07-08/2018 Edu­ka­cja szan­są dla dzie­ci Afry­ki

okladka_07-08-2018Od­da­je­my do Pań­stwa rąk nie­zwy­kły nu­mer „Wy­cho­waw­cy”. Przy­go­to­wa­li­śmy go wraz z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki. Dla­cze­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na te­mat afry­kań­ski? Co ma on wspól­ne­go z pro­ble­ma­mi pol­skiej szko­ły i te­ma­ty­ką wy­cho­wa­nia, któ­re zwy­kle gosz­czą na na­szych ła­mach?

Ży­wi­my głę­bo­kie prze­ko­na­nie, że to od nas.– na­uczy­cie­li za­le­ży, czy przy­szłe po­ko­le­nia bę­dą umia­ły i chcia­ły po­ma­gać po­trze­bu­ją­cym. Trze­ba uczyć mło­dych lu­dzi wraż­li­wo­ści na po­trze­by in­nych, zwłasz­cza ży­ją­cych w skraj­nym ubó­stwie. W świe­cie na­sta­wio­nym na in­dy­wi­du­al­ny suk­ces ła­two za­tra­cić em­pa­tię i zro­zu­mie­nie czy­jejś bie­dy. Je­śli za­nie­dba­my ten aspekt wy­cho­wa­nia, mło­dzi lu­dzie nie zro­zu­mie­ją po­trze­by po­ma­ga­nia i bę­dą chcie­li re­ali­zo­wać tyl­ko swo­je ce­le i pra­gnie­nia.

Te­ma­ty­ka gło­du czy cho­rób, tak bo­le­śnie obec­na w Afry­ce, jest czymś wsty­dli­wym, co naj­le­piej ukryć i zle­cić or­ga­ni­za­cjom do te­go po­wo­ła­nym. Nie mo­że­my po­zwo­lić, by ko­lej­ne po­ko­le­nia za­my­ka­ły oczy na fakt, że w na­szych cza­sach, kil­ka – mo­że kil­ka­na­ście go­dzin lo­tu stąd, lu­dzie umie­ra­ją z gło­du.

Pań­stwa afry­kań­skie do­ty­ka wie­le trud­nych pro­ble­mów. My po­sta­no­wi­li­śmy skon­cen­tro­wać się na edu­ka­cji. Jak bar­dzo róż­ne są wa­run­ki na­ucza­nia na tym kon­ty­nen­cie! Ale też ile pięk­nych emo­cji nie­sie tam szko­ła! Za­dzi­wia nas ra­dość uczniów oraz tro­ska tam­tej­szych mi­sjo­na­rek i mi­sjo­na­rzy. Chcie­li­śmy tak­że uka­zać bo­le­sne pro­ble­my opie­ki i wy­cho­wa­nia, dla­te­go po­ru­sza­my te­mat sie­rot w Afry­ce, dzie­ci uli­cy czy pra­cy nie­let­nich.

Po­za prze­ka­za­niem tych in­for­ma­cji i opo­wie­ści o lu­dziach miesz­ka­ją­cych na tym kon­ty­nen­cie, pra­gnie­my, aby ten nu­mer „Wy­cho­waw­cy” był rów­nież kon­kret­ną za­chę­tą do pod­ję­cia dzia­łań w Pań­stwa pla­ców­ce szkol­nej.

Na stro­nach 26–27 (w środ­ku nu­me­ru) za­miesz­cza­my pla­kat za­pra­sza­ją­cy do włą­cze­nia się w po­moc Afry­ce wraz z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki. Za­wie­szo­ny w wi­docz­nym miej­scu w Pań­stwa szko­le, mo­że za­in­te­re­so­wać uczniów pra­cą w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu (o for­mach tej pra­cy pi­sze­my na str. 36–41). Za­chę­ta ze stro­ny na­uczy­cie­li mo­że za­owo­co­wać kon­kret­ną współ­pra­cą mło­dzie­ży, któ­ra po­tra­fi dzie­lić się z po­trze­bu­ją­cy­mi swo­im cza­sem i zdol­no­ścia­mi. For­my tej po­mo­cy mo­gą być róż­ne, przy­kła­dem mo­że być pa­sja czło­wie­ka, któ­ry od lat or­ga­ni­zu­je zbiór­ki ma­ku­la­tu­ry, gro­ma­dząc środ­ki na bu­do­wę stud­ni w Afry­ce (str. 30). Mo­że je­go hi­sto­ria sta­nie się in­spi­ra­cją dla szkol­nych ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych?
I ko­lej­ny po­mysł: wy­sta­wy i pre­lek­cje o te­ma­ty­ce afry­kań­skiej w szko­łach. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki opra­co­wa­ła pro­jekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry mo­że po­ja­wić się w każ­dej szko­le: wy­sta­wa uka­zu­ją­ca re­alia i co­dzien­ność te­go kon­ty­nen­tu oraz moż­li­wość spo­tka­nia z ucznia­mi (in­for­ma­cje na str. 28–31).
Ma­my na­dzie­ję, że ten nu­mer „Wy­cho­waw­cy” za­in­spi­ru­je Pań­stwa do dzia­łań, któ­re bo­daj w nie­wiel­kim stop­niu przy­czy­nią się do po­pra­wy sy­tu­acji lu­dzi, a szcze­gól­nie dzie­ci miesz­ka­ją­cych w Afry­ce.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy,

do­bie­ga koń­ca rok szkol­ny i nad­cho­dzą wa­ka­cje. Ży­czy­my Pań­stwu, aby let­ni wy­po­czy­nek za­owo­co­wał od­zy­ska­niem sił do pra­cy, przy­niósł ra­dość i po­go­dę du­cha.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Opo­wieść afry­kań­ska
 • Ka­mi­la Ga­łusz­ka
  Po­moc, któ­ra dzia­ła. Roz­mo­wa z Woj­cie­chem Zię­bą, Pre­ze­sem Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki
 • Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
  – Szko­ła w Afry­ce
  Afry­kań­skie sie­ro­ty
  Dzie­ci uli­cy
  Pra­ca dzie­ci
  In­spi­ra­cje – ini­cja­ty­wy – po­moc
 • Ka­mi­la Ga­łusz­ka
  Em­pa­tycz­na, ade­kwat­na i mą­dra po­moc. Roz­mo­wa z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, dy­rek­to­rem pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
 • Łu­kasz Mró­zek
  Mło­dy wo­lon­ta­riat
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Za­nim na­sto­la­tek po­dej­mie pierw­szą pra­cę
 • Ro­ma­na Cynk
  Okrut­na praw­da to za­bój­czy ego­izm
 • Bo­że­na We­ber
  Rok Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Róż­ne po­sta­cie roz­ka­zów
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O kró­lew­nie, któ­ra po­ko­cha­ła pięk­no
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Jak pięk­nie jest być ra­do­snym. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla klas IIIII
 • Ge­no­we­fa Gó­rec­ka
  Zie­mia przy­ja­zna ży­ciu (list)
 • Ka­ta­rzy­na Kacz­ma­rek
  100 lat Pol­sko! Sce­na­riusz te­atral­ny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych

Okład­ka: fot. Re­gi­na Ko­zioł

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.