10/2007 Mło­dy na­uczy­ciel

okladka_10-2007Na­stę­pu­je po­ko­le­nio­wa wy­mia­na ka­dry pe­da­go­gicz­nej. Co­raz wię­cej ab­sol­wen­tów kie­run­ków na­uczy­ciel­skich znaj­du­je za­trud­nie­nie w szko­łach. W na­szej oświa­cie ist­nie­je za­po­trze­bo­wa­nie na nauczycieli−wychowawców z po­wo­ła­nia, ko­cha­ją­cych uczniów, praw­dę, usta­wicz­nie do­sko­na­lą­cych swo­je umiejętności.Kto i jak bę­dzie pra­co­wał w na­szych szko­łach za­le­ży od sys­te­mu re­kru­ta­cji do za­wo­du, od or­ga­ni­za­cji stu­diów na­uczy­ciel­skich, od star­tu za­wo­do­we­go mło­de­go na­uczy­cie­la.

Mło­dzi lu­dzie roz­po­czy­na­ją­cy stu­dia na­uczy­ciel­skie ma­rzą o pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą, za­mie­rza­ją do­brze się przy­go­to­wać do pra­cy pe­da­go­gicz­nej. Oni wie­dzą, że jest to pra­ca trud­na, od­po­wie­dzial­na, sła­bo opła­ca­na. Jed­nak chcą uczyć, pra­gną wspo­ma­gać roz­wój mło­de­go czło­wie­ka.

Uwa­żam, że obec­nie nie ma ne­ga­tyw­nej se­lek­cji do za­wo­du na­uczy­cie­la. Stu­dia na­uczy­ciel­skie do­brze przy­go­to­wu­ją do na­ucza­nia da­ne­go przed­mio­tu, ale ra­czej sła­bo do wy­cho­wy­wa­nia mło­de­go po­ko­le­nia, do od­na­le­zie­nia się w ak­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści szkol­nej. Dla­te­go ab­sol­wen­to­wi wyż­szej uczel­ni po­dej­mu­ją­ce­mu pra­cę w szko­le po­trzeb­na jest po­moc.

Mło­dy na­uczy­ciel po­trze­bu­je tro­skli­wej opie­ki ze stro­ny dy­rek­to­ra szko­ły, opie­ku­na sta­ży­sty, do­świad­czo­nych na­uczy­cie­li. Wpraw­dzie po­sia­da wie­dzę me­ry­to­rycz­ną z da­ne­go przed­mio­tu, ale bra­ku­je mu umie­jęt­no­ści me­to­dycz­nych, bie­gło­ści w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wy­cho­waw­czych, zna­jo­mo­ści pra­wa oświa­to­we­go i or­ga­ni­za­cji pra­cy szko­ły. Ma swo­je na­dzie­je i pla­ny, chciał­by zmie­niać oświa­tę, ale ma tak­że wie­le obaw, wie­lu rze­czy nie wie. Stąd po­trze­ba czę­ste­go kon­tak­tu, wza­jem­ne­go za­ufa­nia do dy­rek­to­ra szko­ły, opie­ku­na sta­żu, do­świad­czo­nych na­uczy­cie­li, aby wy­stę­pu­ją­ce trud­no­ści prze­dys­ku­to­wać, po­ra­dzić się, mieć po­moc, wspar­cie.

Waż­ny jest spo­sób wpro­wa­dza­nia po­cząt­ku­ją­ce­go na­uczy­cie­la do gro­na pe­da­go­gicz­ne­go. Jest to za­da­nie dla dy­rek­to­ra szko­ły oraz star­szych ko­le­ża­nek i ko­le­gów.

Nie mo­że być tak, że mło­dy na­uczy­ciel le­piej się czu­je na ko­ry­ta­rzu, wśród uczniów, niż w po­ko­ju na­uczy­ciel­skim. Po­trzeb­na jest mu po­moc w usta­le­niu kry­te­riów wy­bo­ru pro­gra­mu, pod­ręcz­ni­ka, za­sad dzia­ła­nia przy­no­szą­cych suk­ces. Po­wo­dze­nie w pra­cy za­pew­ni mu so­lid­ne przy­go­to­wa­nie się do każ­dej lek­cji, a wy­ma­ga­nia sta­wia­ne uczniom mu­szą być ja­sno sfor­mu­ło­wa­ne i kon­se­kwent­nie eg­ze­kwo­wa­ne.

Mło­de­mu na­uczy­cie­lo­wi po­trzeb­na jest cier­pli­wość, bo roz­wój wła­sny i roz­wój dziec­ka trze­ba wi­dzieć w dłu­giej per­spek­ty­wie cza­su, po­strze­gać sens na­uczy­ciel­skie­go po­wo­ła­nia, sens ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Syl­wia Pal­ka
  Na­uka wy­ma­ga sku­pie­nia… – wy­wiad z Mi­ni­strem Edu­ka­cji Na­ro­do­wej pro­fe­so­rem Ry­szar­dem Le­gut-ko
 • Ja­kub Pstrąg
  Au­to­pre­zen­ta­cja na­uczy­cie­la
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Na­uczy­ciel – sta­ży­sta czy­li jak po­ra­dzić so­bie w szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mło­de­mu nie­ła­two?
 • Gra­ży­na Ma­ria Ko­ry­ciń­ska
  Pierw­sze kro­ki na­uczy­cie­la sta­ży­sty
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ary­sto­kra­tycz­ne wy­cho­wa­nie
 • Piotr Gier­tych
  Szko­ły Ka­ro­la Woj­ty­ły
 • Woj­ciech Szo­lek
  Aby nam się chcia­ło…
 • Li­ta­nia na­ucza­ją­cych
 • Ma­riusz No­wak
  Po­cząt­ku­ją­cy na­uczy­ciel! – roz­mo­wa z Do­mi­ni­ką Wy­rtel, nauczycielem−stażystą
 • Mag­da­le­na Jam­ka, Li­dia Wi­lusz
  Pierw­szy dzwo­nek
 • Ma­rio­la Gol­lis
  Mo­je pra­wa i obo­wiąz­ki – sce­na­riusz go­dzi­ny wy­cho­waw­czej dla kl. I gim­na­zjum
 • Bar­ba­ra Czar­ny, Ma­rze­na Ka­proń, Mał­go­rza­ta Ro­dzie­wicz, An­na Tar­goń­ska, Ur­szu­la Wiech­nik
  Pa­pież Po­ko­ju – sce­na­riusz
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Ła­ska zdzi­wie­nia – cz. IX (roz­mo­wy z ks. Ja­nem Twar­dow­skim)
 • So­nia No­wak
  Pro­szę o pół go­dzi­ny (list)

Okład­ka: fot. Ire­na Za­łu­ska

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.