11/2008 Pa­trio­tyzm w szko­le

okladka_11-200890. rocz­ni­ca od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści skła­nia do re­flek­sji nad na­szym sto­sun­kiem do wol­no­ści, na­szą mi­ło­ścią do oj­czy­zny, przy­wią­za­niem i so­li­dar­no­ścią z na­ro­dem, z je­go kul­tu­rą, tra­dy­cją i wia­rą.

Star­sze po­ko­le­nie ma in­ny ob­raz walk o wol­ność na­ro­do­wą, mo­że tak­że po­rów­ny­wać te­raź­niej­szość z okre­sem ma­rzeń o wol­no­ści. Mło­dzież nie mu­sia­ła wal­czyć o wol­ność oj­czy­zny, o wol­ność wy­bo­ru – trak­tu­je to ja­ko na­tu­ral­ny stan.

Nie­pod­le­głość i wol­ność to da­ry, z któ­rych na­le­ży do­brze ko­rzy­stać i o któ­re trze­ba się trosz­czyć. Stąd po­trze­ba kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia mło­dych lu­dzi w du­chu mi­ło­ści pol­skiej hi­sto­rii i tra­dy­cji, umie­jęt­ne­go oce­nia­nia prze­szło­ści, po­sza­no­wa­nia sym­bo­li na­ro­do­wych, kształ­to­wa­nia po­czu­cia so­li­dar­no­ści z ro­da­ka­mi i pa­mię­ci o tych, któ­rzy kie­dyś ży­li na tej zie­mi. To tak­że po­trze­ba po­sza­no­wa­nia wła­snej wol­no­ści, wol­no­ści od po­glą­dów, po­staw i dzia­łań, któ­re nas nisz­czą.

So­lid­na na­uka, uczci­wa pra­ca, an­ga­żo­wa­nie się w ży­cie spo­łecz­ne – to tak­że wy­raz po­sta­wy pa­trio­ty­zmu.

Obec­nie mło­de­mu po­ko­le­niu gro­zi nie­jed­no­krot­nie bez­ro­bo­cie, nie­ja­sna przy­szłość, ni­ski stan­dard ży­cia oraz ma­so­wa emi­gra­cja.

Utrud­nia to iden­ty­fi­ko­wa­nie się z oj­czy­stym kra­jem. Na­le­ża­ło­by stwa­rzać mło­dym lu­dziom moż­li­wość spo­łecz­ne­go i oby­wa­tel­skie­go dzia­ła­nia oraz po­dej­mo­wa­nia od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji.

Na­uczy­cie­le zna­ją wie­le do­brych przy­kła­dów po­staw mło­dzie­ży nie­obo­jęt­nej na po­trze­by in­nych lu­dzi i do­bro wspól­ne. Trze­ba więc pro­mo­wać i upo­wszech­niać ta­kie przy­kła­dy, ce­nić współ­uczest­nic­two mło­dych w ży­ciu spo­łecz­nym, po­li­tycz­nym, re­li­gij­nym. Oni za­słu­gu­ją na życz­li­wość i sza­cu­nek.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ja­ro­sław Sza­rek
  „Pol­ska jest na­praw­dę!”
 • o. Mie­czy­sław Al­bert Krą­piec
  O pa­trio­tycz­ne wy­cho­wa­nie
 • Woj­ciech Hau­sner
  Przez wy­cho­wa­nie do na­pra­wy Rzecz­po­spo­li­tej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Na­praw­dę wol­ni?
 • Je­rzy Siń­czak
  „Chwi­la wy­tchnie­nia od lek­cji”
 • o. Woj­ciech Żmu­dziń­ski SJ
  Przy ogni­sku o pa­trio­ty­zmie
 • Ka­ta­rzy­na Do­mi­nik
  Pu­bli­cy­sty­ka ja­ko źró­dło hi­sto­rycz­ne
 • Ma­ria To­ta
  325. rocz­ni­ca Wik­to­rii Wie­deń­skiej
 • Ma­ria To­ta
  Wspo­mnie­nie o śp. Ma­rii An­dres
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Śmierć, ża­ło­ba i ży­cie
 • Ga­li­na Jac­kow­ska, Ja­dwi­ga Kra­suc­ka, Te­re­sa Leszczyńska−Koziak
  Po­zo­sta­nie pa­mięć. Sce­na­riusz wy­sta­wy po­świę­co­nej pol­skim cmen­ta­rzom
 • Ma­ciej Ka­ra­siń­ski
  Wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne na Pod­kar­pa­ciu (list)
 • Zdzi­sła­wa Sa­mul
  Śpie­wa­my pie­śni pa­trio­tycz­ne. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści z oka­zji 90. rocz­ni­cy od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści
 • An­na Ko­strze­wa
  Wol­na Pol­ska. Sce­na­riusz dla uczniów szk. podst. lub kl. gimn. z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu lek­kim
 • Aga­ta Ko­rzeń
  Stro­fy o Oj­czyź­nie. Kon­kurs dla uczniów szk. podst. (star­sze kla­sy) i gim­na­zjum
 • An­na Choj­nac­ka
  Kul­tu­ra i tra­dy­cja du­szą na­ro­du. Kon­spekt lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go lub lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szk. podst. lub gim­na­zjum
 • ks. Mi­chał Da­ma­zyn
  Oswo­ić śmierć. Warsz­ta­ty dla kla­sy II lub III szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej
 • s. Wir­gi­nia Li­dia Miel­ca­rek OP
  War­tość i sens ży­cia. Sce­na­riusz za­jęć oa­zo­wych, ko­lo­nij­nych, świe­tli­co­wych dla młod­szych dzie-ci
 • Mo­ni­ka Zamarlik−Mazurek, Wi­told Ma­zu­rek
  Al­ko­ho­lizm cho­ro­bą ro­dzin­ną
 • Igna­cio Bar­re­iro Ca­rám­bu­la
  Ka­to­lik ja­ko po­li­tyk

Okład­ka za: www. sxc. hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.