09/2009 Edu­ka­cja me­dial­na

okladka_09-2009Środ­ki spo­łecz­ne są wła­sno­ścią pu­blicz­ną, do­brem wspól­nym, z któ­re­go wszy­scy ko­rzy­sta­my i o któ­re win­ni­śmy się trosz­czyć. Za tre­ści i pro­gra­my w me­diach bez­po­śred­nio od­po­wia­da­ją au­to­rzy, wy­daw­cy, re­dak­cje, a po­śred­nio wła­ści­cie­le me­diów. Od ich od­po­wie­dzial­no­ści za­le­ży, czy prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje są praw­dzi­we, czy au­dy­cje słu­żą do­bru, po­sza­no­wa­niu praw czło­wie­ka i je­go god­no­ści.

Pra­ca wy­cho­waw­cza w od­bio­rze me­diów win­na być pro­wa­dzo­na w do­mu ro­dzin­nym i w szko­le. Ko­rzy­staj­my z me­diów w spo­sób se­lek­tyw­ny, chro­niąc dzie­ci przed ich de­struk­cyj­nym od­dzia­ły­wa­niem.

W roz­po­czy­na­ją­cym się ro­ku szkol­nym na­uczy­cie­lom i wy­cho­waw­com ży­czy­my spo­koj­nej i owoc­nej pra­cy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ja­sna Gó­ra, 2 lip­ca 2009
  Apel do pol­skich na­uczy­cie­li
 • Ja­nusz Mor­bit­zer
  O po­trze­bie edu­ka­cji me­dial­nej
 • s. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mo­je­mu dziec­ku nie po­zwo­lę!
 • Ma­ciej Iło­wiec­ki
  Czło­wiek na smy­czy
 • Da­riusz Hry­ciuk
  Dzie­ci i mło­dzież od­bior­ca­mi mie­diów
 • Ju­sty­na Paw­lak
  Mi­łość w cza­so­pi­smach mło­dzie­żo­wych
 • Piotr T. No­wa­kow­ski
  Ro­dzi­na w spo­łe­czeń­stwie in­for­ma­cyj­nym
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  In­ter­net i mło­dzież
 • ks. Grze­gorz Del­ma­no­wicz
  In­ter­net a ży­cie ro­dzin­ne
 • Piotr Ko­wal­czuk
  Po­słu­gu­je się my­szą i kla­wia­tu­rą
 • Li­dia Wa­sy­ły­szyn
  Mło­dzie­żo­wa e−Akademia
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Ob­li­cza prze­mo­cy
 • Re­na­ta Du­lian
  Spot i spam (klucz do ję­zy­ka)
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Do­bra pra­sa

Okład­ka i fo­to­gra­fie w nu­me­rze za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.