11/2018 Mło­dzi a hi­sto­ria

okladka_11-2018W kon­tek­ście te­go­rocz­nych ob­cho­dów 100-le­cia od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści wi­docz­ne jest więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie prze­szło­ścią, szcze­gól­nie naj­now­szą hi­sto­rią Pol­ski. W szko­łach, w ży­ciu pu­blicz­nym bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­my się z te­ma­ty­ką hi­sto­rycz­ną, w środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu wię­cej cza­su po­świę­ca się na pro­gra­my do­ty­czą­ce hi­sto­rii Pol­ski. Jest to czas edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa, bu­do­wa­nia na­szej toż­sa­mo­ści. Po­win­ni­śmy do­ce­niać wie­dzę hi­sto­rycz­ną, bo hi­sto­ria ma wpływ na na­sze ży­cie, na po­li­ty­kę we­wnętrz­ną i ze­wnętrz­ną, na wy­bór przy­szło­ści.

Zna­jo­mość hi­sto­rii Pol­ski wią­że się z po­zna­niem ce­ny wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści, bo­ha­te­rów na­ro­do­wych, służ­by dla Oj­czy­zny. Hi­sto­ria uczy wdzięcz­no­ści dla na­szych przod­ków, sza­cun­ku do tra­dy­cji, po­sza­no­wa­nia naj­wyż­szych war­to­ści. Mło­de­mu po­ko­le­niu nie­zbęd­na jest wie­dza i my­śle­nie o prze­szło­ści ja­ko o ko­rze­niach, z któ­rych wy­ra­sta. Spo­ra gru­pa mło­dzie­ży szcze­gól­nie in­te­re­su­je się nie­któ­ry­mi wąt­ka­mi dzie­jów Pol­ski, zwłasz­cza zwią­za­ny­mi z od­zy­ska­niem nie­pod­le­gło­ści, wy­da­rze­nia­mi II woj­ny świa­to­wej, okre­su po­wo­jen­ne­go.

Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że dzie­ci i mło­dzież co­raz mniej wie­dzą o tra­dy­cjach na­ro­do­wych, ob­ce są im re­alia PRL-u, sta­nu wo­jen­ne­go oraz hi­sto­rycz­ne zmia­ny za­cho­dzą­ce w ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach. Bu­dzi nie­po­kój to, że mło­dzi lu­dzie w co­raz mniej­szym stop­niu czu­ją się zwią­za­ni z Oj­czy­zną, tra­cą za­ko­rze­nie­nie.

Na­uka hi­sto­rii w szko­le ma du­że zna­cze­nie w roz­wi­ja­niu uczuć pa­trio­tycz­nych, po­sza­no­wa­nia zwy­cza­jów i oby­cza­jów, tra­dy­cji, sym­bo­li na­ro­do­wych. Mło­de po­ko­le­nie po­win­no czuć się od­po­wie­dzial­ne za dzie­dzic­two po­ko­leń, za Pol­skę – swo­ją Oj­czy­znę.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Mło­dzi a hi­sto­ria
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Naj­waż­niej­sza jest Pol­ska
 • Te­re­sa Król, Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Świa­do­my stan mi­ło­ści Oj­czy­zny. Roz­mo­wa z Pa­nem Ma­riu­szem Gra­nicz­ką, dy­rek­to­rem XLIV Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ks. Sta­ni­sła­wa Ko­nar­skie­go w Kra­ko­wie
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Hi­sto­ria ży­ciem pi­sa­na
 • ks. An­drzej Or­li­kow­ski
  W obro­nie krzy­ża. Strajk szkol­ny we Włosz­czo­wej 3–16 grud­nia 1984 r.
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­ko­rze­nie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży
 • Dy­rek­cja i Pra­cow­ni­cy Biu­ra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej IP­NOd­kry­waj hi­sto­rię z In­sty­tu­tem Pa­mię­ci Na­ro­do­wej
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Wy­cho­wa­nie do de­mo­kra­cji
 • Jan Ja­rosz
  Za­kła­ma­ny pod­ręcz­nik
 • An­na Adam­czyk (s. Ewa CSFN)
  Pod­cho­dy pa­trio­tycz­ne. Za­ję­cia dla klas I–III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Nie­pod­le­głość zna­czy wol­ność. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla klas IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Opo­wieść o Nie­pod­le­gło­ści
 • Ro­ma­na Cynk
  Dar po­ko­ju za ce­nę bez­in­te­re­sow­nej mi­ło­ści
 • Lu­cy­na Bu­dacz
  Dzie­ci z Wrze­śni – ma­li obroń­cy Oj­czy­zny. Lek­cja wy­cho­waw­cza lub za­ję­cia świe­tli­co­we dla uczniów klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Pa­weł Czer­wiń­ski
  Mo­je spo­tka­nia z dr Wan­dą Pół­taw­ską
 • Da­wid Pyr­da
  Bra­cia. Sce­na­riusz te­atral­ny
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Stan wo­jen­ny w Pol­sce 1981–1983 (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Aga­ta Goł­da
  Kon­kurs, któ­ry ura­to­wał dziec­ko. Roz­mo­wa z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, dy­rek­to­rem pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.