12/2007 Chrze­ści­jań­skie ko­rze­nie Eu­ro­py

okladka_12-2007W daw­nej Eu­ro­pie, zróż­ni­co­wa­nej na­ro­do­wo­ścio­wo i wie­rze­nio­wo, przy­ję­cie przez da­ną na­ro­do­wość chrze­ści­jań­stwa by­ło po­cząt­kiem no­wej cy­wi­li­za­cji i jej pań­stwo­wo­ści. Chrze­ści­jań­stwo przed­sta­wia­ło świat upo­rząd­ko­wa­ny, rzą­dzo­ny ra­cjo­nal­ny­mi pra­wa­mi, któ­re czło­wiek miał po­zna­wać. W tej wi­zji rze­czy­wi­sto­ści czło­wiek miał okre­ślo­ne miej­sce i ja­sny cel – zba­wie­nie.

Eu­ro­pa dzię­ki ewan­ge­li­za­cji oraz dzia­łal­no­ści Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go po­zna­ła sta­ro­żyt­ną i śre­dnio­wiecz­ną mą­drość, wpro­wa­dza­ła ład mo­ral­ny w ży­cie jed­nost­ko­we i spo­łecz­ne, a tak­że po­sza­no­wa­nie god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka.

Ko­ściół ka­to­lic­ki przy­czy­nił się do roz­wo­ju du­cho­wo­ści lu­dów Eu­ro­py, do po­wsta­nia pięk­ne­go kul­tu re­li­gij­ne­go, do roz­wo­ju śpie­wu, mu­zy­ki, sztuk pięk­nych, ar­chi­tek­tu­ry, li­te­ra­tu­ry, fi­lo­zo­fii, szkol­nic­twa, do po­stę­pu go­spo­dar­cze­go.

Eu­ro­pa ma ko­rze­nie chrze­ści­jań­skie, co wi­dać w kul­tu­rze po­szcze­gól­nych na­ro­dów. Kul­tu­ra Za­cho­du osa­dzo­na na war­to­ściach chrze­ści­jań­skich jest si­łą jed­no­czą­cą kra­je eu­ro­pej­skie.

Każ­dy oby­wa­tel, Eu­ro­pej­czyk, po­wi­nien znać swo­ją toż­sa­mość, swo­ją prze­szłość, kul­tu­rę i hi­sto­rię swo­je­go na­ro­du. Mu­si­my pa­mię­tać, że przy­wią­za­nie do Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go, do na­szej kul­tu­ry i tra­dy­cji, po­zwo­li­ło na­ro­do­wi pol­skie­mu prze­trwać naj­trud­niej­sze okre­sy w hi­sto­rii i od­zy­skać upra­gnio­ną wol­ność.

Gło­sze­nie Ewan­ge­lii zmie­nia­ło Eu­ro­pę, mia­ło wpływ na na­szą Oj­czy­znę, na­sze ro­dzi­ny, na każ­de­go z nas. Nie mo­że­my za­po­mi­nać o fun­da­men­cie, o chrze­ści­jań­skich ko­rze­niach kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej, o war­to­ściach ma­ją­cych ogól­no­ludz­ki cha­rak­ter i o wy­cho­wy­wa­niu mło­de­go po­ko­le­nia do uni­wer­sal­nych war­to­ści, ale bez hi­sto­rycz­nych prze­kła­mań.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Jó­zef Łach
  Śla­da­mi pa­tro­nów Eu­ro­py
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Gdzie jest czło­wiek
 • Syl­wia Pal­ka
  O chrze­ści­jań­skiej Eu­ro­pie… – roz­mo­wa z prof. Eva­ri­stem Pa­lo­ma­rem Mal­do­na­do
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  No­wa Ewan­ge­lia
 • s. Lu­cy­na Ćwiek
  War­to­ści w wy­cho­wa­niu
 • ks. Piotr Ma­zur
  Mo­ja Oj­czy­zna
 • Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su „Ko­rze­nie i skrzy­dła – czy­li o pa­trio­ty­zmie”
 • Iwo­na Bo­że­na Bu­kre­jew­ska, An­na Be­ata Bu­kow­ska
  Ko­ło mło­dych pa­trio­tów – pro­gram dla II eta­pu kształ­ce­nia (kla­sy IVVI)
 • Iwo­na Bo­że­na Bu­kre­jew­ska, An­na Be­ata Bu­kow­ska
  Po­zna­je­my na­szą miej­sco­wość – sce­na­riusz za­jęć dla kla­sy IV
 • s. Waw­rzy­na Chwe­do­ruk
  Jest ta­ki dom…
 • Jo­lan­ta Ko­szek
  Dziec­ko jest jak ma­ka­ron… – roz­mo­wa z Iwo­ną Er­kiert
 • Elż­bie­ta Kościucha−Wieczorek
  „Uśmiech na Gwiazd­kę” we­dług Mi­strza Ja­na od Bie­dron­ki…
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Dzie­ci są nie­zwy­kłe – cz. XI (roz­mo­wy z ks. Ja­nem Twar­dow­skim)
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Opła­tek
 • Ca­ły świat za ży­ciem – II Świa­to­wy Mo­dli­tew­ny Kon­gres dla Ży­cia
 • An­to­ni Zię­ba
  Po­rów­na­nie sy­tu­acji zdro­wot­nej w wy­bra­nych kra­jach

Okład­ka: fot. ar­chi­wum (www.sxc.hu)

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.