07-08/2010 Sprawność fizyczna i psychiczna

okladka_07-08-2010Wakacje to czas wy­po­czynku, wzmoc­nie­nia sił fi­zycz­nych, in­te­lek­tu­al­nych i du­cho­wych. Możemy wów­czas za­spo­koić na­tu­ralną po­trzebę ru­chu, prze­by­wać bli­żej śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego, za­trosz­czyć się o swoje zdro­wie.

Aktywność fi­zyczna jest szcze­gól­nie ważna dla dzieci i mło­dzieży. W ich roz­woju są okresy, w któ­rych ćwi­cze­nia fi­zyczne wy­ko­nują z ła­two­ścią i spra­wia im to dużą przy­jem­ność. Takim „zło­tym wie­kiem” spraw­no­ści fi­zycz­nej są lata 5−7 oraz 10−12 ży­cia dziecka. Zapewnijmy im wów­czas peł­nię ru­chu, pły­wa­nie, jazdę na ro­we­rze, uczest­nic­two w grach ze­spo­ło­wych itd.

Siedzenie przy kom­pu­te­rze czy oglą­da­nie te­le­wi­zji warto za­mie­nić na wspólny, ro­dzinny wy­jazd, spa­cer, gry i za­bawy spor­towe.

Warto też zwol­nić tempo ży­cia, aby usły­szeć ci­szę, do­strzec piękno ota­cza­ją­cej nas przy­rody, mieć czas na re­flek­sję.

Często po­trzebna jest je­dy­nie do­bra wola, aby ro­dzina ra­zem ak­tyw­nie wy­po­czy­wała, by zna­lazł się czas na spa­cer, ćwi­cze­nia fi­zyczne, wspólną lek­turę, roz­mowę. Od nas sa­mych za­leży, jak spę­dzimy wa­ka­cje, by z no­wym za­pa­sem sił po­wró­cić do swo­ich obo­wiąz­ków: ucznio­wie do uczniow­skich, a na­uczy­ciele – na­uczy­ciel­skich.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Elżbieta Wójcik
  O doj­rza­ło­ści czło­wieka
 • Beata Kołosińska
  Biorę nar­ko­tyki!
 • Joanna Holaś
  Nie będę ćpać!
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wychowanie do aser­tyw­no­ści
 • Ilona Gołębiewska
  Cyberprzemoc – za­gro­że­nie dla mło­dego po­ko­le­nia
 • Małgorzata Domaradzka, Danuta Rajska
  Zaburzenia ner­wi­cowe u dzieci
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  W spraw­nym ciele…
 • Zofia Mijakowska
  Nowy gen dys­lek­sji
 • Barbara Dagmara Niziołek
  Działania Powiatu na rzecz zdro­wego stylu ży­cia
 • K. N.
  Czas wa­ka­cji
 • Katarzyna Botko
  Młodzieżowy Telefon Zaufania
 • Stanisława Dzwonkowska
  Darmowy lek
 • Romana Cynk, o. Rafał Wojciechowski
  Wiersze
 • Paweł Janicki
  Zdrowa szkoła – zdrowi ucznio­wie. Program au­tor­ski dla wy­cho­waw­ców klas gim­na­zjal­nych
 • Paweł Czerwiński
  Kontakt in­ter­per­so­nalny. Warsztaty szko­le­niowe dla ani­ma­to­rów grup, wy­cho­waw­ców ko­lo­nij­nych i in.
 • Aleksandra Sztuka, Maria Jankowska, Ewa Skiepko, Helena Jankiewicz, Irena Leszczyńska, Lidia Ścisła
  Rozum i mu­skuły. Rozgrywki sportowo-intelektualne dla klas IV−VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Alina Kojder
  Zdrowe i bez­pieczne dziecko. Scenariusz kon­kursu dla 7−latków
 • Wioletta Rafałowicz
  O Dyziu i bo­lą­cym brzuszku czyli jak zdrowo się od­ży­wiać. Inscenizacja dla szkół pod­sta­wo­wych
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do spraw­no­ści i ak­tyw­no­ści ru­cho­wej. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
  O tym mil­czą po­pu­larne me­dia

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.