10/2013 Spo­tka­nie z na­uczy­cie­lem

okladka_10-2013Spo­tka­nia z oso­ba­mi zna­czą­cy­mi w na­szym ży­ciu od­gry­wa­ją do­nio­słą ro­lę wy­cho­waw­czą. Ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le, księ­ża wpro­wa­dza­ją mło­de­go czło­wie­ka w świat war­to­ści, słu­żą po­mo­cą wy­cho­waw­czą mło­de­mu po­ko­le­niu. Po­nie­kąd wszy­scy je­ste­śmy wy­cho­waw­ca­mi, jed­nak aby to za­da­nie do­brze wy­peł­niać, trze­ba być czło­wie­kiem doj­rza­łym i od­po­wie­dzial­nym za to, co się w ży­ciu ro­bi. Do­bry na­uczy­ciel-wy­cho­waw­ca ja­sno wi­dzi cel, do któ­re­go zmie­rza, gło­szo­ne war­to­ści po­twier­dza swo­im ży­ciem, ko­cha dzie­ci i mło­dzież.

Jest od­waż­ny, mó­wi praw­dę, wy­ra­ża swo­je au­ten­tycz­ne prze­ko­na­nia, opo­wia­da się za za­sa­da­mi mo­ral­ny­mi, sta­je w obro­nie krzyw­dzo­nych, w od­po­wied­ni spo­sób upo­mi­na tych, któ­rzy po­stę­pu­ją źle, za­wsze słu­ży in­nym ra­dą i po­mo­cą. Ma świa­do­mość swo­ich obo­wiąz­ków i po­win­no­ści, usta­wicz­nie do­kształ­ca się, jest życz­li­wy i tak­tow­ny, czu­je się od­po­wie­dzial­ny za sie­bie i za in­nych. Swo­je za­da­nia i po­wo­ła­nie re­ali­zu­je w kom­pe­tent­ny spo­sób. Ce­chu­je go po­zy­tyw­ne po­dej­ście do dru­gie­go czło­wie­ka. Wspie­ra mło­dych w po­dej­mo­wa­nych wy­sił­kach, dba­jąc o ich so­lid­ne wy­kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie, o do­bry start w do­ro­słe ży­cie. Uczy sa­mo­dziel­no­ści w po­zna­wa­niu świa­ta oraz od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je po­stę­po­wa­nie. Sku­tecz­ność na­ucza­nia kry­je się w po­sta­wie od­kry­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści ra­zem z uczniem, w po­zna­wa­niu praw­dy.

Tym­cza­sem ma­le­je ro­la wy­cho­waw­cza ro­dzi­ny i szko­ły, zmniej­sza się pre­stiż za­wo­du pe­da­go­ga, a zwięk­sza­ją się wy­ma­ga­nia i pre­sja spo­łecz­na na na­uczy­cie­la. Pra­ca wy­cho­waw­cza czę­sto jest ni­we­czo­na po­przez oba­la­nie au­to­ry­te­tów, ośmie­sza­nie tra­dy­cyj­nych norm i war­to­ści mo­ral­nych, uspra­wie­dli­wia­nie za­cho­wań na­gan­nych mło­dzie­ży i roz­bu­dza­nie po­nad mia­rę ich po­trzeb he­do­ni­stycz­no-kon­sump­cyj­nych.

Dzień Edu­ka­cji Na­ro­do­wej skła­nia do re­flek­sji nad kon­dy­cją na­szej oświa­ty. Ko­niecz­ne jest do­ce­nie­nie trud­nej i bar­dzo od­po­wie­dzial­nej pra­cy na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców. Po­trzeb­ne jest zro­zu­mie­nie i współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, wła­dza­mi oświa­to­wy­mi i sa­mo­rzą­do­wy­mi, aby le­piej uczyć i wy­cho­wy­wać.

dr Jó­zef Wi­niar­ski re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Wan­da Pa­pu­go­wa
  Ko­mu­ni­ka­cja dla współ­dzia­ła­nia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pa­trzeć w tym sa­mym kie­run­ku
 • Da­nu­ta Bu­la
  In ver­ba ma­gi­stri iu­ra­re – przy­się­gać na sło­wa na­uczy­cie­la
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Isto­ta au­to­ry­te­tu w wy­cho­wa­niu
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uciecz­ka od wy­cho­wa­nia
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Kry­zys od­po­wie­dzial­no­ści pe­da­go­ga
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Do cze­go po­trzeb­na nam szko­ła?
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Pło­nąć, ale nie spa­lać się
 • Mar­ta Ko­ma­row­ska
  Czym jest czy­ta­nie?
 • Zy­ta Ewa Dap­kun
  „Być” czy „nie być” na­uczy­cie­lem?
 • Ka­ta­rzy­na Si­kor­ska-Więc­kow­ska
  Zło­dzie­jasz­ki (baj­ka dy­dak­tycz­na)
 • Ma­rian­na Li­be­radz­ka
  Czy­ta­nie sy­la­bo­we
 • Mał­go­rza­ta Go­go­lew­ska-Toś­ka
  Zmia­ny w pra­wie oświa­to­wym
 • s. Ma­ria Ada­mi­na Chmu­ra
  Co wiem o Ja­nie Paw­le II? Tur­niej wie­dzy
 • Mag­da­le­na Gu­tow­ska
  Jan Pa­weł II (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Jan Pa­weł II – sce­na­riu­sze in­sce­ni­za­cji

Fot. na okład­ce: Ali­cja Ja­niak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.