11/2015 Internet – edukacja

okladka_11-2015Media są po­mocne w po­sze­rza­niu wie­dzy, do­sko­na­le­niu umie­jęt­no­ści, w sa­mo­wy­cho­wa­niu. W domu i w szkole nie­zbędne jest wy­cho­wa­nie dzieci do umie­jęt­nego ko­rzy­sta­nia z me­diów, aby środki spo­łecz­nego prze­kazu były źró­dłem do­bra, a nie zła. Potrzebne jest nie tylko sprawne po­słu­gi­wa­nie się sprzę­tem au­dio­wi­zu­al­nym, ale także kom­pe­ten­cje intelektualno-kulturowe umoż­li­wia­jące od­biór świa­domy, kry­tyczny, war­to­ściu­jący. Dlatego na­leży wska­zy­wać, jak naj­le­piej ko­rzy­stać z me­diów. Uczyć wy­bie­ra­nia war­to­ścio­wych pro­po­zy­cji z Internetu, te­le­wi­zji, ra­dia, prasy, które roz­wi­jają wy­obraź­nię, in­te­lekt, wraż­li­wość. Uczyć od­rzu­ca­nia tre­ści, które pro­mują za­cho­wa­nia nie­etyczne, aspo­łeczne, prze­moc, agre­sję.

Aby zmniej­szyć szko­dliwy wpływ me­diów na psy­chikę dziecka, na­leży ogra­ni­czyć czas i we­ry­fi­ko­wać jego do­stęp do me­diów. Odbiór i in­ter­pre­ta­cja prze­kazu me­dial­nego winna od­by­wać się w to­wa­rzy­stwie osoby do­ro­słej. Nadmierne za­nu­rze­nie się w świe­cie wir­tu­al­nym pro­wa­dzi do pro­ble­mów z kon­cen­tra­cją uwagi, wy­łą­cza­nia pro­ce­sów my­ślo­wych, przy­czy­nia się do pro­ble­mów z na­uką. Młody czło­wiek nie może bez­myśl­nie ule­gać me­diom, uza­leż­niać się od nich. Potrzebuje al­ter­na­tywy dla kom­pu­tera, udziału w in­nych atrak­cyj­nych za­ję­ciach (sport, re­kre­acja, gry plan­szowe, kon­kursy, za­ję­cia ar­ty­styczne), aby nie czuć się opusz­czo­nym, sa­mot­nym.

Nowe me­dia, nowe tech­no­lo­gie, Internet są po­wszech­nie do­stępne w szko­łach. Proces na­ucza­nia i ucze­nia się wspo­ma­gają i uatrak­cyj­niają ta­blice in­te­rak­tywne, pro­jek­tory mul­ti­me­dialne, ska­nery, drukar-ki, kom­pu­tery. Nowe tech­no­lo­gie po­zwa­lają łą­czyć na­ucza­nie tra­dy­cyj­nego z e-learningiem. Nauka na od-ległość jest do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem edu­ka­cji sta­cjo­nar­nej, to wielka szansa dla kształ­ce­nia ustawicz-nego w przy­szło­ści. Trudno so­bie wy­obra­zić współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo bez Internetu, bez me­diów, ale uczmy ko­rzy­sta­nia z no­wych tech­no­lo­gii roz­waż­nie i z umia­rem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Patrycja Woźniak
  Media w służ­bie czło­wie­kowi
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Świat me­diów
 • Monika Bombol-Lagha
  Komputer dzie­cin­nie pro­sty
 • Aleksandra Bałdyga
  Rola me­diów w wy­cho­wa­niu dzieci
 • Urszula Tokarska
  Internet a wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kultura słowa
 • Danuta Bula
  Internet a świat sztuki
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do pa­trio­ty­zmu. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Anna Michniuk
  Praca w chmu­rze: zdal­nie, wir­tu­al­nie, ale ra­zem
 • Ilona Gołębiewska
  E-learning – moda czy ko­niecz­ność?
 • Mateusz Mazurek
  Czy za­da­nia do­mowe mają jesz­cze ja­kiś sens?
 • Sylwia Polcyn-Matuszewska
  W świe­cie wir­tu­al­nych bo­ha­te­rów. Scenariusze lek­cji wy­cho­waw­czych dla uczniów klas I–III, V, VI
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Zagrożona wol­ność. Rozmowa z uczest­ni­kami Marszu Niepodległości w Warszawie w 2014 roku
 • Teresa Olearczyk
  Zaduma cmen­tarna
 • Elżbieta Bulik
  Jasełka po ży­wiecku
 • Ewa Gałązka
  Pozyskiwanie in­for­ma­cji z Internetu. Scenariusz za­jęć kom­pu­te­ro­wych – klasa V
 • Elżbieta Trojan
  Internet w edu­ka­cji i wy­cho­wa­niu. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.