10/2007 Młody nauczyciel

okladka_10-2007Następuje po­ko­le­niowa wy­miana ka­dry pe­da­go­gicz­nej. Coraz wię­cej ab­sol­wen­tów kie­run­ków na­uczy­ciel­skich znaj­duje za­trud­nie­nie w szko­łach. W na­szej oświa­cie ist­nieje za­po­trze­bo­wa­nie na nauczycieli−wychowawców z po­wo­ła­nia, ko­cha­ją­cych uczniów, prawdę, usta­wicz­nie do­sko­na­lą­cych swoje umiejętności.Kto i jak bę­dzie pra­co­wał w na­szych szko­łach za­leży od sys­temu re­kru­ta­cji do za­wodu, od or­ga­ni­za­cji stu­diów na­uczy­ciel­skich, od startu za­wo­do­wego mło­dego na­uczy­ciela.

Młodzi lu­dzie roz­po­czy­na­jący stu­dia na­uczy­ciel­skie ma­rzą o pracy z dziećmi i mło­dzieżą, za­mie­rzają do­brze się przy­go­to­wać do pracy pe­da­go­gicz­nej. Oni wie­dzą, że jest to praca trudna, od­po­wie­dzialna, słabo opła­cana. Jednak chcą uczyć, pra­gną wspo­ma­gać roz­wój mło­dego czło­wieka.

Uważam, że obec­nie nie ma ne­ga­tyw­nej se­lek­cji do za­wodu na­uczy­ciela. Studia na­uczy­ciel­skie do­brze przy­go­to­wują do na­ucza­nia da­nego przed­miotu, ale ra­czej słabo do wy­cho­wy­wa­nia mło­dego po­ko­le­nia, do od­na­le­zie­nia się w ak­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści szkol­nej. Dlatego ab­sol­wen­towi wyż­szej uczelni po­dej­mu­ją­cemu pracę w szkole po­trzebna jest po­moc.

Młody na­uczy­ciel po­trze­buje tro­skli­wej opieki ze strony dy­rek­tora szkoły, opie­kuna sta­ży­sty, do­świad­czo­nych na­uczy­cieli. Wprawdzie po­siada wie­dzę me­ry­to­ryczną z da­nego przed­miotu, ale bra­kuje mu umie­jęt­no­ści me­to­dycz­nych, bie­gło­ści w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wy­cho­waw­czych, zna­jo­mo­ści prawa oświa­to­wego i or­ga­ni­za­cji pracy szkoły. Ma swoje na­dzieje i plany, chciałby zmie­niać oświatę, ale ma także wiele obaw, wielu rze­czy nie wie. Stąd po­trzeba czę­stego kon­taktu, wza­jem­nego za­ufa­nia do dy­rek­tora szkoły, opie­kuna stażu, do­świad­czo­nych na­uczy­cieli, aby wy­stę­pu­jące trud­no­ści prze­dys­ku­to­wać, po­ra­dzić się, mieć po­moc, wspar­cie.

Ważny jest spo­sób wpro­wa­dza­nia po­cząt­ku­ją­cego na­uczy­ciela do grona pe­da­go­gicz­nego. Jest to za­da­nie dla dy­rek­tora szkoły oraz star­szych ko­le­ża­nek i ko­le­gów.

Nie może być tak, że młody na­uczy­ciel le­piej się czuje na ko­ry­ta­rzu, wśród uczniów, niż w po­koju na­uczy­ciel­skim. Potrzebna jest mu po­moc w usta­le­niu kry­te­riów wy­boru pro­gramu, pod­ręcz­nika, za­sad dzia­ła­nia przy­no­szą­cych suk­ces. Powodzenie w pracy za­pewni mu so­lidne przy­go­to­wa­nie się do każ­dej lek­cji, a wy­ma­ga­nia sta­wiane uczniom mu­szą być ja­sno sfor­mu­ło­wane i kon­se­kwent­nie eg­ze­kwo­wane.

Młodemu na­uczy­cie­lowi po­trzebna jest cier­pli­wość, bo roz­wój wła­sny i roz­wój dziecka trzeba wi­dzieć w dłu­giej per­spek­ty­wie czasu, po­strze­gać sens na­uczy­ciel­skiego po­wo­ła­nia, sens ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Sylwia Palka
  Nauka wy­maga sku­pie­nia… – wy­wiad z Ministrem Edukacji Narodowej pro­fe­so­rem Ryszardem Legut-ko
 • Jakub Pstrąg
  Autoprezentacja na­uczy­ciela
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Nauczyciel – sta­ży­sta czyli jak po­ra­dzić so­bie w szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Młodemu nie­ła­two?
 • Grażyna Maria Korycińska
  Pierwsze kroki na­uczy­ciela sta­ży­sty
 • ks. Marek Dziewiecki
  Arystokratyczne wy­cho­wa­nie
 • Piotr Giertych
  Szkoły Karola Wojtyły
 • Wojciech Szolek
  Aby nam się chciało…
 • Litania na­ucza­ją­cych
 • Mariusz Nowak
  Początkujący na­uczy­ciel! – roz­mowa z Dominiką Wyrtel, nauczycielem−stażystą
 • Magdalena Jamka, Lidia Wilusz
  Pierwszy dzwo­nek
 • Mariola Gollis
  Moje prawa i obo­wiązki – sce­na­riusz go­dziny wy­cho­waw­czej dla kl. I gim­na­zjum
 • Barbara Czarny, Marzena Kaproń, Małgorzata Rodziewicz, Anna Targońska, Urszula Wiechnik
  Papież Pokoju – sce­na­riusz
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Łaska zdzi­wie­nia – cz. IX (roz­mowy z ks. Janem Twardowskim)
 • Sonia Nowak
  Proszę o pół go­dziny (list)

Okładka: fot. Irena Załuska

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.