11/2015 Internet – edukacja

okladka_11-2015Media są pomocne w poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, w samowychowaniu. W domu i w szkole niezbędne jest wychowanie dzieci do umiejętnego korzystania z mediów, aby środki społecznego przekazu były źródłem dobra, a nie zła. Potrzebne jest nie tylko sprawne posługiwanie się sprzętem audiowizualnym, ale także kompetencje intelektualno-kulturowe umożliwiające odbiór świadomy, krytyczny, wartościujący. Dlatego należy wskazywać, jak najlepiej korzystać z mediów. Uczyć wybierania wartościowych propozycji z Internetu, telewizji, radia, prasy, które rozwijają wyobraźnię, intelekt, wrażliwość. Uczyć odrzucania treści, które promują zachowania nieetyczne, aspołeczne, przemoc, agresję.

Aby zmniejszyć szkodliwy wpływ mediów na psychikę dziecka, należy ograniczyć czas i weryfikować jego dostęp do mediów. Odbiór i interpretacja przekazu medialnego winna odbywać się w towarzystwie osoby dorosłej. Nadmierne zanurzenie się w świecie wirtualnym prowadzi do problemów z koncentracją uwagi, wyłączania procesów myślowych, przyczynia się do problemów z nauką. Młody człowiek nie może bezmyślnie ulegać mediom, uzależniać się od nich. Potrzebuje alternatywy dla komputera, udziału w innych atrakcyjnych zajęciach (sport, rekreacja, gry planszowe, konkursy, zajęcia artystyczne), aby nie czuć się opuszczonym, samotnym.

Nowe media, nowe technologie, Internet są powszechnie dostępne w szkołach. Proces nauczania i uczenia się wspomagają i uatrakcyjniają tablice interaktywne, projektory multimedialne, skanery, drukar-ki, komputery. Nowe technologie pozwalają łączyć nauczanie tradycyjnego z e-learningiem. Nauka na od-ległość jest doskonałym uzupełnieniem edukacji stacjonarnej, to wielka szansa dla kształcenia ustawicz-nego w przyszłości. Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez Internetu, bez mediów, ale uczmy korzystania z nowych technologii rozważnie i z umiarem.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 11-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Patrycja Woźniak
  Media w służbie człowiekowi
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Świat mediów
 • Monika Bombol-Lagha
  Komputer dziecinnie prosty
 • Aleksandra Bałdyga
  Rola mediów w wychowaniu dzieci
 • Urszula Tokarska
  Internet a wychowanie w rodzinie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kultura słowa
 • Danuta Bula
  Internet a świat sztuki
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do patriotyzmu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Anna Michniuk
  Praca w chmurze: zdalnie, wirtualnie, ale razem
 • Ilona Gołębiewska
  E-learning – moda czy konieczność?
 • Mateusz Mazurek
  Czy zadania domowe mają jeszcze jakiś sens?
 • Sylwia Polcyn-Matuszewska
  W świecie wirtualnych bohaterów. Scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas I–III, V, VI
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Zagrożona wolność. Rozmowa z uczestnikami Marszu Niepodległości w Warszawie w 2014 roku
 • Teresa Olearczyk
  Zaduma cmentarna
 • Elżbieta Bulik
  Jasełka po żywiecku
 • Ewa Gałązka
  Pozyskiwanie informacji z Internetu. Scenariusz zajęć komputerowych – klasa V
 • Elżbieta Trojan
  Internet w edukacji i wychowaniu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.