10/2014 Kom­pe­ten­cje na­uczy­cie­la

okladka_10-2014

Dzień Edu­ka­cji Na­ro­do­wej skła­nia do re­flek­sji nad sys­te­mem kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia oraz nad sta­nem na­uczy­ciel­skim. Do peł­nie­nia po­słu­gi na­uczy­ciel­skiej naj­bar­dziej pre­de­sty­no­wa­ne są oso­by o spój­nej oso­bo­wo­ści, sta­no­wią­ce wzór do na­śla­do­wa­nia, bę­dą­ce prze­wod­ni­kiem mło­de­go po­ko­le­nia, bo fa­scy­nu­ją per­spek­ty­wą ży­cia w praw­dzie, wol­no­ści, życz­li­wo­ści, pięk­nie.

Kom­pe­ten­cje wy­cho­waw­cy okre­śla­ją ce­chy oso­bo­wo­ści, wie­dza, umie­jęt­no­ści, do­świad­cze­nie. Kom­pe­tent­ny wy­cho­waw­ca uka­zu­je wy­cho­wan­ko­wi god­ność ludz­ką, pro­wa­dzi in­te­gral­ną for­ma­cję je­go oso­by. Za­pra­sza wy­cho­wan­ka w bo­ga­ty świat wie­dzy i umie­jęt­no­ści, uka­zu­je świat my­śli, słów i czy­nów, wpro­wa­dza w świat norm i war­to­ści. Słu­ży mu ra­dą i po­mo­cą, re­agu­je ze spo­ko­jem, w zgo­dzie z oso­bi­sty­mi prze­ko­na­nia­mi, w spo­sób li­cu­ją­cy z god­no­ścią, au­to­ry­te­tem i ran­gą spo­łecz­ną na­uczy­cie­la-wy­cho­waw­cy. Za­pew­nia wy­cho­wan­kom po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i cie­pła, nie uni­ka roz­mo­wy na te­mat norm i za­sad mo­ral­nych oraz wy­bo­rów ży­cio­wych. Prze­ko­nu­je swo­im ży­ciem, że war­to być praw­do­mów­nym, do­brym, war­to trosz­czyć się o wła­sny roz­wój du­cho­wy. Jest na­uczy­cie­lem twór­czym, peł­nym ini­cja­ty­wy, o rze­tel­nej wie­dzy me­ry­to­rycz­nej w za­kre­sie da­nej spe­cja­li­za­cji i wy­so­kich umie­jęt­no­ściach dy­dak­tycz­nych. Po­tra­fi za­in­te­re­so­wać ucznia ota­cza­ją­cym go świa­tem, zak­ty­wi­zo­wać do po­szu­ki­wań i pro­wa­dze­nia ba­dań. Cie­szy się z osią­gnięć uczniów, ce­ni ich nie­sza­blo­no­we roz­wią­za­nia i twór­cze my­śle­nie. Bu­du­je obu­stron­ne za­ufa­nie, wza­jem­ny sza­cu­nek, za­an­ga­żo­wa­nie, od­po­wie­dzial­ność. Umoż­li­wia uczniom osią­ga­nie suk­ce­su, ra­dze­nia so­bie z trud­no­ścia­mi i pro­ble­ma­mi, po­ma­ga w bu­do­wa­niu wła­ści­we­go po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Two­rzy zgra­ne ze­spo­ły uczniow­skie, o po­zy­tyw­nym od­dzia­ły­wa­niu na swo­ich człon­ków, w któ­rych wy­cho­wa­nek ma pra­wo do sa­mo­dziel­no­ści, nie­za­leż­no­ści, ale rów­no­cze­śnie od­po­wia­da za swo­je czy­ny.

Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­nym re­la­cjom z wy­cho­wan­kiem, szcze­rym i au­ten­tycz­nym, wy­cho­waw­ca ma du­ży wpływ na for­mo­wa­nie się je­go oso­bo­wo­ści. Re­zul­ta­tem pra­wi­dło­wych dzia­łań wy­cho­waw­czych jest wszech­stron­na doj­rza­łość wy­cho­wan­ka. Wy­cho­waw­ca ra­du­je się suk­ce­sem ucznia, je­go po­wo­dze­niem w do­ro­słym ży­ciu. Być wy­cho­waw­cą, prze­wod­ni­kiem mło­dych lu­dzi – to naj­pięk­niej­sze po­wo­ła­nie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Ko­mi­sja Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, po­wo­ła­na przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej na mo­cy uchwa­ły z 14 X 1773 ro­ku, stwo­rzy­ła no­wy pro­gram oświa­to­wy, któ­ry re­ali­zo­wał po­trze­by ży­cia i po­win­no­ści oby­wa­te­la wo­bec spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa. Pod­nio­sła po­zy­cję spo­łecz­ną na­uczy­cie­li, spre­cy­zo­wa­ła obo­wiąz­ki i przy­wi­le­je na­uczy­cie­li.

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Na­ro­do­wej wszyst­kim Czy­tel­ni­kom i Na­uczy­cie­lom ży­czy­my wie­lu suk­ce­sów w pra­cy pe­da­go­gicz­nej oraz dal­szej ochro­ny praw na­uczy­cie­li.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Łu­kasz Mró­zek
  Od kom­pe­ten­cji do od­po­wie­dzial­no­ści
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Wy­ma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia wo­bec szko­ły
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O wy­cho­waw­cy słów kil­ka
 • Ewa Wolt­mann
  Twa­rze
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Le­kar­stwo na nud­ną szko­łę
 • Ewa Ko­siń­ska
  Być wy­cho­waw­cą
 • Szy­mon Czar­nik
  Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie w opi­nii uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ane­ta Ko­ło­dziej
  Re­la­cja po­mię­dzy na­uczy­cie­lem a uczniem
 • Mar­ta Ko­ma­row­ska
  Kto od ko­go się uczy?
 • Mag­da­le­na Mły­nar­czyk-Mi­siu­ra
  Sztu­ka wy­cho­wa­nia – na­uczy­ciel w szko­le pod­sta­wo­wej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Od­po­wie­dzial­ne sto­so­wa­nie aser­tyw­no­ści
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Współ­dzia­ła­nie i wy­ma­ga­nie
 • Mar­ta Ka­ta­rzy­na Ma­li­now­ska
  Kom­pe­ten­cje na­uczy­cie­li. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Apel Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia przed wy­bo­ra­mi sa­mo­rzą­do­wy­mi
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Świę­ty Ro­bot­nik Pań­ski Wy­trwa­ły

Okład­ka: fot. Pa­weł Król

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.