10/2018 100 lat nie­pod­le­gło­ści Pol­ski

okladka_10-2018Uczest­ni­czy­my w ca­ło­rocz­nych ob­cho­dach 100-le­cia od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, w uro­czy­sto­ściach ogól­no­na­ro­do­wych, lo­kal­nych, szkol­nych. Ten rok jest oka­zją do przy­bli­że­nia nam lu­dzi, któ­rzy two­rzy­li fun­da­men­ty pod roz­wój na­sze­go kra­ju, od­kry­wa­nia lo­kal­nych bo­ha­te­rów nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści, osób za­słu­żo­nych dla „Ma­łych Oj­czyzn”. 100-le­cie od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści skła­nia do re­flek­sji o pol­skiej hi­sto­rii – skom­pli­ko­wa­nej, trud­nej, peł­nej emo­cji – nad lo­sa­mi Pol­ski po 1918 ro­ku oraz nad kon­dy­cją na­sze­go pa­trio­ty­zmu w XXI wie­ku.

Do­ce­nia­jąc to waż­ne wy­da­rze­nie hi­sto­rycz­ne, w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym usta­no­wio­no Na­ro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Te­go­rocz­ne ob­cho­dy 100-le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski ma­ją róż­ne for­my, m.in. kon­fe­ren­cje na­uko­we, msze dzięk­czyn­ne, kon­kur­sy ogól­no­kra­jo­we i re­gio­nal­ne, im­pre­zy spor­to­we, spo­tka­nia, aka­de­mie. W szko­łach po­dej­mo­wa­ne są róż­no­rod­ne dzia­ła­nia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze zwią­za­ne z tym wy­da­rze­niem. To do­bry czas, by wśród uczniów kształ­to­wać i roz­wi­jać za­in­te­re­so­wa­nia hi­sto­rią, roz­bu­dzać sza­cu­nek do tra­dy­cji i sym­bo­li na­ro­do­wych, wpro­wa­dzać w ob­szar kul­tu­ry oj­czy­stej, an­ga­żo­wać w twór­cze uczest­nic­two w ży­ciu szkol­nym i lo­kal­nym.

Łą­czy nas mi­łość do Oj­czy­zny. Wol­ność i nie­pod­le­głość jest nam da­na i za­da­na. By do­brze ko­rzy­stać z da­ru wol­no­ści, po­trzeb­na jest zgo­da, jed­ność, od­po­wie­dzial­ność, sza­cu­nek dla dru­gie­go czło­wie­ka, za­an­ga­żo­wa­nie na rzecz na­ro­du. Nie­zbęd­ne jest wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne mło­de­go po­ko­le­nia, umi­ło­wa­nie kul­tu­ry pol­skiej, tra­dy­cji na­ro­do­wych i ro­dzin­nych, two­rze­nie jed­no­ści du­cho­wej na­ro­du.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Pol­ska z głę­bi dzie­jów
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wdzięcz­ność oj­czyź­nie
 • ks. Zbi­gniew Nie­mir­ski
  Ko­ściół był je­dy­ny
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ku peł­ni wol­no­ści
 • Ma­ria To­ta
  Pa­trio­tyzm god­ny przy­po­mnie­nia
 • Ewa Wal­kie­wicz
  By­łem uła­nem III puł­ku
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jó­zef Pił­sud­ski (1867–1935) – bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Mał­go­rza­ta Pa­bis
  Praw­da o ZSRR
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Ja­na Paw­ła II przy­kład pa­trio­ty­zmu
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Sto lat Pol­ski nie­pod­le­głej (bi­blio­gra­fia pro­po­zy­cji me­to­dycz­nych)
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Od 40 lat – Jan Pa­weł II Wiel­ki
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Świę­te­mu Ja­no­wi Paw­ło­wi II w hoł­dzie
 • Re­na­ta Grusz­czyń­ska
  Śla­da­mi Ja­na Paw­ła II. Test
 • Re­na­ta Cie­siel­ska, Ma­ria Gra­jek, Mał­go­rza­ta Tom­czak
  Wstań, Pol­sko mo­ja! Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści z oka­zji set­nej rocz­ni­cy od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści
 • s. Ma­riet­ta Ja­dwi­ga Ku­ni­szew­ska
  Mło­dzież, ja­kiej nie zna­my – kon­kurs dla na­uczy­cie­li
 • Jo­an­na Ma­ra­szek, Ju­sty­na Ba­na­szek
  Pol­ska i nie­pod­le­głość
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  Kla­sa do­brych ma­nier. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla klas IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  To­mek i do­bre ma­nie­ry

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.