09/2018 Zdro­wie uczniów

okladka_09-2018Przed na­mi ko­lej­ny rok szkol­ny 2018/2019, dzie­sięć mie­się­cy trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy. To czas wspo­ma­ga-nia roz­wo­ju mło­de­go czło­wie­ka, tro­ski i roz­licz­nych dzia­łań o sze­ro­ko po­ję­te zdro­wie dzie­ci i mło­dzie­ży. Zdro­wie jest cen­nym do­brem. W na­szym ży­ciu waż­ny jest do­bro­stan fi­zycz­ny, psy­chicz­ny, du­cho­wy, spo­łecz­ny, eko­no­micz­ny, śro-do­wi­sko­wy. To do­bra spraw­ność fi­zycz­na, do­bre re­la­cje z in­ny­mi, po­czu­cie wła­snej war­to­ści, od­po­wied­nie wa­run­ki do ży­cia, tro­ska o sa­mo­roz­wój i kre­atyw­ność, to okre­ślo­ne i re­ali­zo­wa­ne ce­le ży­cio­we.

Ak­tyw­ność fi­zycz­na wa­run­ku­je spraw­ność oso­by, po­pra­wia sa­mo­po­czu­cie, umoż­li­wia na­wią­zy­wa­nia wła­ści­wych re­la­cji z in­ny­mi, jest za­le­ca­ną for­mą spę­dza­nia cza­su wol­ne­go. Na­wy­ki i wzor­ce zwią­za­ne z kształ­to­wa­niem po­staw wo­bec ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej two­rzą się od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa. Aby ak­tyw­ność fi­zycz­na i spor­to­wa by­ła na­tu­ral­nym za­ję­ciem co­dzien­ne­go ży­cia mło­dych lu­dzi, po­trzeb­ny jest do­bry przy­kład w ro­dzi­nie, sku­tecz­na pro­mo­cja ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i spor­to­wej w szko­le, do­stęp­na in­fra­struk­tu­ra spor­to­wa i re­kre­acyj­na oraz mo­ty­wa­cja, aby wol­ny czas wy­peł-nić ru­chem na świe­żym po­wie­trzu.

Pro­ble­mem sta­je się uni­ka­nie lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, bier­ny tryb ży­cia, nad­wa­ga i oty­łość po­wo­do­wa­na nie­wła­ści­wym od­ży­wia­niem i bra­kiem ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, wzra­sta­ją­ce spo­ży­cie al­ko­ho­lu, się­ga­nie po do­pa­la­cze i nar­ko­ty­ki, uza­leż­nia­nie się od In­ter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych, po­pę­dów i emo­cji. Wie­lu mło­dych lu­dzi nie my­śli o wła­snym po­stę­po­wa­niu, sta­ją się za­gu­bio­ny­mi ego­ista­mi, któ­rzy nie ma­ją cza­su dla in­nych, omi­ja ich ra­do­sny uśmiech i szczę­ście.

Zdro­wie jest nam da­ne i za­ra­zem za­da­ne. Za tym prze­ko­na­niem o wiel­kiej war­to­ści zdro­wia win­ny pójść na­sze dzia­ła­nia, aby je ochra­niać i aby zdro­wia nie utra­cić. Za­dbaj­my o to, by mło­de po­ko­le­nie co­dzien­nie pro­wa­dzi­ło zdro­wy styl ży­cia i by­cia, sza­nu­jąc wła­sne zdro­wie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Kry­sty­na Ostrow­ska
  Tro­ska o zdro­wie w szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Czło­wiek to nie tyl­ko cia­ło
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Zdro­wot­ność i spraw­ność fi­zycz­na mło­dzie­ży
 • Grze­gorz So­cha
  Le­piej za­po­bie­gać niż le­czyć…
 • Kry­sty­na Ostrow­ska
  Mo­je zdro­wie – psy­cho­test
 • Iwo­na Ja­ku­bow­ska
  Pro­fi­lak­ty­ka sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Toż­sa­mość czło­wie­ka a zdro­wie psy­chicz­ne
 • Da­nu­ta Bu­la
  Mu­tyzm wy­biór­czy
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja zdro­wot­na uczniów (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Alek­san­dra Szew­czyk-Ste­fań­ska
  Jak wy­bie­rać lek­tu­ry? (list)
 • Pa­weł Czer­wiń­ski
  Re­flek­sja na te­mat lek­tu­ry dla kl. IV szk. podst. (Re­né Go­scin­ny, Je­an-Ja­cqu­es Sem­pé, Mi­ko­ła­jek, Na­sza Księ­gar­nia, War­sza­wa 2013) (list)
 • Ro­ma­na Cynk
  Dar po­ko­ju za ce­nę wal­ki z po­ku­sa­mi
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Dzi­wo­lą­gi
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Prze­strze­gam za­sad. Sce­na­riusz za­jęć dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ka­ta­rzy­na No­wak-Kwiat­kow­ska
  Nie umie­ra ten, kto trwa w pa­mię­ci ży­wych. Pro­gram ar­ty­stycz­ny dla szkół pod­sta­wo­wych

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.