09/2015 Programy wychowawcze i profilaktyczne

okladka_09-2015 Szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne zadomowiły się w polskiej edukacji. W każdej placówce oświatowej powinny być realizowane zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, które spełniają nie tylko cel – jak dawniej nazywano – uświadamiania seksualnego, ale także wspierają rodziców w ich dziele wychowawczym.

Lektura celów kształcenia i treści nauczania w podstawie programowej tych zajęć mile zaskoczy czytającego – „to jest to”, właśnie taka problematyka daje szansę na harmonijny rozwój młodego człowieka. Treści programowe tego przedmiotu mogą stanowić fundament dla realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego.

Nietrudno zauważyć kompatybilność i komplementarność tych trzech programów. Jeśli kadra szkolna dołoży starań, można spodziewać się pozytywnych efektów na płaszczyźnie wychowawczej, profilaktycznej i prorodzinnej.

Samo przekazywanie wiedzy nie jest skuteczną metodą profilaktyki, bowiem posiadanie wiedzy lub jej nieposiadanie nie wiąże się z podejmowaniem lub niepodejmowaniem zachowań ryzykownych. Dla zmiany postaw i zachowań młodych ludzi istotna jest motywacja i wiążąca się z nią hierarchia wartości.

Tę optymistyczną wizję polskiej szkoły bezpowrotnie chce zepsuć organ, któremu najbardziej powinno zależeć na skutecznym wychowaniu i skutecznej profilaktyce – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobra ocena od kilkunastu lat realizowanych zajęć WdŻ, którą wystawiają zarówno przedmiotowi, jak i nauczycielom uczniowie i rodzice (patrz: raport IBE, dostępny na men.gov.pl), nie skłania Pani Minister do satysfakcji. Pani Minister zdaje się nie dostrzegać trudu nauczycieli i wyraża zdziwienie, że uczniowie już na II miejscu typują zajęcia szkolne WdŻ jako źródło wiedzy o seksualności człowieka (I miejsce zajmują rówieśnicy). Tymczasem szefowa resortu edukacji była przekonana, że młodzież czerpie tę wiedzę głównie z Internetu. I mimo że polska szkoła całkiem dobrze sobie radzi z wychowaniem seksualnym, w MEN zapada decyzja o powołaniu ekipy „ekspertów”, która opracuje nowe podstawy programowe. Jakie? Można się domyślać. Rodzice z wielu krajów (Włoch, Niemiec, Francji) już walczą z programami edukacji seksualnej, które zostały narzucone przez ideologów wywodzących się z LGBTQ (środowiska gejów i lesbijek), gender i skrajnego feminizmu. Czy przyszedł więc czas i na naszych rodziców?


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

W nowym roku szkolnym życzymy naszym Czytelnikom, aby mocą swego autorytetu i kompetencji rozwijali możliwości poznawcze uczniów i kształtowali w nich wiarę w pożyteczność dobra i prawdy.

Redakcja

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 09-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Apel z 78. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę
 • dr Stanisław Sławiński
  Edukacja seksualna czy wychowanie?
 • s. Marek Dziewiecki
  Próba eliminacji WdŻ z polskich szkół
 • Romana Cynk
  Quo vadis, Domine?
 • dr Krystyna Kluzowa
  Podstawy programowe „wychowania do życia w rodzinie” – czy do zmiany?
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie, profilaktyka, WdŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Łukasz Mrózek
  Idea chrześcijańskiego wychowania
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak wychowywać?
 • Ewa Janczak
  System prewencyjny św. Jana Bosko
 • Danuta Bula
  Okrucieństwo rodzi się ze słabości
 • Paweł Borowiecki
  Zdrowy styl życia. Program profilaktyczny dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych
 • Maria Antoniuk
  Ja i moja rodzina we wspólnej podróży. Program wychowawczy dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.