07-08/2015 Zdrowy styl życia

okladka_07-08-2015

Współczesny świat wy­maga ży­cia w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym, mą­drego pa­no­wa­nia w uni­wer­sum eko­lo­gicz­nym. Wychowanie eko­lo­giczne na­leży roz­po­cząć od naj­młod­szych lat w domu ro­dzin­nym, w szkole.

Taki tryb ży­cia prze­ja­wia się w ochro­nie zdro­wia i usta­wicz­nym trosz­cze­niu się o nie, dba­ło­ścią o to, co jemy (dieta bo­gatą w wa­rzywa i owoce, na­biał, mięso i ryby), re­gu­lar­nym upra­wia­niu ćwi­czeń fi­zycz­nych (spa­cery, bie­ga­nie, jazda na ro­we­rze), ak­tyw­nym spę­dza­niu czasu wol­nego z czę­stym kon­tak­tem z przy­rodą. Ważna jest dba­łość o od­po­wied­nią ilość snu i od­po­czynku oraz uni­ka­nie czyn­ni­ków szko­dli­wych, jak: pa­pie­rosy, al­ko­hol, nar­ko­tyki, po­śpiech, je­dze­nie śmie­ciowe, stres.

Aktywności fi­zycz­nej mło­dych lu­dzi nie sprzyja czę­sta ucieczka od świata rze­czy­wi­stego w świat wir­tu­alny, na­gminne zwol­nie­nia z lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego, nie­chęć do ja­kie­go­kol­wiek wy­siłku fi­zycz­nego. Młodzi mają co­raz mniej stycz­no­ści z przy­rodą. Kontakt z na­turą daje ra­dość ży­cia, re­ge­ne­ruje utra­cone siły, skła­nia do re­flek­sji nad sen­sem ży­cia. Uprawianie róż­no­rod­nych ćwi­czeń fi­zycz­nych po­zwala od­kry­wać sie­bie i do­sko­na­lić się we­wnętrz­nie, sprzyja har­to­wa­niu fi­zycz­nemu i psy­chicz­nemu. Obniżona od­por­ność fi­zyczna pro­wa­dzi do nad­mier­nej męcz­li­wo­ści, znu­że­nia, nie­po­wo­dzeń w na­uce, a na­wet do cho­roby.

W dba­ło­ści o in­te­gralny roz­wój czło­wieka na­leży pa­mię­tać, że kult ciała nie może ogra­ni­czać tro­ski o roz­wój in­te­lek­tu­alny i du­chowy. Już w sta­ro­żyt­nej Grecji wy­cho­wa­nie zmie­rzało do kształ­to­wa­nia czło­wieka do­brego i pięk­nego (ka­lo­ka­ga­thia). Szeroko ro­zu­miane zdro­wie to do­bro­stan za­pew­nia­jący fizyczno-psychiczną i du­chową rów­no­wagę czło­wieka. Troszczmy się więc o zdrowy tryb ży­cia dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Przed nami wa­ka­cje! Zapraszają nas mo­rze i rzeki, góry i lasy, by po­słu­chać szumu fal, spoj­rzeć na zie­leń pól i łąk, po­dzi­wiać ma­je­stat gór, przy­po­mnieć so­bie za­pach ziemi i kwia­tów.

Wszystkim Czytelnikom i sym­pa­ty­kom „Wychowawcy” ży­czymy słońca i pięk­nej po­gody pod­czas wa­ka­cyj­nego wy­po­czynku.

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Barbara Wolny
  Jan Paweł II i zdrowy styl ży­cia
 • Łukasz Mrózek
  Chwalcie Pana w wa­szym ciele
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Zdrowa du­sza
 • Ewelina Krzymowska
  Zdrowy tryb ży­cia a nie­po­wo­dze­nia szkolne
 • Konrad Gaca
  Epidemia wśród dzieci!
 • Jan Czechowski
  Prawdziwe suk­cesy lu­dzi sportu
 • Urszula Tokarska
  Czas wolny a twór­czość dzieci
 • Agnieszka Bereza
  Palcem po ma­pie
 • Ewa Gałązka
  Gotowość do roli ucznia
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Uzależnienia
 • Joanna Jaworska
  Agresja elek­tro­niczna
 • Agnieszka Graczyk
  Nowe uza­leż­nie­nia. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Grzegorz Jurczyński
  Krótka hi­sto­ria al­ko­holu
 • Stanisława Knapik
  Wychowujemy dla eko­lo­gii
 • Natalia Maria Ruman
  Ekologia w ka­te­che­zie
 • Anetta Śliwińska
  EKO-rodzice
 • ks. Marek Dziewiecki
  Człowiek i eko­lo­gia
 • Stanisława Knapik
  Środowisko? Naturalne!
 • Rafał Ryszka
  Przedszkole w le­sie
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do zdro­wego stylu ży­cia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Małgorzata Mróz
  Żyjmy zdrowo i bez­piecz­nie. Program edu­ka­cji zdro­wot­nej dla kl. I–III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Czesława Wydrzyńska
  Ziemia śmieje się kwia­tami. Scenariusz na 100-lecie uro­dzin ks. J. Twardowskiego
 • O edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole
 • Prawda o „in vi­tro”

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.