10/2013 Spotkanie z nauczycielem

okladka_10-2013Spotkania z oso­bami zna­czą­cymi w na­szym ży­ciu od­gry­wają do­nio­słą rolę wy­cho­waw­czą. Rodzice, na­uczy­ciele, księża wpro­wa­dzają mło­dego czło­wieka w świat war­to­ści, służą po­mocą wy­cho­waw­czą mło­demu po­ko­le­niu. Poniekąd wszy­scy je­ste­śmy wy­cho­waw­cami, jed­nak aby to za­da­nie do­brze wy­peł­niać, trzeba być czło­wie­kiem doj­rza­łym i od­po­wie­dzial­nym za to, co się w ży­ciu robi. Dobry nauczyciel-wychowawca ja­sno wi­dzi cel, do któ­rego zmie­rza, gło­szone war­to­ści po­twier­dza swoim ży­ciem, ko­cha dzieci i mło­dzież.

Jest od­ważny, mówi prawdę, wy­raża swoje au­ten­tyczne prze­ko­na­nia, opo­wiada się za za­sa­dami mo­ral­nymi, staje w obro­nie krzyw­dzo­nych, w od­po­wiedni spo­sób upo­mina tych, któ­rzy po­stę­pują źle, za­wsze służy in­nym radą i po­mocą. Ma świa­do­mość swo­ich obo­wiąz­ków i po­win­no­ści, usta­wicz­nie do­kształca się, jest życz­liwy i tak­towny, czuje się od­po­wie­dzialny za sie­bie i za in­nych. Swoje za­da­nia i po­wo­ła­nie re­ali­zuje w kom­pe­tentny spo­sób. Cechuje go po­zy­tywne po­dej­ście do dru­giego czło­wieka. Wspiera mło­dych w po­dej­mo­wa­nych wy­sił­kach, dba­jąc o ich so­lidne wy­kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie, o do­bry start w do­ro­słe ży­cie. Uczy sa­mo­dziel­no­ści w po­zna­wa­niu świata oraz od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stę­po­wa­nie. Skuteczność na­ucza­nia kryje się w po­sta­wie od­kry­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści ra­zem z uczniem, w po­zna­wa­niu prawdy.

Tymczasem ma­leje rola wy­cho­waw­cza ro­dziny i szkoły, zmniej­sza się pre­stiż za­wodu pe­da­goga, a zwięk­szają się wy­ma­ga­nia i pre­sja spo­łeczna na na­uczy­ciela. Praca wy­cho­waw­cza czę­sto jest ni­we­czona po­przez oba­la­nie au­to­ry­te­tów, ośmie­sza­nie tra­dy­cyj­nych norm i war­to­ści mo­ral­nych, uspra­wie­dli­wia­nie za­cho­wań na­gan­nych mło­dzieży i roz­bu­dza­nie po­nad miarę ich po­trzeb hedonistyczno-konsumpcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej skła­nia do re­flek­sji nad kon­dy­cją na­szej oświaty. Konieczne jest do­ce­nie­nie trud­nej i bar­dzo od­po­wie­dzial­nej pracy nauczycieli-wychowawców. Potrzebne jest zro­zu­mie­nie i współ­praca z ro­dzi­cami, wła­dzami oświa­to­wymi i sa­mo­rzą­do­wymi, aby le­piej uczyć i wy­cho­wy­wać.

dr Józef Winiarski re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Wanda Papugowa
  Komunikacja dla współ­dzia­ła­nia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Patrzeć w tym sa­mym kie­runku
 • Danuta Bula
  In verba ma­gi­stri iu­rare – przy­się­gać na słowa na­uczy­ciela
 • Natalia Maria Ruman
  Istota au­to­ry­tetu w wy­cho­wa­niu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ucieczka od wy­cho­wa­nia
 • Ilona Gołębiewska
  Kryzys od­po­wie­dzial­no­ści pe­da­goga
 • Mateusz Mazurek
  Do czego po­trzebna nam szkoła?
 • Aldona Rumińska
  Płonąć, ale nie spa­lać się
 • Marta Komarowska
  Czym jest czy­ta­nie?
 • Zyta Ewa Dapkun
  „Być” czy „nie być” na­uczy­cie­lem?
 • Katarzyna Sikorska-Więckowska
  Złodziejaszki (bajka dy­dak­tyczna)
 • Marianna Liberadzka
  Czytanie sy­la­bowe
 • Małgorzata Gogolewska-Tośka
  Zmiany w pra­wie oświa­to­wym
 • s. Maria Adamina Chmura
  Co wiem o Janie Pawle II? Turniej wie­dzy
 • Magdalena Gutowska
  Jan Paweł II (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Alina Szczepankiewicz
  Jan Paweł II – sce­na­riu­sze in­sce­ni­za­cji

Fot. na okładce: Alicja Janiak

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.