07-08/2012 Wy­cho­wy­wać ale jak?

okladka_07-08-2012

Wy­cho­wa­nie to wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka w pro­ce­sie sta­wa­nia się czło­wie­kiem na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. To dzia­ła­nie dłu­go­trwa­łe, wy­ma­ga­ją­ce udzia­łu osób zna­czą­cych dla dziec­ka. Naj­lep­szym miej­scem pra­wi­dło­we­go wy­cho­wy­wa­nia dziec­ka jest dom ro­dzin­ny, peł­na ro­dzi­na – ma­ma, ta­ta, człon­ko­wie ro­dzi­ny. Szko­ła, gru­pa ró­wie­śni­cza, środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu tyl­ko uzu­peł­nia­ją, wspo­ma­ga­ją wy­cho­waw­czą ro­lę ro­dzi­ny.

Efek­ty wy­cho­waw­cze za­le­żą od pra­wi­dło­wych re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, od sza­no­wa­nia god­no­ści dziec­ka, od po­świę­ca­ne­go mu cza­su, mi­ło­ści, mą­dro­ści, od tro­ski o je­go peł­ny roz­wój. Waż­ny jest do­bry przy­kład, sta­wia­nie wy­ma­gań i ich re­spek­to­wa­nie, prze­strze­ga­nie za­sad etyczno−moralnych. Mło­dy czło­wiek ma mieć pew­ność, że trze­ba żyć w praw­dzie, po­stę­po­wać do­brze, szu­kać pięk­na w so­bie i wo­kół sie­bie, dą­żyć do te­go, aby być da­rem dla in­nych. Do­bre re­la­cje z in­ny­mi uła­twia­ją mło­de­mu czło­wie­ko­wi od­naj­dy­wa­nie od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce go py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści w świe­cie cha­osu in­for­ma­cyj­ne­go, róż­no­rod­nych po­staw, za­cie­ra­nia gra­ni­cy mię­dzy do­brem a złem, praw­dą a fał­szem; wzmac­nia­ją po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Zło, agre­sja, prze­moc nie mo­że stać się nor­mą po­stę­po­wa­nia mło­de­go po­ko­le­nia. Me­dial­ny ob­raz świa­ta jest przed­sta­wia­ny w ciem­nych bar­wach. Za du­żo w nim na­rze­ka­nia, za ma­ło do­brych przy­kła­dów z ży­cia, któ­re by mo­gły uskrzy­dlić mło­dzież. Mło­de­mu czło­wie­ko­wi na­le­ży po­zwo­lić na de­cy­do­wa­nie o wła­snym lo­sie, na ko­rzy­sta­nie z wol­no­ści, uczyć go mą­dre­go kie­ro­wa­nia swo­im ży­ciem i po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za pod­ję­te de­cy­zje. An­ga­żuj­my się w dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze, mów­my i pisz­my wię­cej o wy­cho­wa­niu, przy­bli­żaj­my do­bre przy­kła­dy ta­kich dzia­łań, wy­ra­biaj­my w spo­łe­czeń­stwie po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści za ład wy­cho­waw­czy, za przy­szłość dzie­ci i mło­dzie­ży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  An­tro­po­lo­gia w wy­cho­wa­niu
 • Mał­go­rza­ta Abe­li­te
  Świa­do­me wy­cho­wa­nie
 • Hen­ryk Ja­ro­sie­wicz
  Cha­rak­ter ucznia
 • Gra­ży­na Ko­nior
  Wię­zi oso­bo­we
 • Sel­wa­na Bar­ba­ra Szo­łek
  Wy­cho­waw­ca – któż to ta­ki?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ofia­ro­wać sie­bie
 • Zdzi­sła­wa Pie­tra­szek
  Mą­drość ser­ca. Rok Kor­cza­kow­ski
 • Elż­bie­ta Kło­siń­ska
  Pe­da­go­gicz­ne po­wo­ła­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dzie­ci wspie­ra­ją­ce ro­dzi­ców
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Gra­ni­ce wy­cho­wa­nia
 • Mo­ni­ka Ko­rze­niow­ska
  Otwar­tość na dia­log
 • Apel Two­je­go dziec­ka
 • Ma­rian Ła­kom­ski
  Doj­rza­łe wię­zi ro­dzin­ne
 • Jak wy­cho­wać chu­li­ga­nów?
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Jak unik­nąć po­ra­żek
 • Vio­let­ta Krucz­kow­ska
  Ko­mu­ni­ka­cja z na­sto­lat­kiem
 • Ha­li­na Wa­ku­luk
  O wy­cho­wa­niu
 • Woj­ciech Hau­sner
  Za­ło­że­nia me­to­dy har­cer­skiej
 • Ar­tur Wik­tor
  Tu­ry­sty­ka
 • Mo­ni­ka Mu­raw­ska Zio­bro
  Oj­cow­skie od­dzia­ły­wa­nie
 • Ma­rze­na Łu­ka­szuk
  Re­la­cje pod­mio­to­we
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Sztu­ka wy­cho­wa­nia (list)
 • An­na Gaj
  „Ode­szli z ró­żą w ser­cu”. Kon­spekt lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go w szko­le po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Elż­bie­ta Tu­rek
  „Mi­łość jest wła­sny bieg by­cia na­sze­go”. Sce­na­riusz wie­czo­ru po­etyc­kie­go
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Świat dzie­ci a gra­ni­ce za­cho­wań. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sach V-VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ma­rio­la Ko­zioł
  Wy­cho­wa­nie do mi­ło­ści… Sce­na­riusz za­jęć dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  An­tro­po­lo­gia wy­cho­wa­nia (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­waw­cza ro­la szko­ły (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Sa­mo­wy­cho­wa­nie (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.