10/2012 Autorytet w wychowaniu

okladka_10-2012

Żyjemy w cza­sach pry­matu war­to­ści ma­te­rial­nych nad war­to­ściami du­cho­wymi. Konsumpcja, suk­ces, gro­ma­dze­nie dóbr ma­te­rial­nych jest waż­niej­sze od za­bie­ga­nia o do­bra kulturalno-duchowe. Młodzi lu­dzie mają za­fał­szo­wany ob­raz świata, chcą żyć bez­pro­ble­mowo, wszystko im się na­leży. Często nie wie­dzą, że do roz­woju oso­bo­wego nie­zbędny jest sys­te­ma­tyczny wy­si­łek, że trzeba żyć w praw­dzie i uczci­wo­ści, a za po­dej­mo­wane de­cy­zje i dzia­ła­nia po­no­simy od­po­wie­dzial­ność. Kapitalne zna­cze­nie w pro­ce­sie wzra­sta­nia mło­dego czło­wieka ma przy­kład osób zna­czą­cych, które wpro­wa­dzają w świat fun­da­men­tal­nych war­to­ści, za­sad mo­ral­nych, uczą ży­cia. Młody czło­wiek szuka wzo­rów do na­śla­do­wa­nia, kla­row­nych oso­bo­wo­ści, punk­tów od­nie­sie­nia. Pierwszymi wy­cho­waw­cami z ogrom­nym au­to­ry­te­tem są ro­dzice, któ­rzy trosz­czą się o wie­lo­stronny roz­wój dziecka, kształ­tują umysł i serce, są dro­go­wska­zem w co­dzien­nym po­stę­po­wa­niu. Gdy dziecko idzie do szkoły, au­to­ry­te­tem staje się na­uczy­ciel.

Autorytet bu­duje się po­przez za­in­te­re­so­wa­nie spra­wami dziecka, wy­ja­śnia­niem za­sad po­stę­po­wa­nia, życz­li­wo­ścią, wy­so­kimi kom­pe­ten­cjami dy­dak­tycz­nymi i wy­cho­waw­czymi. Autorytet wy­cho­waw­czy upada, gdy nie in­te­re­sują nas sprawy i pro­blemy mło­dego czło­wieka, gdy nie do­trzy­mu­jemy obiet­nic, nie je­ste­śmy spra­wie­dliwi, gdy po­stę­pu­jemy nie­zgod­nie z gło­szo­nymi za­sa­dami, war­to­ściami. Trzeba bu­do­wać i wie­rzyć w siłę au­to­ry­tetu, wie­rzyć w sens i po­trzebę wy­cho­wa­nia dzieci. Wychowanie bez au­to­ry­tetu jest sła­bo­ścią, au­to­ry­tet bez wy­cho­wa­nia jest prze­mocą.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Kielar-Turska
  O zmien­no­ści au­to­ry­tetu
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Legenda
 • Teresa Olearczyk
  Autorytet na­uczy­ciela
 • Agnieszka Kaczor
  Nauczyciel w oczach dziecka
 • Łukasz Radwan
  Mapa my­śli. Nauczyciel-autorytet
 • Józef Rell
  Jan Paweł II bo­ha­te­rem na­ro­do­wym (list)
 • ks. Władysław Kądziołka
  Autorytet – trend czy tra­dy­cja?
 • Małgorzata Nowotka
  Paradoksy wy­cho­wa­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Perspektywa roz­woju
 • Henryk Jarosiewicz
  Znaczenie au­to­ry­tetu
 • Elżbieta Trojan
  Autorytet w wy­cho­wa­niu (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Aldona Rumińska
  Być ste­rem, że­gla­rzem, okrętem…(list)
 • Andrzej Bira
  Poszukiwać i czy­nić do­bro
 • Katarzyna Nowosad
  Quiz i krzy­żówka w pracy świe­tlicy
 • Magdalena Guziak-Nowak
  Czy wiesz, co czy­tają?

okładka i gra­fika w nu­me­rze: ks. Mirosław Barański 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.