09/2011 Szko­ła. Na­sze ocze­ki­wa­nia

okladka_09-2011Przed na­mi no­wy rok szkol­ny. Po­wro­to­wi uczniów i na­uczy­cie­li do szkół to­wa­rzy­szy więk­sze spo­łecz­ne za­in­te­re­so­wa­nie oświa­tą. Roz­mo­wy i dys­ku­sje do­ty­czą m. in. sta­nu tech­nicz­ne­go bu­dyn­ków i te­re­nów przy­szkol­nych, wy­po­sa­że­nia szkół w no­wo­cze­sne po­mo­ce dy­dak­tycz­ne, sta­nu ka­dry na­uczy­ciel­skiej, pro­gra­mów na­ucza­nia, ce­ny pod­ręcz­ni­ków, eg­za­mi­nów, oce­ny pra­cy szkół, cią­głe­go re­for­mo­wa­nia oświa­ty oraz kwe­stii, gdzie jest od­po­wied­niej­sze miej­sce dla sze­ścio­lat­ka: w przed­szko­lu czy w szko­le.

Czas edu­ka­cji szkol­nej ule­ga wy­dłu­że­niu, od przed­szko­la do ukoń­cze­nia stu­diów, przez 20 lat, mło­dy czło­wiek pra­wie każ­de­go dnia spę­dza po kil­ka go­dzin w szko­le. Jest to bar­dzo istot­na część ży­cia czło­wie­ka, czas szyb­kie­go roz­wo­ju i utrwa­la­nia po­staw.

Czas na­uki szkol­nej mu­si być mą­drze za­pro­jek­to­wa­ny. Szko­ła ma wspo­ma­gać roz­wój mło­de­go czło­wie­ka, bu­dzić cie­ka­wość po­zna­wa­nia świa­ta, mo­ty­wo­wać do zdo­by­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, wpro­wa­dzać w świat war­to­ści, kształ­to­wać wła­ści­we po­sta­wy.

Od­po­wied­ni kli­mat wy­cho­waw­czy, pra­wi­dło­we re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, spre­cy­zo­wa­ne za­sa­dy, pra­wa i obo­wiąz­ki kształ­tu­ją wła­ści­we po­sta­wy spo­łecz­ne. Od te­go, kim w szko­le na­uczy się być mło­dy czło­wiek, w du­żym stop­niu za­le­ży je­go po­stę­po­wa­nie w ży­ciu do­ro­słym.

Szko­ła ma być miej­scem przy­ja­znym dziec­ku, miej­scem spo­tka­nia, dia­lo­gu, po­szu­ki­wa­nia, my­śle­nia, ro­zu­mie­nia świa­ta, w któ­rym ży­je.

Więk­szość wie­dzy i umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych w szko­le bę­dzie uży­tecz­na do­pie­ro w ży­ciu do­ro­słym, pew­na część wia­do­mo­ści nie bę­dzie przy­dat­na. Mło­dzi lu­dzie szu­ka­ją in­for­ma­cji i umie­jęt­no­ści po­trzeb­nych tu i te­raz. Dla­te­go trze­ba w więk­szym stop­niu ukie­run­ko­wać pra­cę szko­ły na ak­tu­al­ne po­trze­by uczniów, na po­szu­ki­wa­nie praw­dy o so­bie i in­nych, na po­zna­wa­nie war­to­ści i ro­zu­mie­nia ich zna­cze­nia. Po­zna­wa­nie in­te­re­su­ją­cych rze­czy jest za­wsze cie­ka­we. Tyl­ko na­uczy­cie­le pa­sjo­na­ci po­tra­fią za­in­te­re­so­wać uczniów na­ucza­nym przed­mio­tem i roz­bu­dzić w nich mo­ty­wa­cję do ucze­nia się. Wte­dy uczeń idzie do szko­ły ra­do­sny, na­uka szkol­na prze­sta­je być tyl­ko speł­nia­niem obo­wiąz­ku, ale in­te­re­su­ją­cą przy­go­dą.

Mi­sją szko­ły jest słu­że­nie roz­wo­jo­wi mło­de­go czło­wie­ka, po­moc w po­zna­niu sa­me­go sie­bie i stwo­rze­nie moż­li­wo­ści re­ali­zo­wa­nia zdol­no­ści, ta­len­tów i za­in­te­re­so­wań. W roz­po­czy­na­ją­cym się ro­ku szkol­nym ży­czę Wam re­ali­za­cji tej mi­sji z wiel­kim suk­ce­sem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

 

Za­war­tość nu­me­ru:
 • Woj­ciech Drzeż­dżon
  Per­so­na­li­stycz­ny wy­miar wy­cho­wa­nia. Z na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II
 • Apel do pol­skich na­uczy­cie­li
 • Ry­szard Adam Pod­gór­ski
  Glo­bal­na kul­tu­ra
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Szkol­ne fo­rum pu­bli­cum. Szko­ła ja­ko prze­strzeń kształ­to­wa­nia po­staw spo­łecz­nych i oby­wa­tel­skich
 • Da­riusz Za­lew­ski
  O pe­da­go­gicz­nym znie­chę­ce­niu
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Po­li­tycz­na „po­praw­ność”
 • ks. dr Da­riusz Buk­sik SDB
  Szkol­na sa­mot­ność
 • Mał­go­rza­ta Sa­gan
  Kuź­nia ta­len­tów czy za­prze­pasz­czo­nych szans?
 • Ar­tur Gó­rec­ki
  Sys­te­mo­we nisz­cze­nie szko­ły (list)
 • Ka­ta­rzy­na Bor­kow­ska
  Uni­sek­sizm
 • Sta­ni­sław Ko­wal
  Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na
 • Mał­go­rza­ta Perza­now­ska
  Wi­de­otre­ning ko­mu­ni­ka­cji. Pra­ca z uczniem wy­ma­ga­ją­cym kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go
 • Vio­let­ta Krucz­kow­ska
  Jak być sku­tecz­nym ro­dzi­cem?
 • Bo­że­na Pa­ster­nak
  Al­fa­bet wy­cho­waw­cy
 • Lu­cy­na Grzy­wa
  Kro­ni­ka kla­sy (list)

Okład­ka: fot. Ire­na Za­łu­ska

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.