07-08/2015 Zdro­wy styl ży­cia

okladka_07-08-2015

Współ­cze­sny świat wy­ma­ga ży­cia w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym, mą­dre­go pa­no­wa­nia w uni­wer­sum eko­lo­gicz­nym. Wy­cho­wa­nie eko­lo­gicz­ne na­le­ży roz­po­cząć od naj­młod­szych lat w do­mu ro­dzin­nym, w szko­le.

Ta­ki tryb ży­cia prze­ja­wia się w ochro­nie zdro­wia i usta­wicz­nym trosz­cze­niu się o nie, dba­ło­ścią o to, co je­my (die­ta bo­ga­tą w wa­rzy­wa i owo­ce, na­biał, mię­so i ry­by), re­gu­lar­nym upra­wia­niu ćwi­czeń fi­zycz­nych (spa­ce­ry, bie­ga­nie, jaz­da na ro­we­rze), ak­tyw­nym spę­dza­niu cza­su wol­ne­go z czę­stym kon­tak­tem z przy­ro­dą. Waż­na jest dba­łość o od­po­wied­nią ilość snu i od­po­czyn­ku oraz uni­ka­nie czyn­ni­ków szko­dli­wych, jak: pa­pie­ro­sy, al­ko­hol, nar­ko­ty­ki, po­śpiech, je­dze­nie śmie­cio­we, stres.

Ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mło­dych lu­dzi nie sprzy­ja czę­sta uciecz­ka od świa­ta rze­czy­wi­ste­go w świat wir­tu­al­ny, na­gmin­ne zwol­nie­nia z lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, nie­chęć do ja­kie­go­kol­wiek wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Mło­dzi ma­ją co­raz mniej stycz­no­ści z przy­ro­dą. Kon­takt z na­tu­rą da­je ra­dość ży­cia, re­ge­ne­ru­je utra­co­ne si­ły, skła­nia do re­flek­sji nad sen­sem ży­cia. Upra­wia­nie róż­no­rod­nych ćwi­czeń fi­zycz­nych po­zwa­la od­kry­wać sie­bie i do­sko­na­lić się we­wnętrz­nie, sprzy­ja har­to­wa­niu fi­zycz­ne­mu i psy­chicz­ne­mu. Ob­ni­żo­na od­por­ność fi­zycz­na pro­wa­dzi do nad­mier­nej męcz­li­wo­ści, znu­że­nia, nie­po­wo­dzeń w na­uce, a na­wet do cho­ro­by.

W dba­ło­ści o in­te­gral­ny roz­wój czło­wie­ka na­le­ży pa­mię­tać, że kult cia­ła nie mo­że ogra­ni­czać tro­ski o roz­wój in­te­lek­tu­al­ny i du­cho­wy. Już w sta­ro­żyt­nej Gre­cji wy­cho­wa­nie zmie­rza­ło do kształ­to­wa­nia czło­wie­ka do­bre­go i pięk­ne­go (ka­lo­ka­ga­thia). Sze­ro­ko ro­zu­mia­ne zdro­wie to do­bro­stan za­pew­nia­ją­cy fi­zycz­no-psy­chicz­ną i du­cho­wą rów­no­wa­gę czło­wie­ka. Troszcz­my się więc o zdro­wy tryb ży­cia dzie­ci i mło­dzie­ży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Przed na­mi wa­ka­cje! Za­pra­sza­ją nas mo­rze i rze­ki, gó­ry i la­sy, by po­słu­chać szu­mu fal, spoj­rzeć na zie­leń pól i łąk, po­dzi­wiać ma­je­stat gór, przy­po­mnieć so­bie za­pach zie­mi i kwia­tów.

Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom i sym­pa­ty­kom „Wy­cho­waw­cy” ży­czy­my słoń­ca i pięk­nej po­go­dy pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­po­czyn­ku.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Bar­ba­ra Wol­ny
  Jan Pa­weł II i zdro­wy styl ży­cia
 • Łu­kasz Mró­zek
  Chwal­cie Pa­na w wa­szym cie­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Zdro­wa du­sza
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Zdro­wy tryb ży­cia a nie­po­wo­dze­nia szkol­ne
 • Kon­rad Ga­ca
  Epi­de­mia wśród dzie­ci!
 • Jan Cze­chow­ski
  Praw­dzi­we suk­ce­sy lu­dzi spor­tu
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Czas wol­ny a twór­czość dzie­ci
 • Agniesz­ka Be­re­za
  Pal­cem po ma­pie
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Go­to­wość do ro­li ucznia
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Uza­leż­nie­nia
 • Jo­an­na Ja­wor­ska
  Agre­sja elek­tro­nicz­na
 • Agniesz­ka Gra­czyk
  No­we uza­leż­nie­nia. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Grze­gorz Jur­czyń­ski
  Krót­ka hi­sto­ria al­ko­ho­lu
 • Sta­ni­sła­wa Kna­pik
  Wy­cho­wu­je­my dla eko­lo­gii
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Eko­lo­gia w ka­te­che­zie
 • Anet­ta Śli­wiń­ska
  EKO-ro­dzi­ce
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Czło­wiek i eko­lo­gia
 • Sta­ni­sła­wa Kna­pik
  Śro­do­wi­sko? Na­tu­ral­ne!
 • Ra­fał Rysz­ka
  Przed­szko­le w le­sie
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do zdro­we­go sty­lu ży­cia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Żyj­my zdro­wo i bez­piecz­nie. Pro­gram edu­ka­cji zdro­wot­nej dla kl. I–III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Cze­sła­wa Wy­drzyń­ska
  Zie­mia śmie­je się kwia­ta­mi. Sce­na­riusz na 100-le­cie uro­dzin ks. J. Twar­dow­skie­go
 • O edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szko­le
 • Praw­da o „in vi­tro”

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.