09/2011 Szkoła. Nasze oczekiwania

okladka_09-2011Przed nami nowy rok szkolny. Powrotowi uczniów i na­uczy­cieli do szkół to­wa­rzy­szy więk­sze spo­łeczne za­in­te­re­so­wa­nie oświatą. Rozmowy i dys­ku­sje do­ty­czą m. in. stanu tech­nicz­nego bu­dyn­ków i te­re­nów przy­szkol­nych, wy­po­sa­że­nia szkół w no­wo­cze­sne po­moce dy­dak­tyczne, stanu ka­dry na­uczy­ciel­skiej, pro­gra­mów na­ucza­nia, ceny pod­ręcz­ni­ków, eg­za­mi­nów, oceny pracy szkół, cią­głego re­for­mo­wa­nia oświaty oraz kwe­stii, gdzie jest od­po­wied­niej­sze miej­sce dla sze­ścio­latka: w przed­szkolu czy w szkole.

Czas edu­ka­cji szkol­nej ulega wy­dłu­że­niu, od przed­szkola do ukoń­cze­nia stu­diów, przez 20 lat, młody czło­wiek pra­wie każ­dego dnia spę­dza po kilka go­dzin w szkole. Jest to bar­dzo istotna część ży­cia czło­wieka, czas szyb­kiego roz­woju i utrwa­la­nia po­staw.

Czas na­uki szkol­nej musi być mą­drze za­pro­jek­to­wany. Szkoła ma wspo­ma­gać roz­wój mło­dego czło­wieka, bu­dzić cie­ka­wość po­zna­wa­nia świata, mo­ty­wo­wać do zdo­by­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, wpro­wa­dzać w świat war­to­ści, kształ­to­wać wła­ściwe po­stawy.

Odpowiedni kli­mat wy­cho­waw­czy, pra­wi­dłowe re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, spre­cy­zo­wane za­sady, prawa i obo­wiązki kształ­tują wła­ściwe po­stawy spo­łeczne. Od tego, kim w szkole na­uczy się być młody czło­wiek, w du­żym stop­niu za­leży jego po­stę­po­wa­nie w ży­ciu do­ro­słym.

Szkoła ma być miej­scem przy­ja­znym dziecku, miej­scem spo­tka­nia, dia­logu, po­szu­ki­wa­nia, my­śle­nia, ro­zu­mie­nia świata, w któ­rym żyje.

Większość wie­dzy i umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych w szkole bę­dzie uży­teczna do­piero w ży­ciu do­ro­słym, pewna część wia­do­mo­ści nie bę­dzie przy­datna. Młodzi lu­dzie szu­kają in­for­ma­cji i umie­jęt­no­ści po­trzeb­nych tu i te­raz. Dlatego trzeba w więk­szym stop­niu ukie­run­ko­wać pracę szkoły na ak­tu­alne po­trzeby uczniów, na po­szu­ki­wa­nie prawdy o so­bie i in­nych, na po­zna­wa­nie war­to­ści i ro­zu­mie­nia ich zna­cze­nia. Poznawanie in­te­re­su­ją­cych rze­czy jest za­wsze cie­kawe. Tylko na­uczy­ciele pa­sjo­naci po­tra­fią za­in­te­re­so­wać uczniów na­ucza­nym przed­mio­tem i roz­bu­dzić w nich mo­ty­wa­cję do ucze­nia się. Wtedy uczeń idzie do szkoły ra­do­sny, na­uka szkolna prze­staje być tylko speł­nia­niem obo­wiązku, ale in­te­re­su­jącą przy­godą.

Misją szkoły jest słu­że­nie roz­wo­jowi mło­dego czło­wieka, po­moc w po­zna­niu sa­mego sie­bie i stwo­rze­nie moż­li­wo­ści re­ali­zo­wa­nia zdol­no­ści, ta­len­tów i za­in­te­re­so­wań. W roz­po­czy­na­ją­cym się roku szkol­nym ży­czę Wam re­ali­za­cji tej mi­sji z wiel­kim suk­ce­sem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

 

Zawartość nu­meru:
 • Wojciech Drzeżdżon
  Personalistyczny wy­miar wy­cho­wa­nia. Z na­ucza­nia Jana Pawła II
 • Apel do pol­skich na­uczy­cieli
 • Ryszard Adam Podgórski
  Globalna kul­tura
 • Katarzyna Padło
  Szkolne fo­rum pu­bli­cum. Szkoła jako prze­strzeń kształ­to­wa­nia po­staw spo­łecz­nych i oby­wa­tel­skich
 • Dariusz Zalewski
  O pe­da­go­gicz­nym znie­chę­ce­niu
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Polityczna „po­praw­ność”
 • ks. dr Dariusz Buksik SDB
  Szkolna sa­mot­ność
 • Małgorzata Sagan
  Kuźnia ta­len­tów czy za­prze­pasz­czo­nych szans?
 • Artur Górecki
  Systemowe nisz­cze­nie szkoły (list)
 • Katarzyna Borkowska
  Uniseksizm
 • Stanisław Kowal
  Edukacja zróż­ni­co­wana
 • Małgorzata Perzanowska
  Wideotrening ko­mu­ni­ka­cji. Praca z uczniem wy­ma­ga­ją­cym kształ­ce­nia spe­cjal­nego
 • Violetta Kruczkowska
  Jak być sku­tecz­nym ro­dzi­cem?
 • Bożena Pasternak
  Alfabet wy­cho­wawcy
 • Lucyna Grzywa
  Kronika klasy (list)

Okładka: fot. Irena Załuska

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.