09/2015 Programy wychowawcze i profilaktyczne

okladka_09-2015 Szkolne pro­gramy wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tyczne za­do­mo­wiły się w pol­skiej edu­ka­cji. W każ­dej pla­cówce oświa­to­wej po­winny być re­ali­zo­wane za­ję­cia z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie, które speł­niają nie tylko cel – jak daw­niej na­zy­wano – uświa­da­mia­nia sek­su­al­nego, ale także wspie­rają ro­dzi­ców w ich dziele wy­cho­waw­czym.

Lektura ce­lów kształ­ce­nia i tre­ści na­ucza­nia w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej tych za­jęć mile za­sko­czy czy­ta­ją­cego – „to jest to”, wła­śnie taka pro­ble­ma­tyka daje szansę na har­mo­nijny roz­wój mło­dego czło­wieka. Treści pro­gra­mowe tego przed­miotu mogą sta­no­wić fun­da­ment dla re­ali­za­cji pro­gramu wy­cho­waw­czego i pro­fi­lak­tycz­nego.

Nietrudno za­uwa­żyć kom­pa­ty­bil­ność i kom­ple­men­tar­ność tych trzech pro­gra­mów. Jeśli ka­dra szkolna do­łoży sta­rań, można spo­dzie­wać się po­zy­tyw­nych efek­tów na płasz­czyź­nie wy­cho­waw­czej, pro­fi­lak­tycz­nej i pro­ro­dzin­nej.

Samo prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy nie jest sku­teczną me­todą pro­fi­lak­tyki, bo­wiem po­sia­da­nie wie­dzy lub jej nie­po­sia­da­nie nie wiąże się z po­dej­mo­wa­niem lub nie­podej­mo­wa­niem za­cho­wań ry­zy­kow­nych. Dla zmiany po­staw i za­cho­wań mło­dych lu­dzi istotna jest mo­ty­wa­cja i wią­żąca się z nią hie­rar­chia war­to­ści.

Tę opty­mi­styczną wi­zję pol­skiej szkoły bez­pow­rot­nie chce ze­psuć or­gan, któ­remu naj­bar­dziej po­winno za­le­żeć na sku­tecz­nym wy­cho­wa­niu i sku­tecz­nej pro­fi­lak­tyce – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobra ocena od kil­ku­na­stu lat re­ali­zo­wa­nych za­jęć WdŻ, którą wy­sta­wiają za­równo przed­mio­towi, jak i na­uczy­cie­lom ucznio­wie i ro­dzice (patrz: ra­port IBE, do­stępny na men.gov.pl), nie skła­nia Pani Minister do sa­tys­fak­cji. Pani Minister zdaje się nie do­strze­gać trudu na­uczy­cieli i wy­raża zdzi­wie­nie, że ucznio­wie już na II miej­scu ty­pują za­ję­cia szkolne WdŻ jako źró­dło wie­dzy o sek­su­al­no­ści czło­wieka (I miej­sce zaj­mują ró­wie­śnicy). Tymczasem sze­fowa re­sortu edu­ka­cji była prze­ko­nana, że mło­dzież czer­pie tę wie­dzę głów­nie z Internetu. I mimo że pol­ska szkoła cał­kiem do­brze so­bie ra­dzi z wy­cho­wa­niem sek­su­al­nym, w MEN za­pada de­cy­zja o po­wo­ła­niu ekipy „eks­per­tów”, która opra­cuje nowe pod­stawy pro­gra­mowe. Jakie? Można się do­my­ślać. Rodzice z wielu kra­jów (Włoch, Niemiec, Francji) już wal­czą z pro­gra­mami edu­ka­cji sek­su­al­nej, które zo­stały na­rzu­cone przez ide­olo­gów wy­wo­dzą­cych się z LGBTQ (śro­do­wi­ska ge­jów i les­bi­jek), gen­der i skraj­nego fe­mi­ni­zmu. Czy przy­szedł więc czas i na na­szych ro­dzi­ców?


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

W no­wym roku szkol­nym ży­czymy na­szym Czytelnikom, aby mocą swego au­to­ry­tetu i kom­pe­ten­cji roz­wi­jali moż­li­wo­ści po­znaw­cze uczniów i kształ­to­wali w nich wiarę w po­ży­tecz­ność do­bra i prawdy.

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Apel z 78. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę
 • dr Stanisław Sławiński
  Edukacja sek­su­alna czy wy­cho­wa­nie?
 • s. Marek Dziewiecki
  Próba eli­mi­na­cji WdŻ z pol­skich szkół
 • Romana Cynk
  Quo va­dis, Domine?
 • dr Krystyna Kluzowa
  Podstawy pro­gra­mowe „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” – czy do zmiany?
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie, pro­fi­lak­tyka, WdŻ. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Łukasz Mrózek
  Idea chrze­ści­jań­skiego wy­cho­wa­nia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak wy­cho­wy­wać?
 • Ewa Janczak
  System pre­wen­cyjny św. Jana Bosko
 • Danuta Bula
  Okrucieństwo ro­dzi się ze sła­bo­ści
 • Paweł Borowiecki
  Zdrowy styl ży­cia. Program pro­fi­lak­tyczny dla pierw­szych klas szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Maria Antoniuk
  Ja i moja ro­dzina we wspól­nej po­dróży. Program wy­cho­waw­czy dla uczniów klasy IV szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.