12/2007 Chrześcijańskie korzenie Europy

okladka_12-2007W daw­nej Europie, zróż­ni­co­wa­nej na­ro­do­wo­ściowo i wie­rze­niowo, przy­ję­cie przez daną na­ro­do­wość chrze­ści­jań­stwa było po­cząt­kiem no­wej cy­wi­li­za­cji i jej pań­stwo­wo­ści. Chrześcijaństwo przed­sta­wiało świat upo­rząd­ko­wany, rzą­dzony ra­cjo­nal­nymi pra­wami, które czło­wiek miał po­zna­wać. W tej wi­zji rze­czy­wi­sto­ści czło­wiek miał okre­ślone miej­sce i ja­sny cel – zba­wie­nie.

Europa dzięki ewan­ge­li­za­cji oraz dzia­łal­no­ści Kościoła ka­to­lic­kiego po­znała sta­ro­żytną i śre­dnio­wieczną mą­drość, wpro­wa­dzała ład mo­ralny w ży­cie jed­nost­kowe i spo­łeczne, a także po­sza­no­wa­nie god­no­ści każ­dego czło­wieka.

Kościół ka­to­licki przy­czy­nił się do roz­woju du­cho­wo­ści lu­dów Europy, do po­wsta­nia pięk­nego kultu re­li­gij­nego, do roz­woju śpiewu, mu­zyki, sztuk pięk­nych, ar­chi­tek­tury, li­te­ra­tury, fi­lo­zo­fii, szkol­nic­twa, do po­stępu go­spo­dar­czego.

Europa ma ko­rze­nie chrze­ści­jań­skie, co wi­dać w kul­tu­rze po­szcze­gól­nych na­ro­dów. Kultura Zachodu osa­dzona na war­to­ściach chrze­ści­jań­skich jest siłą jed­no­czącą kraje eu­ro­pej­skie.

Każdy oby­wa­tel, Europejczyk, po­wi­nien znać swoją toż­sa­mość, swoją prze­szłość, kul­turę i hi­sto­rię swo­jego na­rodu. Musimy pa­mię­tać, że przy­wią­za­nie do Kościoła ka­to­lic­kiego, do na­szej kul­tury i tra­dy­cji, po­zwo­liło na­ro­dowi pol­skiemu prze­trwać naj­trud­niej­sze okresy w hi­sto­rii i od­zy­skać upra­gnioną wol­ność.

Głoszenie Ewangelii zmie­niało Europę, miało wpływ na na­szą Ojczyznę, na­sze ro­dziny, na każ­dego z nas. Nie mo­żemy za­po­mi­nać o fun­da­men­cie, o chrze­ści­jań­skich ko­rze­niach kul­tury eu­ro­pej­skiej, o war­to­ściach ma­ją­cych ogól­no­ludzki cha­rak­ter i o wy­cho­wy­wa­niu mło­dego po­ko­le­nia do uni­wer­sal­nych war­to­ści, ale bez hi­sto­rycz­nych prze­kła­mań.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Józef Łach
  Śladami pa­tro­nów Europy
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Gdzie jest czło­wiek
 • Sylwia Palka
  O chrze­ści­jań­skiej Europie… – roz­mowa z prof. Evaristem Palomarem Maldonado
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nowa Ewangelia
 • s. Lucyna Ćwiek
  Wartości w wy­cho­wa­niu
 • ks. Piotr Mazur
  Moja Ojczyzna
 • Rozstrzygnięcie kon­kursu „Korzenie i skrzy­dła – czyli o pa­trio­ty­zmie”
 • Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska
  Koło mło­dych pa­trio­tów – pro­gram dla II etapu kształ­ce­nia (klasy IV−VI)
 • Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska
  Poznajemy na­szą miej­sco­wość – sce­na­riusz za­jęć dla klasy IV
 • s. Wawrzyna Chwedoruk
  Jest taki dom…
 • Jolanta Koszek
  Dziecko jest jak ma­ka­ron… – roz­mowa z Iwoną Erkiert
 • Elżbieta Kościucha−Wieczorek
  „Uśmiech na Gwiazdkę” we­dług Mistrza Jana od Biedronki…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Dzieci są nie­zwy­kłe – cz. XI (roz­mowy z ks. Janem Twardowskim)
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Opłatek
 • Cały świat za ży­ciem – II Światowy Modlitewny Kongres dla Życia
 • Antoni Zięba
  Porównanie sy­tu­acji zdro­wot­nej w wy­bra­nych kra­jach

Okładka: fot. ar­chi­wum (www.sxc.hu)

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.