12/2008 Uwaga! Media

okladka_12-2008Współczesny czło­wiek żyje w cią­głym po­śpie­chu, nie ma czasu na re­flek­sję nad tym, co się wo­kół niego dzieje. Coraz trud­niej jest mu zro­zu­mieć ota­cza­jącą go rze­czy­wi­stość, co­raz czę­ściej oba­wia się o swoją przy­szłość. Bazuje na me­dial­nym do­świad­cze­niu świata, na ogrom­nej ilo­ści wia­do­mo­ści, na cha­osie in­for­ma­cyj­nym, który przy­czy­nia się do jego za­gu­bie­nia w świe­cie.

Zdajemy so­bie sprawę z tego, że me­dia są źró­dłem wie­dzy o świe­cie, do­star­czają roz­rywki, są opi­nio­twór­cze, mają wpływ na po­stawy, za­cho­wa­nia, i na sys­tem war­to­ści. Są uni­wer­sal­nym na­rzę­dziem ko­mu­ni­ka­cji. Ale jed­nak cza­sami mi­jają się z prawdą i na­rzu­cają fał­szywy ob­raz rze­czy­wi­sto­ści. W ra­mach edu­ka­cji me­dial­nej trzeba przy­go­to­wy­wać dzieci i mło­dzież do ro­zu­mie­nia ję­zyka me­diów, uczyć nie tylko tech­niki ko­rzy­sta­nia z me­dial­nych moż­li­wo­ści in­for­ma­cyj­nych, ale także do­ko­ny­wa­nia od­po­wied­nich wy­bo­rów tego, co się ogląda, słu­cha, czyta.

Świat wir­tu­alny czę­sto jest po­zba­wiony war­to­ści etycz­nych, sta­jąc się śro­do­wi­skiem bar­dzo nie­bez­piecz­nym. Porażają w nim słowa, ob­razy, tre­ści, po­ja­wia się agre­sja, gwałt, prze­moc, go­ni­twa za sen­sa­cją. Zbyt mało się mówi o tym, co bu­duje, łą­czy lu­dzi, o życz­li­wo­ści, mi­ło­ści, o prze­strze­ga­niu za­sad ży­cia spo­łecz­nego, o two­rze­niu do­bra. Media nie po­winny de­mo­ra­li­zo­wać czy szko­dzić, ale winny wspo­ma­gać roz­wój czło­wieka. Na „lu­dziach me­diów” spo­czywa ogromna od­po­wie­dzial­ność za prze­ka­zy­wany ob­raz świata i pre­zen­to­wany sys­tem war­to­ści.

Z me­diów można zro­bić do­bry lub zły uży­tek. Zadaniem domu i szkoły jest przy­go­to­wa­nie mło­dego czło­wieka do umie­jęt­nego ko­rzy­sta­nia ze środ­ków spo­łecz­nego prze­kazu, do świa­do­mego, re­flek­syj­nego od­bioru prze­ka­zów me­dial­nych oraz do po­słu­gi­wa­nia się me­diami jako na­rzę­dziami ko­mu­ni­ko­wa­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Marek Mariusz Tytko
  Media w wy­cho­wa­niu (uję­cie ak­sjo­lo­giczne)
 • Janusz Morbitzer
  Jan Paweł II wo­bec me­diów
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O wy­cho­wa­niu me­dial­nym słów kilka
 • ks. bp Adam Lepa
  Prasa ka­to­licka a toż­sa­mość Polaków
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nowy typ czło­wieka
 • Antoni Zięba
  Konfrontacja do­bra ze złem
 • Piotr Pawlina
  Chrześcijanin i środki prze­kazu (cz. I)
 • Marek Dyś
  Arkana ma­ni­pu­la­cji me­dial­nych
 • Ewa Kazimierczak−Olejnik
  Zasady ko­rzy­sta­nia z te­le­wi­zji i kom­pu­tera
 • Katarzyna Padło
  Przestrzeń sa­mot­no­ści
 • Maria Mojzesowicz
  Duch Święty i ko­rzy­sta­nie z Internetu. Konspekt ka­te­chezy dla I klasy szkół po­nad­gim­na­zjal­nych lub III klasy gimna-zjum
 • Agata Bazak
  Prasa mło­dzie­żowa
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do me­diów
 • Joanna Spyrka
  Złodziej czasu
 • Elżbieta Wawrzyniak
  Okno na świat. Inscenizacja dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Joanna Socha
  Spieszmy ko­lę­do­wać. Scenariusz przed­sta­wie­nia na uro­czy­stość wi­gi­lijną dla 6−latków
 • Sylwia Błażejczak
  Życzenia z oka­zji Bożego Narodzenia. Scenariusz przed­sta­wie­nia ja­seł­ko­wego

Okładka: fot. Alicja Janiak

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.