10/2008 Klasy integracyjne

okladka_10-2008Żyje wśród nas spora grupa osób nie­peł­no­spraw­nych. Ich pro­blemy zwią­zane ze zdro­wiem, edu­ka­cją, pracą za­wo­dową wy­ma­gają usta­wicz­nego ba­da­nia i po­dej­mo­wa­nia pro­gra­mów i dzia­łań uła­twia­ją­cych im co­dzienne ży­cie. W ostat­nich la­tach wiele się zmie­niło, stop­niowo li­kwi­do­wane są ba­riery men­talne, spo­łeczne, ar­chi­tek­to­niczne.

Wprowadzana jest w ży­cie idea spo­łecz­nej in­te­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych.

Dzieci nie­peł­no­sprawne po­trze­bują szcze­gól­nej tro­ski o ich roz­wój, zro­zu­mie­nia, ser­decz­no­ści. Potrzebują ko­cha­ją­cych ich lu­dzi, wspa­nia­łych le­ka­rzy, na­uczy­cieli, do­brych ko­le­ża­nek i ko­le­gów. Rodzice, le­ka­rze i na­uczy­ciele wspól­nie mu­szą so­bie ra­dzić z pro­ble­mami nie­peł­no­spraw­no­ści dziecka.

W or­ga­ni­za­cji i me­to­dyce kształ­ce­nia dzieci nie­peł­no­spraw­nych za­cho­dzą zmiany. System edu­ka­cji od­cho­dzi od izo­la­cji dzieci nie­peł­no­spraw­nych i zmie­rza do peł­nej in­te­gra­cji ze śro­do­wi­skiem ró­wie­śni­czym, szkol­nym. Są two­rzone wa­runki ba­zowe i ka­drowe, aby dziecko nie­peł­no­sprawne mo­gło być włą­czone do klasy szkol­nej w śro­do­wi­sku za­miesz­ka­nia. Nauczyciele szkół spe­cjal­nych winni wspo­ma­gać kształ­ce­nie uczniów nie­peł­no­spraw­nych w kla­sach in­te­gra­cyj­nych, czy też uczą­cych się w kla­sach ogól­no­do­stęp­nych.

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie stan­dar­dów kształ­ce­nia na­uczy­cieli na­leżne miej­sce zaj­muje pe­da­go­gika spe­cjalna. W przy­szło­ści na­uczy­ciele szkół ogól­no­do­stęp­nych będą le­piej przy­go­to­wani do pracy z dziećmi nie­peł­no­spraw­nymi.

Przebywanie ra­zem uczniów zdro­wych i uczniów nie­peł­no­spraw­nych sta­nowi szansę dla obu grup, ucząc ak­cep­to­wa­nia in­nych. Dzieci nie­peł­no­sprawne mają prawo ko­rzy­sta­nia ze wszyst­kich stopni i pro­fi­lów szkol­nic­twa, dla­tego trzeba two­rzyć ku temu do­bre wa­runki.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • s. M. Lidia Mierzwa
  Być czło­wie­kiem
 • s. M. Lidia Mierzwa
  Organizacja klas in­te­gra­cyj­nych (pod­stawy prawne)
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Kaczuszka
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O Antosiu, który Kamili ży­cie przy­wró­cił
 • Anna Niziołek
  Odkrywać sie­bie i in­nych
 • ks. Marek Dziewiecki
  Radość roz­woju
 • Katarzyna Patyk
  Dzieci au­ty­styczne w kla­sach in­te­gra­cyj­nych
 • Aleksandra Malcharek−Jękot
  Dlaczego po­ma­gam? (list)
 • Maciej Smolak
  Czy można być do­brym na­uczy­cie­lem?
 • Alicja Janiak
  W każ­dym dziecku wi­dzieć du­szę (list)
 • o. Wojciech Żmudziński SJ
  Z ra­do­ścią i pa­sją
 • Monika Kaczor, Dariusz Świdkiewicz
  W obiek­ty­wie wspo­mnień
 • Urszula Konefał
  „Nie lę­kaj­cie się…” Konkurs mię­dzy­kla­sowy o Janie Pawle II
 • Agata Strychowska
  Postawy mło­dzieży wo­bec ni­ko­tyny
 • Anna Skóra
  Podmiotowość osoby nie­peł­no­spraw­nej. Konspekt za­jęć dla uczniów szk. po­nad­gim­na­zjal­nych i III klasy gim­na­zjum
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja in­te­gra­cyjna (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Z na­ucza­nia Sługi Bożego Jana Pawła II

Okładka za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.