10/2012 Au­to­ry­tet w wy­cho­wa­niu

okladka_10-2012

Ży­je­my w cza­sach pry­ma­tu war­to­ści ma­te­rial­nych nad war­to­ścia­mi du­cho­wy­mi. Kon­sump­cja, suk­ces, gro­ma­dze­nie dóbr ma­te­rial­nych jest waż­niej­sze od za­bie­ga­nia o do­bra kul­tu­ral­no-du­cho­we. Mło­dzi lu­dzie ma­ją za­fał­szo­wa­ny ob­raz świa­ta, chcą żyć bez­pro­ble­mo­wo, wszyst­ko im się na­le­ży. Czę­sto nie wie­dzą, że do roz­wo­ju oso­bo­we­go nie­zbęd­ny jest sys­te­ma­tycz­ny wy­si­łek, że trze­ba żyć w praw­dzie i uczci­wo­ści, a za po­dej­mo­wa­ne de­cy­zje i dzia­ła­nia po­no­si­my od­po­wie­dzial­ność. Ka­pi­tal­ne zna­cze­nie w pro­ce­sie wzra­sta­nia mło­de­go czło­wie­ka ma przy­kład osób zna­czą­cych, któ­re wpro­wa­dza­ją w świat fun­da­men­tal­nych war­to­ści, za­sad mo­ral­nych, uczą ży­cia. Mło­dy czło­wiek szu­ka wzo­rów do na­śla­do­wa­nia, kla­row­nych oso­bo­wo­ści, punk­tów od­nie­sie­nia. Pierw­szy­mi wy­cho­waw­ca­mi z ogrom­nym au­to­ry­te­tem są ro­dzi­ce, któ­rzy trosz­czą się o wie­lo­stron­ny roz­wój dziec­ka, kształ­tu­ją umysł i ser­ce, są dro­go­wska­zem w co­dzien­nym po­stę­po­wa­niu. Gdy dziec­ko idzie do szko­ły, au­to­ry­te­tem sta­je się na­uczy­ciel.

Au­to­ry­tet bu­du­je się po­przez za­in­te­re­so­wa­nie spra­wa­mi dziec­ka, wy­ja­śnia­niem za­sad po­stę­po­wa­nia, życz­li­wo­ścią, wy­so­ki­mi kom­pe­ten­cja­mi dy­dak­tycz­ny­mi i wy­cho­waw­czy­mi. Au­to­ry­tet wy­cho­waw­czy upa­da, gdy nie in­te­re­su­ją nas spra­wy i pro­ble­my mło­de­go czło­wie­ka, gdy nie do­trzy­mu­je­my obiet­nic, nie je­ste­śmy spra­wie­dli­wi, gdy po­stę­pu­je­my nie­zgod­nie z gło­szo­ny­mi za­sa­da­mi, war­to­ścia­mi. Trze­ba bu­do­wać i wie­rzyć w si­łę au­to­ry­te­tu, wie­rzyć w sens i po­trze­bę wy­cho­wa­nia dzie­ci. Wy­cho­wa­nie bez au­to­ry­te­tu jest sła­bo­ścią, au­to­ry­tet bez wy­cho­wa­nia jest prze­mo­cą.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria Kie­lar-Tur­ska
  O zmien­no­ści au­to­ry­te­tu
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Le­gen­da
 • Te­re­sa Ole­ar­czyk
  Au­to­ry­tet na­uczy­cie­la
 • Agniesz­ka Ka­czor
  Na­uczy­ciel w oczach dziec­ka
 • Łu­kasz Ra­dwan
  Ma­pa my­śli. Na­uczy­ciel-au­to­ry­tet
 • Jó­zef Rell
  Jan Pa­weł II bo­ha­te­rem na­ro­do­wym (list)
 • ks. Wła­dy­sław Ką­dzioł­ka
  Au­to­ry­tet – trend czy tra­dy­cja?
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Pa­ra­dok­sy wy­cho­wa­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Per­spek­ty­wa roz­wo­ju
 • Hen­ryk Ja­ro­sie­wicz
  Zna­cze­nie au­to­ry­te­tu
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Au­to­ry­tet w wy­cho­wa­niu (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Być ste­rem, że­gla­rzem, okrętem…(list)
 • An­drzej Bi­ra
  Po­szu­ki­wać i czy­nić do­bro
 • Ka­ta­rzy­na No­wo­sad
  Qu­iz i krzy­żów­ka w pra­cy świe­tli­cy
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
  Czy wiesz, co czy­ta­ją?

okład­ka i gra­fi­ka w nu­me­rze: ks. Mi­ro­sław Ba­rań­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.