11/2008 Patriotyzm w szkole

okladka_11-200890. rocz­nica od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści skła­nia do re­flek­sji nad na­szym sto­sun­kiem do wol­no­ści, na­szą mi­ło­ścią do oj­czy­zny, przy­wią­za­niem i so­li­dar­no­ścią z na­ro­dem, z jego kul­turą, tra­dy­cją i wiarą.

Starsze po­ko­le­nie ma inny ob­raz walk o wol­ność na­ro­dową, może także po­rów­ny­wać te­raź­niej­szość z okre­sem ma­rzeń o wol­no­ści. Młodzież nie mu­siała wal­czyć o wol­ność oj­czy­zny, o wol­ność wy­boru – trak­tuje to jako na­tu­ralny stan.

Niepodległość i wol­ność to dary, z któ­rych na­leży do­brze ko­rzy­stać i o które trzeba się trosz­czyć. Stąd po­trzeba kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia mło­dych lu­dzi w du­chu mi­ło­ści pol­skiej hi­sto­rii i tra­dy­cji, umie­jęt­nego oce­nia­nia prze­szło­ści, po­sza­no­wa­nia sym­boli na­ro­do­wych, kształ­to­wa­nia po­czu­cia so­li­dar­no­ści z ro­da­kami i pa­mięci o tych, któ­rzy kie­dyś żyli na tej ziemi. To także po­trzeba po­sza­no­wa­nia wła­snej wol­no­ści, wol­no­ści od po­glą­dów, po­staw i dzia­łań, które nas nisz­czą.

Solidna na­uka, uczciwa praca, an­ga­żo­wa­nie się w ży­cie spo­łeczne – to także wy­raz po­stawy pa­trio­ty­zmu.

Obecnie mło­demu po­ko­le­niu grozi nie­jed­no­krot­nie bez­ro­bo­cie, nie­ja­sna przy­szłość, ni­ski stan­dard ży­cia oraz ma­sowa emi­gra­cja.

Utrudnia to iden­ty­fi­ko­wa­nie się z oj­czy­stym kra­jem. Należałoby stwa­rzać mło­dym lu­dziom moż­li­wość spo­łecz­nego i oby­wa­tel­skiego dzia­ła­nia oraz po­dej­mo­wa­nia od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji.

Nauczyciele znają wiele do­brych przy­kła­dów po­staw mło­dzieży nie­obo­jęt­nej na po­trzeby in­nych lu­dzi i do­bro wspólne. Trzeba więc pro­mo­wać i upo­wszech­niać ta­kie przy­kłady, ce­nić współ­uczest­nic­two mło­dych w ży­ciu spo­łecz­nym, po­li­tycz­nym, re­li­gij­nym. Oni za­słu­gują na życz­li­wość i sza­cu­nek.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jarosław Szarek
  „Polska jest na­prawdę!”
 • o. Mieczysław Albert Krąpiec
  O pa­trio­tyczne wy­cho­wa­nie
 • Wojciech Hausner
  Przez wy­cho­wa­nie do na­prawy Rzeczpospolitej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Naprawdę wolni?
 • Jerzy Sińczak
  „Chwila wy­tchnie­nia od lek­cji”
 • o. Wojciech Żmudziński SJ
  Przy ogni­sku o pa­trio­ty­zmie
 • Katarzyna Dominik
  Publicystyka jako źró­dło hi­sto­ryczne
 • Maria Tota
  325. rocz­nica Wiktorii Wiedeńskiej
 • Maria Tota
  Wspomnienie o śp. Marii Andres
 • ks. Marek Dziewiecki
  Śmierć, ża­łoba i ży­cie
 • Galina Jackowska, Jadwiga Krasucka, Teresa Leszczyńska−Koziak
  Pozostanie pa­mięć. Scenariusz wy­stawy po­świę­co­nej pol­skim cmen­ta­rzom
 • Maciej Karasiński
  Wychowanie pa­trio­tyczne na Podkarpaciu (list)
 • Zdzisława Samul
  Śpiewamy pie­śni pa­trio­tyczne. Scenariusz uro­czy­sto­ści z oka­zji 90. rocz­nicy od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści
 • Anna Kostrzewa
  Wolna Polska. Scenariusz dla uczniów szk. podst. lub kl. gimn. z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu lek­kim
 • Agata Korzeń
  Strofy o Ojczyźnie. Konkurs dla uczniów szk. podst. (star­sze klasy) i gim­na­zjum
 • Anna Chojnacka
  Kultura i tra­dy­cja du­szą na­rodu. Konspekt lek­cji ję­zyka pol­skiego lub lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szk. podst. lub gim­na­zjum
 • ks. Michał Damazyn
  Oswoić śmierć. Warsztaty dla klasy II lub III szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej
 • s. Wirginia Lidia Mielcarek OP
  Wartość i sens ży­cia. Scenariusz za­jęć oa­zo­wych, ko­lo­nij­nych, świe­tli­co­wych dla młod­szych dzie-ci
 • Monika Zamarlik−Mazurek, Witold Mazurek
  Alkoholizm cho­robą ro­dzinną
 • Ignacio Barreiro Carámbula
  Katolik jako po­li­tyk

Okładka za: www. sxc. hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.