11/2015 In­ter­net – edu­ka­cja

okladka_11-2015Me­dia są po­moc­ne w po­sze­rza­niu wie­dzy, do­sko­na­le­niu umie­jęt­no­ści, w sa­mo­wy­cho­wa­niu. W do­mu i w szko­le nie­zbęd­ne jest wy­cho­wa­nie dzie­ci do umie­jęt­ne­go ko­rzy­sta­nia z me­diów, aby środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu by­ły źró­dłem do­bra, a nie zła. Po­trzeb­ne jest nie tyl­ko spraw­ne po­słu­gi­wa­nie się sprzę­tem au­dio­wi­zu­al­nym, ale tak­że kom­pe­ten­cje in­te­lek­tu­al­no-kul­tu­ro­we umoż­li­wia­ją­ce od­biór świa­do­my, kry­tycz­ny, war­to­ściu­ją­cy. Dla­te­go na­le­ży wska­zy­wać, jak naj­le­piej ko­rzy­stać z me­diów. Uczyć wy­bie­ra­nia war­to­ścio­wych pro­po­zy­cji z In­ter­ne­tu, te­le­wi­zji, ra­dia, pra­sy, któ­re roz­wi­ja­ją wy­obraź­nię, in­te­lekt, wraż­li­wość. Uczyć od­rzu­ca­nia tre­ści, któ­re pro­mu­ją za­cho­wa­nia nie­etycz­ne, aspo­łecz­ne, prze­moc, agre­sję.

Aby zmniej­szyć szko­dli­wy wpływ me­diów na psy­chi­kę dziec­ka, na­le­ży ogra­ni­czyć czas i we­ry­fi­ko­wać je­go do­stęp do me­diów. Od­biór i in­ter­pre­ta­cja prze­ka­zu me­dial­ne­go win­na od­by­wać się w to­wa­rzy­stwie oso­by do­ro­słej. Nad­mier­ne za­nu­rze­nie się w świe­cie wir­tu­al­nym pro­wa­dzi do pro­ble­mów z kon­cen­tra­cją uwa­gi, wy­łą­cza­nia pro­ce­sów my­ślo­wych, przy­czy­nia się do pro­ble­mów z na­uką. Mło­dy czło­wiek nie mo­że bez­myśl­nie ule­gać me­diom, uza­leż­niać się od nich. Po­trze­bu­je al­ter­na­ty­wy dla kom­pu­te­ra, udzia­łu w in­nych atrak­cyj­nych za­ję­ciach (sport, re­kre­acja, gry plan­szo­we, kon­kur­sy, za­ję­cia ar­ty­stycz­ne), aby nie czuć się opusz­czo­nym, sa­mot­nym.

No­we me­dia, no­we tech­no­lo­gie, In­ter­net są po­wszech­nie do­stęp­ne w szko­łach. Pro­ces na­ucza­nia i ucze­nia się wspo­ma­ga­ją i uatrak­cyj­nia­ją ta­bli­ce in­te­rak­tyw­ne, pro­jek­to­ry mul­ti­me­dial­ne, ska­ne­ry, dru­kar-ki, kom­pu­te­ry. No­we tech­no­lo­gie po­zwa­la­ją łą­czyć na­ucza­nie tra­dy­cyj­ne­go z e-le­ar­nin­giem. Na­uka na od-le­głość jest do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem edu­ka­cji sta­cjo­nar­nej, to wiel­ka szan­sa dla kształ­ce­nia usta­wicz-ne­go w przy­szło­ści. Trud­no so­bie wy­obra­zić współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo bez In­ter­ne­tu, bez me­diów, ale uczmy ko­rzy­sta­nia z no­wych tech­no­lo­gii roz­waż­nie i z umia­rem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Pa­try­cja Woź­niak
  Me­dia w służ­bie czło­wie­ko­wi
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Świat me­diów
 • Mo­ni­ka Bom­bol-La­gha
  Kom­pu­ter dzie­cin­nie pro­sty
 • Alek­san­dra Bał­dy­ga
  Ro­la me­diów w wy­cho­wa­niu dzie­ci
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  In­ter­net a wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Kul­tu­ra sło­wa
 • Da­nu­ta Bu­la
  In­ter­net a świat sztu­ki
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do pa­trio­ty­zmu. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • An­na Mich­niuk
  Pra­ca w chmu­rze: zdal­nie, wir­tu­al­nie, ale ra­zem
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  E-le­ar­ning – mo­da czy ko­niecz­ność?
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Czy za­da­nia do­mo­we ma­ją jesz­cze ja­kiś sens?
 • Syl­wia Po­lcyn-Ma­tu­szew­ska
  W świe­cie wir­tu­al­nych bo­ha­te­rów. Sce­na­riu­sze lek­cji wy­cho­waw­czych dla uczniów klas I–III, V, VI
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Za­gro­żo­na wol­ność. Roz­mo­wa z uczest­ni­ka­mi Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści w War­sza­wie w 2014 ro­ku
 • Te­re­sa Ole­ar­czyk
  Za­du­ma cmen­tar­na
 • Elż­bie­ta Bu­lik
  Ja­seł­ka po ży­wiec­ku
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Po­zy­ski­wa­nie in­for­ma­cji z In­ter­ne­tu. Sce­na­riusz za­jęć kom­pu­te­ro­wych – kla­sa V
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  In­ter­net w edu­ka­cji i wy­cho­wa­niu. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.