11/2016 Wirtualna społeczność

okladka_11-2016Media są wszech­obecne w co­dzien­nym ży­ciu. Wpływają na kształ­to­wa­nie po­staw i za­cho­wa­nie od­bior­ców, kreują wi­ze­ru­nek świata. Dzięki współ­cze­snym me­diom każdy z nas może być au­to­rem i od­biorcą tek­stu, ob­razu, dźwięku. Internet, te­le­fon ko­mór­kowy, smart­fon mają wiele za­let, umoż­li­wiają po­zy­ska­nie po­trzeb­nych in­for­ma­cji, pro­wa­dze­nie dys­ku­sji na­uko­wych, wy­ra­ża­nie swo­ich po­glą­dów, za­wie­ra­nie bądź od­na­wia­nie zna­jo­mo­ści, zwró­ce­nie uwagi na ważny spo­łecz­nie pro­blem. Oczywiście, można też pro­pa­go­wać po­przez me­dia po­my­sły de­struk­cyjne. Treści, ini­cjo­wane ak­cje, za­równo po­zy­tywne jak i ne­ga­tywne, bar­dzo szybko się roz­prze­strze­niają, mogą mieć za­sięg glo­balny.

Aktywność wir­tu­alna wśród dzieci i mło­dzieży jest bar­dzo modna. Młode po­ko­le­nie nie wy­obraża so­bie ży­cia bez usta­wicz­nego kon­taktu z me­diami. Stali lo­ka­to­rzy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści twier­dzą, że je­żeli cze­goś nie ma w Internecie, to w re­al­nym świe­cie nie ist­nieje. Sieć stwa­rza im moż­li­wość kre­owa­nia swo­jej oso­bo­wo­ści, ucieczki od pro­ble­mów, roz­rywki, od­po­czynku, gry, usta­wicz­nego laj­ko­wa­nia. Surfowanie po sieci staje się dla mło­dych lu­dzi tak pa­sjo­nu­ją­cym za­ję­ciem, że za­nie­dbują swoje obo­wiązki. To ry­zy­kowne, wy­my­ka­jące się spod kon­troli za­cho­wa­nie prze­ja­wia się w nie­ustan­nym spraw­dza­niu w sieci re­ak­cji in­nych na ich wpisy, w braku umie­jęt­no­ści na­wią­zy­wa­nia kon­tak­tów in­ter­per­so­nal­nych bez do­stępu do sieci, w izo­la­cji spo­łecz­nej, w po­czu­ciu przy­musu ko­rzy­sta­nia z Internetu, w ob­ni­że­niu wraż­li­wo­ści mo­ral­nej, w ode­rwa­niu od re­al­nego świata.

Trzeba przy­go­to­wać dzieci i mło­dzież do świa­do­mego, kry­tycz­nego, od­po­wie­dzial­nego i se­lek­tyw­nego ko­rzy­sta­nia z me­diów – wy­po­sa­żać ich w kom­pe­ten­cje i umie­jęt­no­ści two­rze­nia i nada­wa­nia prze­ka­zów me­dial­nych. Należy uczyć umie­jęt­no­ści współ­pracy przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz roz­po­zna­wa­nia za­gro­żeń, nie­bez­pie­czeństw czy­ha­ją­cych w sieci. Potrzebna jest edu­ka­cja me­dialna, by le­piej ro­zu­mieć me­dia, umieć z nich efek­tyw­nie i kre­atyw­nie ko­rzy­stać. Siecioholizm nie może stać się plagą XXI wieku!


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Słobodzian
  Social me­dia wśród na­sto­lat­ków
 • Anna Michniuk
  Aktywność in­ter­nau­tów w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wirtualna sieć
 • Joanna Jaworska
  Zaplątani w sieć
 • Elżbieta Trojan
  Uzależnienie dzieci i mło­dzieży od te­le­wi­zji i kom­pu­tera (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Barbara Trzos
  Ciemna strona mo­ni­tora
 • ks. Marek Dziewiecki
  Społeczeństwo in­for­ma­tyczne
 • Katarzyna Bocheńska-Włostowska
  Kreatywne kształ­ce­nie
 • Stanisława Dzwonkowska
  Uzależnienie od me­diów
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie pa­trio­tyczne w ro­dzi­nie
 • Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik
  11 li­sto­pada – święto na­szej Ojczyzny. Scenariusz za­jęć pa­trio­tycz­nych dla dzieci 6–7-letnich z przed­szkoli i szkół ka­to­lic­kich
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Wojenne ze­sła­nia Polaków
 • Katarzyna Olszewska
  Filmy ani­mo­wane dla dzieci
 • Elżbieta Trojan
  Narodowe Święto Niepodległości (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Małgorzata Gogolewska-Tośka
  Komputer jako na­rzę­dzie edu­ka­cji ma­łego dziecka
 • Jolanta Sasin
  Wiedz@ cię obroni – bez­pieczny kom­pu­ter. Scenariusz za­jęć na go­dzinę wy­cho­waw­czą w kla­sie VI
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.