt ma­ło się mó­wi o tym, co bu­du­je, łą­czy lu­dzi, o życz­li­wo­ści, mi­ło­ści, o prze­strze­ga­niu za­sad ży­cia spo­łecz­ne­go, o two­rze­niu do­bra. Me­dia nie po­win­ny de­mo­ra­li­zo­wać czy szko­dzić, ale win­ny wspo­ma­gać roz­wój czło­wie­ka. Na „lu­dziach me­diów” spo­czy­wa ogrom­na od­po­wie­dzial­ność za prze­ka­zy­wa­ny ob­raz świa­ta i pre­zen­to­wa­ny sys­tem war­to­ści.

Z me­diów moż­na zro­bić do­bry lub zły uży­tek. Za­da­niem do­mu i szko­ły jest przy­go­to­wa­nie mło­de­go czło­wie­ka do umie­jęt­ne­go ko­rzy­sta­nia ze środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, do świa­do­me­go, re­flek­syj­ne­go od­bio­ru prze­ka­zów me­dial­nych oraz do po­słu­gi­wa­nia się me­dia­mi ja­ko na­rzę­dzia­mi ko­mu­ni­ko­wa­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­rek Ma­riusz Tyt­ko
  Me­dia w wy­cho­wa­niu (uję­cie ak­sjo­lo­gicz­ne)
 • Ja­nusz Mor­bit­zer
  Jan Pa­weł II wo­bec me­diów
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O wy­cho­wa­niu me­dial­nym słów kil­ka
 • ks. bp Adam Le­pa
  Pra­sa ka­to­lic­ka a toż­sa­mość Po­la­ków
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  No­wy typ czło­wie­ka
 • An­to­ni Zię­ba
  Kon­fron­ta­cja do­bra ze złem
 • Piotr Paw­li­na
  Chrze­ści­ja­nin i środ­ki prze­ka­zu (cz. I)
 • Ma­rek Dyś
  Ar­ka­na ma­ni­pu­la­cji me­dial­nych
 • Ewa Kazimierczak−Olejnik
  Za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z te­le­wi­zji i kom­pu­te­ra
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Prze­strzeń sa­mot­no­ści
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Duch Świę­ty i ko­rzy­sta­nie z In­ter­ne­tu. Kon­spekt ka­te­che­zy dla I kla­sy szkół po­nad­gim­na­zjal­nych lub III kla­sy gim­na-zjum
 • Aga­ta Ba­zak
  Pra­sa mło­dzie­żo­wa
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do me­diów
 • Jo­an­na Spyr­ka
  Zło­dziej cza­su
 • Elż­bie­ta Waw­rzy­niak
  Okno na świat. In­sce­ni­za­cja dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Jo­an­na So­cha
  Spiesz­my ko­lę­do­wać. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia na uro­czy­stość wi­gi­lij­ną dla 6−latków
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Ży­cze­nia z oka­zji Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia ja­seł­ko­we­go

Okład­ka: fot. Ali­cja Ja­niak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.