10/2015 Skuteczność kształcenia

okladka_10-2015 Małe dzieci są bardzo wrażliwe na dobro i na zło. Interesują się otaczającym je światem, są niestrudzonymi badaczami. Te zalążki ich osobowości trzeba pielęgnować, ustawicznie rozwijać. Nie wolno niszczyć wrodzonej wrażliwości dziecka złym przykładem, działaniami niepedagogicznymi. Dobre wychowanie to m.in. życzliwość, uprzejmość, opanowanie emocji, kultura osobista, zgodne współżycie i współpraca z innymi. Stwarzajmy dzieciom warunki dokonywania dobrych czynów, spełnianych z własnej woli, ustalając zasady: co wolno, a czego nie wolno, kształtujmy dobre nawyki.

Wychowankowie potrzebują przewodników i jasnych zasad. Poszukują wzorów postępowania, autorytetów wskazujących wartości, jakimi trzeba się kierować w życiu oraz ukazania drogi, którą należy podążać. Elementem skutecznego wychowania są pozytywne cechy osobowości wychowawcy, jak: empatia, cierpliwość, kultura osobista, konsekwencja, bogaty zasób wiedzy, spójność słów z postępowaniem. O skutecznym kształceniu i wychowaniu świadczy stopniowy przyrost wiedzy oraz dodatnie zmiany osobowości ucznia- -wychowanka. Potrzebna jest stała troska o optymalny rozwój osobowości wychowanka, jego zdolności intelektualnych, artystycznych, psychomotorycznych, o rozwój duchowy, wyobraźni i twórczego myślenia, o korzystanie z wolności z rozsądkiem i odpowiedzialnością.

Na efekty pracy wychowawczej najczęściej trzeba długo czekać i trudno je ocenić, zmierzyć. W wychowaniu wiele zależy od wzajemnej relacji: wychowanek i wychowawca, od wzajemnego zaufania, czasu na rozmowę, zrozumienia, poważnego traktowania spraw i problemów młodego człowieka. Praca wychowawcza jest trudna i odpowiedzialna – trudna z racji lansowanego relatywizmu moralnego i wolności bez odpowiedzialności. Ale jest to praca piękna i dająca wiele satysfakcji, bo od jej staranności zależy postępowanie i przyszłość wychowanków.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim, którzy w codziennym trudzie pomagają i śluza w dorastaniu młodego pokolenia do pełni człowieczeństwa – wiele sił i satysfakcji z nauczycielskiej pracy życzy

Redakcja

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 10-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Nie chcemy seksualizacji naszych dzieci! – mówią polscy rodzice
 • Ewelina Krzymowska
  Profilaktyka, diagnoza i terapia a skuteczność kształcenia
 • Wanda Kuśmierkiewicz
  Skuteczność oddziaływań wychowawczych
 • Karolina Piotrowska
  Osiąganie nauczycielskich zamierzeń
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O sztuce bycia nauczycielem
 • Teresa Olearczyk
  Dobre wychowanie
 • Anna Walska
  Zawód nauczyciel. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Łukasz Chrzanowski
  Takiego chcemy pedagoga
 • Justyna Mielnik
  Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy
 • Patrycja Kaszubska
  Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej
 • Katarzyna Płatek
  Treść naszego życia (list)
 • Ilona Gołębiewska
  Przez pryzmat wyników
 • Anna Kožuh
  Kreatywna edukacja
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Korelacja religii z przedmiotami ścisłymi a skuteczność przekazu
 • Jadwiga Ozdoba
  Rola biblioteki w doskonaleniu zawodowym nauczyciela
 • Aneta Baranowska
  Tutoring rówieśniczy
 • Renata Chortyńska
  Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Scenariusz spotkania z rodzicami – klasa III gimnazjum

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.