07-08/2012 Wychowywać ale jak?

okladka_07-08-2012

Wychowanie to wspo­ma­ga­nie roz­woju dziecka w pro­ce­sie sta­wa­nia się czło­wie­kiem na miarę swo­ich moż­li­wo­ści. To dzia­ła­nie dłu­go­trwałe, wy­ma­ga­jące udziału osób zna­czą­cych dla dziecka. Najlepszym miej­scem pra­wi­dło­wego wy­cho­wy­wa­nia dziecka jest dom ro­dzinny, pełna ro­dzina – mama, tata, człon­ko­wie ro­dziny. Szkoła, grupa ró­wie­śni­cza, środki spo­łecz­nego prze­kazu tylko uzu­peł­niają, wspo­ma­gają wy­cho­waw­czą rolę ro­dziny.

Efekty wy­cho­waw­cze za­leżą od pra­wi­dło­wych re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, od sza­no­wa­nia god­no­ści dziecka, od po­świę­ca­nego mu czasu, mi­ło­ści, mą­dro­ści, od tro­ski o jego pełny roz­wój. Ważny jest do­bry przy­kład, sta­wia­nie wy­ma­gań i ich re­spek­to­wa­nie, prze­strze­ga­nie za­sad etyczno−moralnych. Młody czło­wiek ma mieć pew­ność, że trzeba żyć w praw­dzie, po­stę­po­wać do­brze, szu­kać piękna w so­bie i wo­kół sie­bie, dą­żyć do tego, aby być da­rem dla in­nych. Dobre re­la­cje z in­nymi uła­twiają mło­demu czło­wie­kowi od­naj­dy­wa­nie od­po­wie­dzi na nur­tu­jące go py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści w świe­cie cha­osu in­for­ma­cyj­nego, róż­no­rod­nych po­staw, za­cie­ra­nia gra­nicy mię­dzy do­brem a złem, prawdą a fał­szem; wzmac­niają po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Zło, agre­sja, prze­moc nie może stać się normą po­stę­po­wa­nia mło­dego po­ko­le­nia. Medialny ob­raz świata jest przed­sta­wiany w ciem­nych bar­wach. Za dużo w nim na­rze­ka­nia, za mało do­brych przy­kła­dów z ży­cia, które by mo­gły uskrzy­dlić mło­dzież. Młodemu czło­wie­kowi na­leży po­zwo­lić na de­cy­do­wa­nie o wła­snym lo­sie, na ko­rzy­sta­nie z wol­no­ści, uczyć go mą­drego kie­ro­wa­nia swoim ży­ciem i po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za pod­jęte de­cy­zje. Angażujmy się w dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze, mówmy i piszmy wię­cej o wy­cho­wa­niu, przy­bli­żajmy do­bre przy­kłady ta­kich dzia­łań, wy­ra­biajmy w spo­łe­czeń­stwie po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści za ład wy­cho­waw­czy, za przy­szłość dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Natalia Maria Ruman
  Antropologia w wy­cho­wa­niu
 • Małgorzata Abelite
  Świadome wy­cho­wa­nie
 • Henryk Jarosiewicz
  Charakter ucznia
 • Grażyna Konior
  Więzi oso­bowe
 • Selwana Barbara Szołek
  Wychowawca – któż to taki?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Ofiarować sie­bie
 • Zdzisława Pietraszek
  Mądrość serca. Rok Korczakowski
 • Elżbieta Kłosińska
  Pedagogiczne po­wo­ła­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dzieci wspie­ra­jące ro­dzi­ców
 • Małgorzata Nowotka
  Granice wy­cho­wa­nia
 • Monika Korzeniowska
  Otwartość na dia­log
 • Apel Twojego dziecka
 • Marian Łakomski
  Dojrzałe więzi ro­dzinne
 • Jak wy­cho­wać chu­li­ga­nów?
 • Patrycja Woźniak
  Jak unik­nąć po­ra­żek
 • Violetta Kruczkowska
  Komunikacja z na­sto­lat­kiem
 • Halina Wakuluk
  O wy­cho­wa­niu
 • Wojciech Hausner
  Założenia me­tody har­cer­skiej
 • Artur Wiktor
  Turystyka
 • Monika Murawska Ziobro
  Ojcowskie od­dzia­ły­wa­nie
 • Marzena Łukaszuk
  Relacje pod­mio­towe
 • Aldona Rumińska
  Sztuka wy­cho­wa­nia (list)
 • Anna Gaj
  „Odeszli z różą w sercu”. Konspekt lek­cji ję­zyka pol­skiego w szkole po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Elżbieta Turek
  „Miłość jest wła­sny bieg by­cia na­szego”. Scenariusz wie­czoru po­etyc­kiego
 • Ewa Gałązka
  Świat dzieci a gra­nice za­cho­wań. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sach V-VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Mariola Kozioł
  Wychowanie do mi­ło­ści… Scenariusz za­jęć dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elżbieta Trojan
  Antropologia wy­cho­wa­nia (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elżbieta Trojan
  Wychowawcza rola szkoły (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Alina Szczepankiewicz
  Samowychowanie (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.