09/2009 Edukacja medialna

okladka_09-2009Środki spo­łeczne są wła­sno­ścią pu­bliczną, do­brem wspól­nym, z któ­rego wszy­scy ko­rzy­stamy i o które win­ni­śmy się trosz­czyć. Za tre­ści i pro­gramy w me­diach bez­po­śred­nio od­po­wia­dają au­to­rzy, wy­dawcy, re­dak­cje, a po­śred­nio wła­ści­ciele me­diów. Od ich od­po­wie­dzial­no­ści za­leży, czy prze­ka­zy­wane in­for­ma­cje są praw­dziwe, czy au­dy­cje służą do­bru, po­sza­no­wa­niu praw czło­wieka i jego god­no­ści.

Praca wy­cho­waw­cza w od­bio­rze me­diów winna być pro­wa­dzona w domu ro­dzin­nym i w szkole. Korzystajmy z me­diów w spo­sób se­lek­tywny, chro­niąc dzieci przed ich de­struk­cyj­nym od­dzia­ły­wa­niem.

W roz­po­czy­na­ją­cym się roku szkol­nym na­uczy­cie­lom i wy­cho­waw­com ży­czymy spo­koj­nej i owoc­nej pracy.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jasna Góra, 2 lipca 2009
  Apel do pol­skich na­uczy­cieli
 • Janusz Morbitzer
  O po­trze­bie edu­ka­cji me­dial­nej
 • s. Urszula Kłusek SAC
  Mojemu dziecku nie po­zwolę!
 • Maciej Iłowiecki
  Człowiek na smy­czy
 • Dariusz Hryciuk
  Dzieci i mło­dzież od­bior­cami mie­diów
 • Justyna Pawlak
  Miłość w cza­so­pi­smach mło­dzie­żo­wych
 • Piotr T. Nowakowski
  Rodzina w spo­łe­czeń­stwie in­for­ma­cyj­nym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Internet i mło­dzież
 • ks. Grzegorz Delmanowicz
  Internet a ży­cie ro­dzinne
 • Piotr Kowalczuk
  Posługuje się my­szą i kla­wia­turą
 • Lidia Wasyłyszyn
  Młodzieżowa e−Akademia
 • Małgorzata Nowotka
  Oblicza prze­mocy
 • Renata Dulian
  Spot i spam (klucz do ję­zyka)
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Dobra prasa

Okładka i fo­to­gra­fie w nu­me­rze za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.