10/2008 Kla­sy in­te­gra­cyj­ne

okladka_10-2008Ży­je wśród nas spo­ra gru­pa osób nie­peł­no­spraw­nych. Ich pro­ble­my zwią­za­ne ze zdro­wiem, edu­ka­cją, pra­cą za­wo­do­wą wy­ma­ga­ją usta­wicz­ne­go ba­da­nia i po­dej­mo­wa­nia pro­gra­mów i dzia­łań uła­twia­ją­cych im co­dzien­ne ży­cie. W ostat­nich la­tach wie­le się zmie­ni­ło, stop­nio­wo li­kwi­do­wa­ne są ba­rie­ry men­tal­ne, spo­łecz­ne, ar­chi­tek­to­nicz­ne.

Wpro­wa­dza­na jest w ży­cie idea spo­łecz­nej in­te­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych.

Dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne po­trze­bu­ją szcze­gól­nej tro­ski o ich roz­wój, zro­zu­mie­nia, ser­decz­no­ści. Po­trze­bu­ją ko­cha­ją­cych ich lu­dzi, wspa­nia­łych le­ka­rzy, na­uczy­cie­li, do­brych ko­le­ża­nek i ko­le­gów. Ro­dzi­ce, le­ka­rze i na­uczy­cie­le wspól­nie mu­szą so­bie ra­dzić z pro­ble­ma­mi nie­peł­no­spraw­no­ści dziec­ka.

W or­ga­ni­za­cji i me­to­dy­ce kształ­ce­nia dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych za­cho­dzą zmia­ny. Sys­tem edu­ka­cji od­cho­dzi od izo­la­cji dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych i zmie­rza do peł­nej in­te­gra­cji ze śro­do­wi­skiem ró­wie­śni­czym, szkol­nym. Są two­rzo­ne wa­run­ki ba­zo­we i ka­dro­we, aby dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne mo­gło być włą­czo­ne do kla­sy szkol­nej w śro­do­wi­sku za­miesz­ka­nia. Na­uczy­cie­le szkół spe­cjal­nych win­ni wspo­ma­gać kształ­ce­nie uczniów nie­peł­no­spraw­nych w kla­sach in­te­gra­cyj­nych, czy też uczą­cych się w kla­sach ogól­no­do­stęp­nych.

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie stan­dar­dów kształ­ce­nia na­uczy­cie­li na­leż­ne miej­sce zaj­mu­je pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na. W przy­szło­ści na­uczy­cie­le szkół ogól­no­do­stęp­nych bę­dą le­piej przy­go­to­wa­ni do pra­cy z dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi.

Prze­by­wa­nie ra­zem uczniów zdro­wych i uczniów nie­peł­no­spraw­nych sta­no­wi szan­sę dla obu grup, ucząc ak­cep­to­wa­nia in­nych. Dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne ma­ją pra­wo ko­rzy­sta­nia ze wszyst­kich stop­ni i pro­fi­lów szkol­nic­twa, dla­te­go trze­ba two­rzyć ku te­mu do­bre wa­run­ki.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • s. M. Li­dia Mierz­wa
  Być czło­wie­kiem
 • s. M. Li­dia Mierz­wa
  Or­ga­ni­za­cja klas in­te­gra­cyj­nych (pod­sta­wy praw­ne)
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Ka­czusz­ka
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O An­to­siu, któ­ry Ka­mi­li ży­cie przy­wró­cił
 • An­na Ni­zio­łek
  Od­kry­wać sie­bie i in­nych
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ra­dość roz­wo­ju
 • Ka­ta­rzy­na Pa­tyk
  Dzie­ci au­ty­stycz­ne w kla­sach in­te­gra­cyj­nych
 • Alek­san­dra Malcharek−Jękot
  Dla­cze­go po­ma­gam? (list)
 • Ma­ciej Smo­lak
  Czy moż­na być do­brym na­uczy­cie­lem?
 • Ali­cja Ja­niak
  W każ­dym dziec­ku wi­dzieć du­szę (list)
 • o. Woj­ciech Żmu­dziń­ski SJ
  Z ra­do­ścią i pa­sją
 • Mo­ni­ka Ka­czor, Da­riusz Świd­kie­wicz
  W obiek­ty­wie wspo­mnień
 • Ur­szu­la Ko­ne­fał
  „Nie lę­kaj­cie się…” Kon­kurs mię­dzy­kla­so­wy o Ja­nie Paw­le II
 • Aga­ta Stry­chow­ska
  Po­sta­wy mło­dzie­ży wo­bec ni­ko­ty­ny
 • An­na Skó­ra
  Pod­mio­to­wość oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Kon­spekt za­jęć dla uczniów szk. po­nad­gim­na­zjal­nych i III kla­sy gim­na­zjum
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja in­te­gra­cyj­na (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Z na­ucza­nia Słu­gi Bo­że­go Ja­na Paw­ła II

Okład­ka za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.