07-08/2010 Spraw­ność fi­zycz­na i psy­chicz­na

okladka_07-08-2010Wa­ka­cje to czas wy­po­czyn­ku, wzmoc­nie­nia sił fi­zycz­nych, in­te­lek­tu­al­nych i du­cho­wych. Mo­że­my wów­czas za­spo­ko­ić na­tu­ral­ną po­trze­bę ru­chu, prze­by­wać bli­żej śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, za­trosz­czyć się o swo­je zdro­wie.

Ak­tyw­ność fi­zycz­na jest szcze­gól­nie waż­na dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W ich roz­wo­ju są okre­sy, w któ­rych ćwi­cze­nia fi­zycz­ne wy­ko­nu­ją z ła­two­ścią i spra­wia im to du­żą przy­jem­ność. Ta­kim „zło­tym wie­kiem” spraw­no­ści fi­zycz­nej są la­ta 5−7 oraz 10−12 ży­cia dziec­ka. Za­pew­nij­my im wów­czas peł­nię ru­chu, pły­wa­nie, jaz­dę na ro­we­rze, uczest­nic­two w grach ze­spo­ło­wych itd.

Sie­dze­nie przy kom­pu­te­rze czy oglą­da­nie te­le­wi­zji war­to za­mie­nić na wspól­ny, ro­dzin­ny wy­jazd, spa­cer, gry i za­ba­wy spor­to­we.

War­to też zwol­nić tem­po ży­cia, aby usły­szeć ci­szę, do­strzec pięk­no ota­cza­ją­cej nas przy­ro­dy, mieć czas na re­flek­sję.

Czę­sto po­trzeb­na jest je­dy­nie do­bra wo­la, aby ro­dzi­na ra­zem ak­tyw­nie wy­po­czy­wa­ła, by zna­lazł się czas na spa­cer, ćwi­cze­nia fi­zycz­ne, wspól­ną lek­tu­rę, roz­mo­wę. Od nas sa­mych za­le­ży, jak spę­dzi­my wa­ka­cje, by z no­wym za­pa­sem sił po­wró­cić do swo­ich obo­wiąz­ków: ucznio­wie do uczniow­skich, a na­uczy­cie­le – na­uczy­ciel­skich.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Elż­bie­ta Wój­cik
  O doj­rza­ło­ści czło­wie­ka
 • Be­ata Ko­ło­siń­ska
  Bio­rę nar­ko­ty­ki!
 • Jo­an­na Ho­laś
  Nie bę­dę ćpać!
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­cho­wa­nie do aser­tyw­no­ści
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Cy­ber­prze­moc – za­gro­że­nie dla mło­de­go po­ko­le­nia
 • Mał­go­rza­ta Do­ma­radz­ka, Da­nu­ta Raj­ska
  Za­bu­rze­nia ner­wi­co­we u dzie­ci
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  W spraw­nym cie­le…
 • Zo­fia Mi­ja­kow­ska
  No­wy gen dys­lek­sji
 • Bar­ba­ra Dag­ma­ra Ni­zio­łek
  Dzia­ła­nia Po­wia­tu na rzecz zdro­we­go sty­lu ży­cia
 • K. N.
  Czas wa­ka­cji
 • Ka­ta­rzy­na Bot­ko
  Mło­dzie­żo­wy Te­le­fon Za­ufa­nia
 • Sta­ni­sła­wa Dzwon­kow­ska
  Dar­mo­wy lek
 • Ro­ma­na Cynk, o. Ra­fał Woj­cie­chow­ski
  Wier­sze
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Zdro­wa szko­ła – zdro­wi ucznio­wie. Pro­gram au­tor­ski dla wy­cho­waw­ców klas gim­na­zjal­nych
 • Pa­weł Czer­wiń­ski
  Kon­takt in­ter­per­so­nal­ny. Warsz­ta­ty szko­le­nio­we dla ani­ma­to­rów grup, wy­cho­waw­ców ko­lo­nij­nych i in.
 • Alek­san­dra Sztu­ka, Ma­ria Jan­kow­ska, Ewa Skiep­ko, He­le­na Jan­kie­wicz, Ire­na Lesz­czyń­ska, Li­dia Ści­sła
  Ro­zum i mu­sku­ły. Roz­gryw­ki spor­to­wo-in­te­lek­tu­al­ne dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ali­na Koj­der
  Zdro­we i bez­piecz­ne dziec­ko. Sce­na­riusz kon­kur­su dla 7−latków
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  O Dyz­iu i bo­lą­cym brzusz­ku czy­li jak zdro­wo się od­ży­wiać. In­sce­ni­za­cja dla szkół pod­sta­wo­wych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do spraw­no­ści i ak­tyw­no­ści ru­cho­wej. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
  O tym mil­czą po­pu­lar­ne me­dia

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.